Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Bernhard Häring CSsR a jeho prínos k Druhému vatikánskemu koncilu

V utorok 11. októbra 2022 Svätý Otec František na pamiatku pápeža Jána XXIII. predsedal v Bazilike svätého Petra eucharistickej slávnosti pri príležitosti 60. výročia začiatku Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu, počas ktorého zohral kľúčovú úlohu aj redemptorista P. Bernhard Häring CSsR.

Pred koncilom

Pápež Ján XXIII. 25. januára 1959 oznámil, že chce zvolať koncil. Páter Häring bol od začiatku nadšený touto myšlienkou a v nasledujúcich rokoch sa koncil stal centrom jeho práce a činnosti. Už v roku 1959 patril do ústrednej komisie zodpovednej za prípravu koncilových textov. V tejto komisii, kde dominovala teológia, ktorej sa nechcel venovať, sa necítil „doma“. Preto nebol nešťastný, keď koncil ich návrhy odmietol. Počas celého obdobia koncilu bol Häring „peritus“, teda expert, v rôznych komisiách a subkomisiách. Neustále prednášal na konferenciách biskupov. Neúnavne sa snažil sprostredkovať kľúčové otázky a hlavné problémy koncilu prostredníctvom publikácií a prednášok, ako aj prostredníctvom rozhovorov v tlači, rozhlase a televízii. V tomto období sa stal akousi cirkevnou mediálnou hviezdou.

Počas zasadnutia koncilu

Häring bezpochyby ovplyvnil priebeh koncilu rôznymi spôsobmi a významným spôsobom. V Dekréte o výchove kňazov Optatam totius bol spoluautorom časti, v ktorej sa hovorí, že morálna teológia by sa mala pestovať svojou blízkosťou k Písmu.

V Gaudium et spes veľmi naliehal na „radosť a smútok, smútok a strach“ tej doby a vyzdvihol výzvy pre Cirkev. Toto zapôsobilo na mnohých ľudí ako oslobodzujúce a povzbudzujúce posolstvo. V rozhodujúcich fázach prípravy tohto dokumentu bol Häring tajomníkom komisie, ktorá mala za úlohu spojiť rôzne návrhy a vypracovať jednotný text. Najviac ovplyvnil časti o manželstve a rodine, kultúre a politike, mieri a spravodlivosti. Výraz „znamenia čias“, ktorý sa tiahne celým dokumentom ako červená niť, navrhol Häring a vďaka podpore pápeža Pavla VI. bol prevzatý ako kľúčový pojem dokumentu. Rovnako vďaka Häringovej iniciatíve sa na tvorbe dokumentu Gaudium et spes prvýkrát podieľali aj ženy. (B. HÄRING, Meine Erfahrung mit der Kirche, Herder, Freiburg i. Br. 1989, 74-83.)

Bernhard Häring, skutočný redemptorista

Häring, ktorého Ján XXIII. vymenoval za konzultora a neskôr za peritu a Pavol VI. ho za peritu potvrdil, je symbolom napätia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou koncilovej udalosti. Toto napätie bolo medzi aggiornamento a obranou viery, presnejšie medzi pastorálnou a doktrinálnou teológiou. Häringov prínos na rôznych úrovniach spočíval v tom, že sa najprv zamýšľal nad pastoračnými otázkami. V tomto sa prejavil ako skutočný redemptorista.

História redemptoristických textov zostáva platným hermeneutickým (hermeneutika: umenie a teória vysvetľovania) kritériom na hodnotenie úlohy P. Häringa na koncile, a to z nasledujúceho dôvodu. Medzi otázky, ktoré treba vyriešiť v tomto období prijímania koncilového učenia, patrí aj väčšie vyjasnenie významu pojmu „pastorácia“. Tento pojem nebol jasný ani samotným koncilovým otcom, ako je zrejmé z prvej poznámky pod čiarou k Gaudium et spes. Napriek tomu bola táto koncilová konštitúcia vyhlásená ako pastorálna. Páter Häring vnímal svoju úlohu ako pripomínateľ pastoračných požiadaviek Cirkvi v nových časoch a práve to najviac charakterizuje jeho úlohu.

Vo svojej vlastnej rehoľnej kongregácii našiel Häring aj najvyšší stupeň uznania, akého sa môže teológovi redemptoristovi dostať. „Generálna kapitula s vďakou a uspokojením uznáva akademický a pastoračný prínos, ktorý páter Bernhard Häring poskytol a naďalej poskytuje v oblasti morálnej teológie. Zostávajúc tvorivým ekumenickým spôsobom verný platným tradíciám kresťanských spoločenstiev a riadiac sa aj intuíciami svätého Alfonza, páter Bernhard Häring intenzívne, odvážne a účinne pracoval na preformulovaní posolstva kresťanskej morálky pre dnešný svet.“ (22° generálna kapitula (West End, USA) 1997, Botschaft, Orientierungen, Postulate, Roma 1998, 20-21)

Všetky knihy pátra Häringa, ktoré sme vydali vo vydavateľstve Slovo medzi nami, nájdete tu.

Zdroj: Scala News Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved