Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Pápež sa prihovoril generálnej kapitule redemptoristov

V sobotu 1. októbra sa pápež František stretol na audiencii s redemptoristami zídenými na 26. generálnej kapitule. Vyše stovke kapitulárov z 85 krajín sa pápež krátko prihovoril spontánne v španielčine, a zároveň im odovzdal napísaný príhovor, ktorého preklad vám prinášame.

Drahí bratia a sestry, dobré ráno a vitajte!

S radosťou pozdravujem všetkých redemptoristických misionárov prítomných v 85 krajinách, v ktorých pôsobí Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. Pozdravujem aj všetkých, ktorí sú na ceste formácie, redemptoristky, celú redemptoristickú rodinu a laikov spolupracujúcich na misii. S láskou vás pozdravujem a ďakujem novému generálnemu predstavenému, otcovi Rogériovi Gomesovi, za slová, ktoré mi adresoval.

Slávenie generálnej kapituly nie je kanonickou formalitou. Znamená to zažiť Turíce, ktoré majú schopnosť urobiť všetko novým (porov. Zjv 21, 5). Vo večeradle prežívali Ježišovi učeníci pochybnosti, neistotu, strach, chceli zostať v pokoji a chránení, ale Duch, ktorý vanie, kam chce (porov. Jn 3, 8), ich provokuje, aby sa pohli, aby vyšli, aby išli smerom k perifériám a prinášali kerygmu, radostnú zvesť.

V týchto dňoch sa venujete piatim dôležitým témam vašej kongregácie: identita, poslanie, zasvätený život, formácia a riadenie. Ide o základné témy, ktoré sú navzájom prepojené, aby ste prehodnotili svoju charizmu vo svetle znamení času. Toto komunitné rozlišovanie je zakorenené v schopnosti každého z vás hľadať tajomstvo Krista Vykupiteľa, ktoré je dôvodom vášho zasvätenia a vašej služby mužom a ženám, ktorí dnes žijú na existenciálnych perifériách našich dejín. Je zakorenená v plodnosti alfonziánskej charizmy ako miazgy, ktorá vyživuje duchovný život a misiu každého z vás a dáva im rozkvet. Povzbudzujem vás k odvahe, majúc ako jedinú hranicu evanjelium a Učiteľský úrad Cirkvi. Nebojte sa kráčať po nových cestách, viesť dialóg so svetom (porov. Konšt. 19) vo svetle vašej bohatej tradície morálnej teológie. Nebojte sa zašpiniť si ruky v službe tým, ktorí to najviac potrebujú, a ľuďom, s ktorými sa nepočíta.

Vo vašich Konštitúciách je veľmi krásny výraz, ktorý hovorí, že redemptoristi sú pripravení na ťažké úlohy, aby priniesli Kristovo vykúpenie všetkým (porov. Konštitúcia 20). Disponibilita. Neberme toto slovo ako samozrejmosť! Znamená to úplne sa odovzdať poslaniu, celým srdcom, dies impendere pro redemptis, do posledných dôsledkov, s pohľadom upretým na Ježiša, ktorý „hoci má božskú prirodzenosť […], zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom“ (Flp 2,6-7); a stal sa dobrým Samaritánom, sluhom (porov. Lk 10,25-37; Jn 13,1-15).

Bratia a sestry, Cirkev a zasvätený život prežívajú jedinečný historický okamih, v ktorom majú príležitosť obnoviť sa, aby mohli tvorivo odpovedať na Kristovo poslanie. Táto obnova sa uskutočňuje prostredníctvom procesu obrátenia srdca a mysle, intenzívnej metanoie a tiež zmenou štruktúr. Niekedy musíme rozbiť staré džbány (porov. Jn 4, 28), zdedené z našich tradícií, ktoré niesli toľko vody, ale už splnili svoju funkciu. A rozbiť naše džbány plné pripútaností, kultúrnych zvykov, príbehov nie je ľahké, je to bolestivé, ale je to nevyhnutné, ak chceme piť novú vodu, ktorá vyviera z prameňa Ducha Svätého, prameňa všetkej obnovy. Tí, ktorí zostávajú pripútaní k vlastným istotám, riskujú, že upadnú do skôrnatenia srdca, „sklerokardie“, ktorá bráni pôsobeniu Ducha v ľudskom srdci. Naopak, nesmieme klásť prekážky obnovujúcemu pôsobeniu Ducha, predovšetkým v našich vlastných srdciach a životnom štýle. Len tak sa staneme misionármi nádeje!

Vo vašich konštitúciách sa píše: „Kongregácia má vhodne prispôsobovať vlastnú štruktúru a inštitúcie apoštolským potrebám a rôznostiam každej misie, zachavávajúc však pritom charizmu kongregácie“ (č. 96). „Nové víno do nových mechov“ (Mk 2, 22). „Obnova, ktorá nie je schopná dotknúť sa okrem srdca aj štruktúr a zmeniť ich, nevedie ku skutočnej a trvalej zmene. […] Vyžaduje myseľ otvorenú k tomu, aby si dokázala predstaviť prorocké a charizmatické spôsoby nasledovania, prežívané vo vhodných a možno doteraz nepoznaných schémach.“[1]

V tomto procese tvorenia novej predstavy a obnovy Kongregácie sa nesmie zabúdať na tri základné piliere: ústredné postavenie Kristovho tajomstva, komunitný život a modlitbu. Svedectvo a učenie svätého Alfonza vás neustále vyzýva, aby ste „zotrvávali v láske“ Pána. Bez neho nemôžeme nič urobiť; zotrvávaním v ňom prinášame ovocie (porov. Jn 15, 1-9). Opustenie komunitného života a modlitby je bránou k sterilite zasväteného života, k smrti charizmy a uzavretosti voči bratom a sestrám. Naopak, poslušnosť Kristovmu Duchu podnecuje k evanjelizácii chudobných, tak ako to zvestoval Vykupiteľ v nazaretskej synagóge (porov. Lk 4, 14-19), ktoré v kongregácii konkretizoval svätý Alfonz Mária de Liguori. Toto poslanie, ktoré uskutočňované vašimi svätými, mučeníkmi, blahoslavenými a ctihodnými, vedie redemptoristov na celom svete k tomu, aby obetovali svoje životy za evanjelium a písali príbehy vykúpenia na stránkach našej doby.

Želám novému generálnemu vedeniu, prvému orgánu, ktorý oživuje apoštolský život kongregácie, pokoru, jednotu, múdrosť a rozvahu, aby viedlo váš inštitút v tomto krásnom a náročnom období našich dejín. Dielo je Pánovo, my sme len služobníci, ktorí urobili to, čo boli povinní urobiť (porov. Lk 17, 10). Tí, ktorí si prisvojujú funkciu vedenia pre vlastné záujmy, neslúžia Pánovi, ktorý umyl učeníkom nohy, ale modlám svetskosti a sebectva.

Drahí bratia, zverujem vašu kongregáciu pod ochranu Matky ustavičnej pomoci, aby vás vždy sprevádzala, ako sprevádzala svojho Syna pod krížom (porov. Jn 19, 25). Nie ste sami, buďte deťmi, ktoré sú milované a chránené. Prosím Pána, aby ste boli verní a vytrvalí vo svojom poslaní a nikdy nezabúdali na tých najchudobnejších a najopustenejších, ktorým slúžite a ktorým ohlasujete radostnú zvesť o vykúpení. Zo srdca žehnám vám, sestrám a veriacim laikom, ktorí zdieľajú vašu charizmu. A prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem!

[1] Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života: Nové víno do nových mechov. Zasvätený život po Druhom vatikánskom koncile a doposiaľ otvorené výzvy. 6. januára 2017, č. 3

Zdroj: vaticannews.va, press.vatican.va, cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved