Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Vydavateľstvo a média

Podľa vzoru nášho zakladateľa, svätého Alfonza, ktorý sa okrem apoštolátu slova venoval aj „apoštolátu pera”, sa snažíme zostať verní našej charizme plodným  využívaním médií v našej apoštolskej činnosti. Na intenzívnu vydavateľskú činnosť českých a slovenských redemptoristov spred čias komunizmu sme nadviazali po páde komunizmu. Od r. 1999 vydávame časopis Slovo medzi nami, ktorý pomáha veriacim denne prehlbovať osobný vzťah s Bohom. Pre mnohých veriacich, ktorí sa zúčastnili na misiách, je akousi post-misijnou pomôckou. Okrem časopisu vydávame knihy, ktoré starostlivo vyberáme, aby vyjadrovali našu charizmu a víziu. Pri vystupovaní v rozhlasových a televíznych reláciách máme na pamäti potrebu ohlasovať radostnú zvesť a službu Cirkvi. Využívame aj elektronické médiá, ktoré sú tiež možnosťou osloviť hľadajúceho človeka.

Navštívte stránku nášho vydavateľstva: www.slovomedzinami.sk

Sme prítomní aj na týchto platformách:

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristiov

Redemptoristi Bratislavskej viceprovincie začali v januári 1933 vydávať časopis Vestník združenia sv. Jozefa, ktorý vychádzal s mesačnou periodicitou. Kvôli vojnovým udalostiam bolo od septembra 1944 do januára 1946 zastavené vydávanie časopisu. Úplne posledné číslo vyšlo v januári 1949 (č. 1, roč. XVI), keď bol vtedajšou vládou zakázaný spolu s ostatnými náboženskými periodikami. Od roku 1934 začali redemptoristi vydávať aj slovenské verzie tematických brožúr s názvom Životom. Tieto vychádzali rovnako ako český variant dvakrát mesačne v kláštore redemptoristov v Hlučíne v Sliezsku. Redaktorom bol P. Rudolf Schikora (1890–1962). Potom ako bolo české pohraničie v roku 1938 zabrané nemeckým vojskom, presunuli českí redemptoristi tlačový apoštolát do Frýdku. Po vzniku Slovenského štátu bola do Bratislavy presunutá redakcia a administrácia Vestníka sv. Jozefa, ktorá dovtedy sídlila v Stropkove. Zároveň sa do Bratislavy presunulo aj vydávanie slovenskej verzie brožúrok Životom, ktoré však už vychádzali len raz mesačne. Pod vedením nových redaktorov Ľudovíta Michaloviča a predovšetkým Augustína Krajčíka sa zlepšila kvalita obsahu nie len časopisu, ale v edícii Životom sa začali vydávať aj pôvodné tituly a nie len preklady z českých verzií ako tomu bolo dovtedy. Zväčša išlo o útle publikácie zamerané na pravdy viery, apologetiku, morálku, život čnosti, liturgiu, modlitbu, sociálne témy, životopisy svätých a misie. Redakcia a vydavateľstvo sídlili v kláštore redemptoristov v Bratislave až do konca vojny, kedy sa presťahovali do Podolínca, odkiaľ sa v januári 1946 obnovila vydavateľská činnosť slovenských redemptoristov, v tom čase už ako samostatnej jednotky oddelenej od Pražskej provincie, s názvom Bratislavská viceprovincia. Vydavateľská činnosť trvala do apríla 1950, keď štátna moc zrušila všetky rehoľné spoločenstvá. 

Po páde komunizmu začali redemptoristi postupne nadväzovať na predchádzajúcu publikačnú činnosť. Najprv vyšli brožúrky Novény k Matke ustavičnej pomoci a Novéna k sv. Jozefovi. V r. 1999 začal vychádzať časopis Slovo medzi nami. Začala sa aj ostatná publikačná činnosť. Od r. 1999 do dnešného dňa vydali redemptoristi vyše 143 publikácií.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved