Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Tretí týždeň 26. generálnej kapituly

Tretí týždeň XXVI. generálnej kapituly bol pre všetkých kapitulárov i pre celú Kongregáciu dôležitý z viacerých dôvodov. Zvolilo sa nové generálne vedenie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Najskôr prebehla voľba nového generálneho predstaveného, pátra Rogéria Gomesa CSsR, a potom voľba generálnych konzultorov. Zároveň kapitulári preštudovali postuláty (návrhy) predložené kapitule, vyjadrili svoj názor a tiež predložili návrhy a podnety, čo by mala kapitula pre Kongregáciu navrhnúť, a začali o týchto postulátoch hlasovať.

Program tretieho týždňa sa začal v pondelok hneď po rannej modlitbe modlitbou rozlišovania, ktorou sa vzývalo svetlo Ducha Svätého, aby sa v procese voľby rozpoznala Božia vôľa. Potom sa zhromaždili skupinky, aby sa zamysleli nad vlastnosťami alebo profilom, ktorý sa očakáva od generálneho predstaveného. Medzi členmi sa rozprúdila živá diskusia o profile generálneho predstaveného: Boží človek (alebo spiritualita), proroctvo, rozlišovanie (alebo otvorenosť pre dialóg, počúvanie), misionársky duch, nádej (alebo animácia, dynamizmus, kreativita). Potom sa kapitulári zišli na predbežnom hlasovaní, po ktorom nasledovala diskusia o menách, ktoré sa objavili. Nasledovalo prvé hlasovanie a po dvoch hlasovaniach žiadny kandidát nedosiahol dvojtretinovú väčšinu potrebnú na obsadenie tejto funkcie. Páter Rogério Gomes z Konferencie Latinskej Ameriky a Karibiku, z provincie São Paulo, Brazília, bol v utorok ráno v treťom hlasovaní zvolený za generálneho predstaveného so 72 hlasmi z 91. Zhromaždenie jeho zvolenie prijalo s potleskom a oslávilo v kaplnke kapituly radostným Te Deum, počas ktorého P. Rogério zložil vyznanie viery a prísahu a predniesol nám svoje prvé posolstvo ako generálny predstavený Kongregácie, v ktorom zdôraznil, že sa nemusíme báť, ale s nádejou vyrážame vpred do budúcnosti.

V nasledujúcich dňoch bolo zvolených šesť generálnych konzultorov. Každá z piatich konferencií predložila mená troch spolubratov ako kandidátov na pozíciu konzultorov v poradí podľa počtu hlasov. Pri predbežnej voľbe bol každý člen požiadaný, aby na hlasovací lístok napísal päť mien, ktoré uprednostňuje. Pri prvom hlasovaní bolo absolútnou väčšinou hlasov zvolených päť konzultorov: brat Larry Lujan, Konferencia Severná Amerika, a pátri Francisco Stanula z Európy, Jairo Díaz z Latinskej Ameriky a Karibiku, Ivel Mendanha z Ázie a Oceánie a Nicolas Ayouba z Afriky a Madagaskaru. Šiesty generálny konzultor, páter Paul Vinh z Ázijsko-oceánskej konferencie, bol zvolený po procese rozlišovania, v ktorom mohli kapitulári zvoliť ktoréhokoľvek kandidáta z ktorejkoľvek konferencie. Generálny vikár sa volí spomedzi šiestich konzultorov, na ktorého zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov a po siedmich už uskutočnených hlasovaniach sa to zatiaľ nepodarilo žiadnemu kandidátovi.

Doplnené 3. 10. 2022: Za generálneho vikára bol zvolený P. Zdzislaw Stanula CSsR z konferencie Európa.

V piatok ráno pricestoval zo Spojených štátov amerických brat Larry Lujan, ktorý bol zvolený za generálneho konzultora bez toho, aby bol prítomný na kapitule. Začalo sa aj hlasovanie o postulátoch na témy redemptoristická identita a redemptoristické poslanie. Túto úlohu značne uľahčila skutočnosť, že postuláty už boli predtým preštudované, prediskutované a odhlasované v skupinách a teraz, pri plenárnom hlasovaní, mali kapitulári podporu technického aparátu, ktorý zbiera a počíta hlasy v reálnom čase. Kapitulári tiež jednomyseľne rozhodli o záverečnom posolstve kapituly celej kongregácii a o téme na nasledujúce šesťročné obdobie.

V sobotu sa kapitulári vybrali do Vatikánu na audienciu s pápežom Františkom. Táto audiencia bola veľmi výnimočná, pretože sa konala v sále pápeža Klementa VIII. Svätý Otec prišiel za búrlivého potlesku a potom sa mu páter generál prihovoril v mene celej redemptoristickej rodiny. Zároveň Svätému Otcovi odovzdal dvojzväzkové dielo o morálnej teológii od pátra Marciana Vidala CSsR. Svätý Otec odložil svoj pripravený príhovor ku kapitulárom a rozhodol sa hovoriť zo srdca. Zdôraznil potrebu, aby sme ako redemptoristickí misionári opustili svoje „komfortné zóny“ a pustili sa do hĺbky v blízkosti chudobných. Ďalej sa pustil do vysvetľovania rôznych typov „komfortných zón“, ktoré nás môžu uväzniť, a vyzval nás, aby sme dali všetko pre misiu. Poďakoval tiež Kongregácii za náš príspevok k morálnej teológii a pochválil Alfonziánsku akadémiu za jej úžasnú úlohu v morálnej teológii. Požiadal nás, redemptoristov, aby sme naďalej pracovali v oblasti morálnej teológie a prispeli tak spoločnosti a Cirkvi najmä pri formovaní svedomia ľudí. Nakoniec sa s celou skupinou vyfotografoval a potom si s každým z prítomných redemptoristov podal ruku. Pre všetkých to bol nezabudnuteľný deň. V nedeľu odchádzajú kapitulári do Pagani na slávnosť v Bazilike svätého Alfonza Liguoriho, nášho zakladateľa. Pamätajte na nás vo svojich modlitbách, pretože sa blíži záver XXVI. generálnej kapituly.

Joseph Ivel Mendanha CSsR

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved