Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pápež redemptoristom v spontánnom príhovore: ste formátormi morálneho svedomia

Uverejňujeme slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal spontánne počas audiencie pre účastníkov XXVI. generálnej kapituly Kongregácie redemptoristov 1. októbra 2022.

Nový generálny predstavený, P. Rogério Gomes CSsR, predstavil Svätému Otcovi niektoré závery kapituly a rozhodnutia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa na nasledujúcich šesť rokov. Svätý Otec sa potom v spontánnom prejave prihovoril duchovným synom sv. Alfonza de‘ Liguori, a zároveň im odovzdal svoje oficiálne posolstvo.

***

Rád by som vám povedal niekoľko spontánnych slov.

Chodiť na misie, chodiť na misie, to je misionársky rozmer, ktorý ste spomenuli vo svojom príhovore (pozn. autora: narážka na slová pozdravu, ktoré predtým povedal páter generál). Zaujala ma vaša veta: opustiť svoje komfortné zóny a vydať sa na misiu. Zaujímalo by ma, aké komfortné zóny má kongregácia, provincia, komunita a každý z nás? Položte si túto otázku, pretože kedysi sa hovorilo, že každý môže žiť svoj sľub, ako sa mu páči. Takže chudobu môžete praktizovať s bankovým účtom, čistotu môžete praktizovať so spoločníkom a poslušnosť môžete praktizovať dialógom a konaním, ako sa vám páči. Ide o veľmi deformované formy. Ale to, čo vždy spôsobuje deformáciu troch sľubov, je pohodlie. Odtiaľto to pochádza, pretože sa snažíme zariadiť sa, cítiť sa pohodlne, žiť meštiansky bez toho, aby sme sa vydali na misiu. Každý by si mal overiť, aké je jeho vlastné pokušenie k pohodliu. Všetci máme toto pokušenie, všetci.

Nedávno mi napríklad niekto povedal: „Je veľa kňazov, s ktorými by si sa mal porozprávať.“ A ja som si pomyslel: „Radšej si pôjdem dať niečo na jedenie.“ Pohodlie, však? (Smiech) To znamená, že všetci máme pokušenie komfortu, ale v každom z nás to súvisí s naším vlastným menom a priezviskom. Hľadajte v každom z vás korene pohodlia, to vám pomôže odpútať sa a vidieť horizont misie. Redemptorista, ktorý by nemal tento horizont poslania, nemá zmysel, aj keby mal celý život sedieť za stolom. Horizont misie. A na to potrebujete schopnosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Preto navrhujem, aby ste – ako ovocie tejto kapituly, v modlitbách, ktoré sa modlíte v týchto dňoch – opýtali samých seba: „A ja, k čomu som pripútaný? Čo je moje pohodlie, čo mi nedovoľuje byť slobodný, čo mi nedovoľuje lietať?“ Pokúste sa odpovedať na tieto otázky.

Druhá vec, ktorá charakterizuje redemptoristov, je, že sú majstrami morálky. A za to vám ďakujem. Predovšetkým by som chcel poďakovať Alfonziánskej akadémii, ktorá je tu v Ríme. Myslím, že je tu jej rektor? Nie je tu. Potom ho pozdravte, pretože som mu chcel povedať, že robí dobrú prácu, dobrú prácu. Slúžite zrelej, serióznej, katolíckej morálnej teológii. A to na impozantnej úrovni, na veľmi vysokej akademickej úrovni. Preto ti ako generálovi ďakujem, že tento inštitút naďalej pomáha Cirkvi. Ste majstrami morálky, ale majstrami morálky aj pri katechizácii detí či v spovedniciach.

Aby ľudia pochopili, čo je dobré a čo zlé, aby tiež vedeli, že Božie milosrdenstvo všetko objíma; ale vie, čo je dobré a čo zlé. Pretože jedna skutočnosť je Božie milosrdenstvo a druhá vec je „pritakávani“, hovoriť, že je všetko v poriadku, žiadne rozlišovanie, žiadne pomenovanie, chýba morálna kultúra, ktorá je taká dôležitá, bez redukcionizmu. Dnes musíme s veľkým smútkom konštatovať, že existujú prikázania, ktoré sa nedodržiavajú, ktoré sa nedodržiavajú tvárou v tvár existujúcej sociálnej nespravodlivosti. Dám vám príklad: sú ľudia, ktorí míňajú peniaze na cestovanie, turistiku, večierky, luxusné reštaurácie; a sú ľudia, ktorí nemajú ani na kúsok chleba. Takže nemorálnosť myslenia tu je. A ôsme prikázanie, kto ho dnes dodržiava?

V dnešných časoch, ak môžete na niekoho nastražiť pascu, vziať mu to, čo mu právom patrí, zaplatiť mu menej, spravodlivá mzda – je jej čoraz menej. Ako málo práce! Ľudia prijímajú to, čo im dajú. Ale to je v rozpore so spravodlivosťou, s pravdou. Prosím, učte silnú morálnu teológiu, neprestávajte. Budujte si svedomie. To sa týka všetkých prikázaní. Čo je to napríklad modloslužba? – Niekto hovorí: „Nie, neuctievam žiadnu modlu.“ Pritom má veľa idolov. Hlásajte: „Toto je modloslužba.“

Žiadam vás, aby ste v tom pokračovali, pretože to už robíte, a to veľmi dobre. Nezabúdajte, že ste formátormi svedomia. To je to, čo chcem povedať: ste formátori morálneho svedomia. A to je charizma, ktorú máte, ktorú ste zdedili po zakladateľovi, ktorý sa okrem mnohého iného venoval aj týmto veciam.

Naozaj, veľmi vám ďakujem za to, čo robíte pre Cirkev. Ďakujem vám z hĺbky duše. (…) Teraz vám chcem požehnať.

Po požehnaní Svätý Otec dodal:

„A nezabudnite sa zamyslieť: aká je moja komfortná zóna?“

***

Súčasťou pápežovho stretnutia s redemptoristami bol aj oficiálny príhovor, ktorý si môžete prečítať tu: https://redemptoristi.sk/papez-sa-prihovoril-generalnej-kapitule-redemptoristov/

Zdroj: redemptor.pl

Úprava a preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved