Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Redemptoristi

Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – REDEMPTORISTI

My, Redemptoristi, sme rehoľné  spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia.

Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ (Ž 130,7) – ohlasujú redemptoristi na misiách aj v osobnom živote v dnešnom svete. Chceme byť kvasom a soľou pre tento svet. Náš plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Náš život a naša činnosť sú formované predovšetkým evanjeliom, rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným. Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť  sa s inými. Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním a spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.

Kongregáciu založil sv. Alfonz Mária de’Liguori v roku 1732 v Scale pri Neapole. Od toho roku sa rehoľa začala šíriť a rozrastať do celého sveta. Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Mária Houfbauer. Štyria svätí a dvadsiati siedmi blahoslavení svedčia o veľkosti diela, ktoré Kongregácia konala a neustále koná v Cirkvi. Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921.

13. 2. 2017 vznikla nová provincia Bratislava-Praha. Na čele Kongregácie stojí generálny predstavený, provinciu riadi provinciál a viceprovinciu Michalovce, ktorá sa stala viceprovinciou vzniknutej provincie Bratislava-Praha, riadi viceprovinciál. Podstatné aspekty spirituality Kongregácie v nasledovaní svojho zakladateľa:

  • vtelenie, Mária, kríž, eucharistia,

  • modlitba a milosť,

  • vyhľadávať najopustenejších,

  • priame ohlasovanie prostredníctvom ľudových misií, duchovných cvičení, publikácií, apoštolátu v médiách,

  • vysluhovanie sv. zmierenia-spovedanie,

  • štúdium a výučba morálky.

Kongregácia má v súčasnosti približne 4 500 členov.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved