Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022 (Page 3)

Redemptoristická rodina si 5. októbra pripomína ďalšieho svätého Božieho muža, blahoslaveného Františka Xaverského Seelosa CSsR. Narodil sa 11. januára 1819 vo Füssene v Bavorsku v Nemecku a v ten istý deň bol aj pokrstený. Do diecézneho seminára vstúpil v roku 1842 po ukončení štúdia filozofie, keďže mal veľkú túžbu stať sa kňazom. Po spoznaní práce misionárov redemptoristov, ktorí boli založení na evanjelizáciu najopustenejších, sa rozhodol stať rehoľníkom a slúžiť nemecky hovoriacim prisťahovalcom v Spojených štátoch. Kongregácia ho prijala 22. novembra 1842 a z Francúzska odplával do New Yorku. Kňazské svätenie prijal v redemptoristickom kostole svätého Jakuba v Baltimore v štáte Maryland

Read More

Tretí týždeň XXVI. generálnej kapituly bol pre všetkých kapitulárov i pre celú Kongregáciu dôležitý z viacerých dôvodov. Zvolilo sa nové generálne vedenie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Najskôr prebehla voľba nového generálneho predstaveného, pátra Rogéria Gomesa CSsR, a potom voľba generálnych konzultorov. Zároveň kapitulári preštudovali postuláty (návrhy) predložené kapitule, vyjadrili svoj názor a tiež predložili návrhy a podnety, čo by mala kapitula pre Kongregáciu navrhnúť, a začali o týchto postulátoch hlasovať. Program tretieho týždňa sa začal v pondelok hneď po rannej modlitbe modlitbou rozlišovania, ktorou sa vzývalo svetlo Ducha Svätého, aby sa v procese voľby rozpoznala Božia vôľa. Potom sa zhromaždili skupinky, aby

Read More

V sobotu 1. októbra sa pápež František stretol na audiencii s redemptoristami zídenými na 26. generálnej kapitule. Vyše stovke kapitulárov z 85 krajín sa pápež krátko prihovoril spontánne v španielčine, a zároveň im odovzdal napísaný príhovor, ktorého preklad vám prinášame. Drahí bratia a sestry, dobré ráno a vitajte! S radosťou pozdravujem všetkých redemptoristických misionárov prítomných v 85 krajinách, v ktorých pôsobí Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. Pozdravujem aj všetkých, ktorí sú na ceste formácie, redemptoristky, celú redemptoristickú rodinu a laikov spolupracujúcich na misii. S láskou vás pozdravujem a ďakujem novému generálnemu predstavenému, otcovi Rogériovi Gomesovi, za slová, ktoré mi adresoval. Slávenie generálnej kapituly nie je

Read More

Generálna kapitula zvolila šiestich bratov, ktorí budú pomáhať generálnemu predstavenému P. Rogériovi Gomesovi v jeho službe vedenia celej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa počas nasledujúcich šiestich rokov. Nižšie uvádzame mená a stručné životopisy novozvolených generálnych konzultorov. P. Nicolas Issifi Ayouba Martin CSsR Páter Nicolas Issifi Ayouba Martin C.SsR sa narodil v roku 1966 v Borobon - Téra v Nigeri. Redemptoristické rehoľné sľuby zložil v roku 1993 a za kňaza bol vysvätený v roku 1998. Patrí do viceprovincie Západná Afrika. Po vysvätení pôsobil vo farskej pastorácii, v pastorácii mládeže, v medzináboženskom dialógu a na severe Nigeru v Tchirozerine (1998-2011). Počas tohto obdobia vykonával mnoho ďalších úloh.

Read More

Pánov pokoj nech je s vami všetkými! Rád by som sa vám prihovoril svojím prvým jednoduchým posolstvom: Všetkým spolubratom z kapituly, spolubratom z každej konferencie, najmä tým, ktorí žijú v situácii vojny, prenasledovania a v situáciách bolesti a utrpenia vo svojich životoch, našim seniorom, všetkým našim kandidátom a tým, ktorí sú vo formácii: Mám vás veľmi rád! Včera sme si pripomenuli nášho drahého blahoslaveného Gašpara. V jeho osobe si spomínam na všetkých našich formátorov, redemptoristickú rodinu, sestry redemptoristky, oblátov, laikov a laičky spojené s našou misiou, našich bývalých redemptoristických seminaristov. Dnes je pre nás výnimočný deň: 27. septembra 1696 sa v Marianelle v Neapole narodil svätý Alfonz Liguori. Včera

Read More

Dnes, keď oslavujeme narodeniny svätého Alfonza, dostala redemptoristická rodina nového generálneho predstaveného, pátra Rogeria Gomesa CSsR z provincie Sao Paulo v Brazílii, ktorý predtým pôsobil ako generálny konzultor. Srdečne blahoželáme. Stručný životopis P. Rogeria: Narodil sa 7. októbra 1974 v Alterosa (štát Minas Gerais) v Brazílii. Prvé rehoľné sľuby zložil 27. januára 2002 a doživotné sľuby 25. júna 2005. Kňazskú vysviacku prijal 10. júna 2006. V ďalších rokoch slúžil v rôznych farnostiach v Brazílii, pracoval ako formátor a profesor, bol zvolený za provinciála. V rokoch 2013-2016 prednášal na Alfonziánskej akadémii v Ríme a v roku 2016 bol zvolený za generálneho konzultora. Ovláda

Read More

Druhý týždeň generálnej kapituly sa venoval dôležitým témam: redemptoristická identita, redemptoristická misia, zasvätený život redemptoristov, redemptoristická formácia pre misiu a redemptoristický leadership pre misiu. V pondelok ráno dostal každý kapitulant text s niekoľkými otázkami na osobné zamyslenie a potom nasledovalo zdieľanie v skupinkách s cieľom nanovo si predstaviť redemptoristickú identitu v meniacom sa svete. Po zdieľaní vo dvojiciach a po osobnom čase na zamyslenie a modlitbu nasledovalo živé zdieľanie v každej z jazykových skupín. Popoludní skupiny podali správu o svojom zdieľaní a potom sa konalo otvorené zasadnutie s ďalším zdieľaním. Kapitulári sa zhodli, že 20. konštitúcia tvorí jadro našej redemptoristickej

Read More

Ponúkame vám stručné zhrnutie hlavných správ z prvého týždňa 26. generálnej kapituly, ktorá sa koná v Il Carmelo neďaleko Ríma. Kanonickú fázu XXVI. generálnej kapituly našej kongregácie redemptoristov slávnostne otvoril v pondelok 11. septembra generálny predstavený páter Michael Brehl CSsR v Il Carmelo pri Ciampine neďaleko Ríma. Prítomných bolo približne 110 spolubratov, kňazov a bratov, z toho 91 kapitulárov a zvyšok tvorili spolupracovníci v rôznych pracovných tímoch, ako sú moderátori, sekretári, zamestnanci kancelárie, prekladatelia a tlmočníci, notári a kanonik. Tento moment Kairos v živote kongregácie, ktorý potrvá do 7. októbra, má pre nás ako kongregáciu mimoriadny význam, pretože ako kapitulári budeme

Read More

Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl adresoval všetkým členom našej rehoľnej rodiny list, v ktorom píše o nedávnej zmene v kánonickom práve. Tá umožňuje, aby boli za vyšších predstavených (generálny predstavený, provinciál, provinciálny vikár, vice-provinciál) zvolení aj rehoľní bratia. Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii a spolupracovníci, volebný proces sa približuje k výberu nových (vice) provinciálnych a regionálnych vedení. Rád by som Vám oznámil, že Svätý Otec, pápež František, 18. mája 2022, potvrdil Rescriptum ex audientia, v ktorom upravuje Kán. 588 §2 Kódexu kánonického práva. Svätý Otec udelil Dikastériu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života fakultu schvaľovať do úradu vyššieho predstaveného,

Read More

V sobotu 10. septembra 2022 večer sa vo farnosti Raková začali misie - už tretie po roku 1990, ktoré koná tím pátra Ivana Flimela CSsR (tentoraz sú v jeho tíme pátri Róbert Režný a Jozef Novák ml.). Raková má takmer 6000 obyvateľov aj je najväčšou obcou v regióne Kysuce. Farský kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie. Práve preto sa v druhý deň misií zároveň slávilo aj toto patrocínium, ktoré popoludní doprevádzal kultúrny program na námestí obce. Po náboženskej stránke ide o veľmi živú farnosť. Je veľmi rozsiahla rozsiahla; na jej území sú dva ďalšie chrámy, kde sa pravidelne slávia sv.

Read More
close

Zdieľajte príspevok..