Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Spomienka na návštevu Jána Pavla II. u redemptoristov v Ríme a pri Matke ustavičnej pomoci

Teraz, keď je Ján Pavol II. medzi vyhlásenými svätcami, si redemptoristi na celom svete pripomínajú rôzne udalosti, počas ktorých nám pápež preukázal svoje priateľstvo a blízkosť. Jednou z krásnych udalostí je aj jeho návšteva v našom kostole v Ríme, kde je originál obrazu Matky ustavičnej pomoci. Prinášame z nej pár spomienok.

V nedeľu 30. júna 1991 ráno pápež Ján Pavol II. navštívil náš kostol a komunitu Sv. Alfonza v Ríme. Pozvalo ho naše generálne vedenie, ale pápež sám túžil navštíviť kostol na Via Merulana s ikonou Matky ustavičnej pomoci.

Najprv pápež slávil svätú omšu v našom kostole. Koncelebrovali otec generálny predstavený P. Juan M. Lasso de la Vega, generálny vikár, P. Kratz, provinciáli z Ríma a Neapolu, P. Boutin, rektor kostola Sv. Alfonza a P. Cannon, prezident akadémie Alfonsiana. Okrem komunity sv. Alfonza sa zúčastnili stretnutia aj redemptoristi z rímskej a neapolskej provincie. Prítomní boli aj dvaja noví kardináli: kardinál Ruini, deň predtým menovaný generálnym vikárom rímskej diecézy a kardinál Bevilacqua, filadelfský arcibiskup, ktorému bol kostol sv. Alfonza pridelený ako titulárny kostol.

Vo svojej homílii pápež povedal: „S láskou vás pozdravujem, drahí bratia a sestry, ktorí sa zúčastňujete tejto liturgickej slávnosti. Zvlášť pozdravujem generálneho predstaveného redemptoristov P. Juana M. Lasso de la Vega, generálnych konzultorov, rehoľníkov tejto komunity a prostredníctvom vás aj všetky komunity vašej kongregácie rozšírené po svete. Vyjadrujem vám svoju úprimnú vďaku za prácu, ktorú robíte a za vašu vernosť učeniu sv. Alfonza, ktorý ohlasoval „Vznešenosti Panny Márie“. A ďakujem Madone za príležitosť, ktorej sa mi dnes dostalo, stretnúť sa s vami pod jej požehnaným pohľadom.“

 „Stodvadsaťpäť rokov uplynulo od 26. apríla 1866, kedy pápež Pius IX. poveril šírením úcty k Matke ustavičnej pomoci vašu Kongregáciu. Po všetky tie roky ste nesklamali v láskyplnej ochrane tejto byzantskej ikony, ktorá prišla z Východu a stala sa záchytným bodom pre veriacich, ktorí sa prichádzajú modliť do tohto chrámu…“

„Ikona pripomína tajomstvo božského materstva a zatiaľ čo nás pozýva k dôvere, vyzdvihuje úlohu, ktorú Panna Mária zohráva v živote každého veriaceho. Mária je matkou nádeje a dobroty, matkou milosrdenstva a milosti…“

 „Vám, drahí bratia a sestry, ktorí navštevujete toto posvätné miesto, hovorím: buďte povzbudení touto slávnosťou a obnovte vašu oddanosť Matke ustavičnej pomoci, ktorú môžete kontemplovať. Nezabudnite, že Panna Mária zaujíma po Kristovi najvyššie miesto a miesto najbližšie k nám (Lumen Gentium, 56) a je spojená so všetkými ľuďmi, ktorí majú byť spasení‘ (ibid., 53).“

 „Nikdy nezabudnite na slová sv. Alfonza Mária de Liguori, ktorý vyhlásil, že ,každé dobro, každá pomoc, ktorú ľudia dostali a dostanú od Boha do konca čias, k nim prišla a príde vďaka príhovoru Panny Márie.‘ (Opere Ascetiche, Rím 1936, zv. VJ, str. 110).“

Na záver svojej homílie sa pápež modlil: „Veľké znamenie našej nádeje, voláme k Tebe! Ó, Panna ustavičnej pomoci, Svätá Matka Vykupiteľa, pomôž svojmu ľudu, ktorý sa snaží opäť povstať. Daruj všetkým radosť približovať sa k tretiemu tisícročiu všímajúc si najbiednejších a v aktívnej solidarite s nimi. Daj nám milosť ohlasovať novým a odvážnym spôsobom evanjelium tvojho Syna, základ a vrchol každej ľudskej spoločnosti, ktorá hľadá pravý, spravodlivý a trvalý pokoj. Tak ako dieťa Ježiš, ktoré obdivujeme na tejto uctievanej ikone, aj my sa chceme držať tvojej pravej ruky. Nechýba ti ani moc ani dobrota pomôcť nám v každej núdzi a v každej potrebe. Toto je tvoja hodina! Príď nám teda na pomoc a buď nám všetkým útočiskom a nádejou! Amen.“

Po svätej omši sa redemptoristi zhromaždili v spoločenskej miestnosti, kde pápež pozdravil každého individuálne.

Otec generálny predstavený v uvítacej reči vyjadril svoju radosť nad pápežovou návštevou a srdečne mu za ňu poďakoval. P. Lasso poukázal na fakt, že sme urobili veľa pre rozšírenie úcty k Matke ustavičnej pomoci. Pápež to sám zažil napríklad pri návšteve nášho kostola v Baclarane na Filipínach. Jeho dnešné slová, ktoré nám adresoval, obnovujú mandát, ktorý sme dostali od pápeža Pia IX., jediného pápeža, ktorý v minulosti navštívil náš kostol, ,urobiť ju známou po celom svete‘.

Otec generálny predstavený pokračoval: „Vykúpenie, Redemptoristi, Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa! Sv. Alfonz nás založil s cieľom nasledovať Vykupiteľa a snažiť sa účinne prinášať jeho hojné vykúpenie, ktoré zachraňuje a oslobodzuje každého človeka a celého človeka. Verní tejto úlohe sme sa v posledných rokoch snažili zhodnotiť a dôkladne preskúmať praktické výsledky, ktoré Kongregácia dosahuje v poslaní, ktoré nám bolo zverené. Takto sme sa zamerali na hľadanie nových iniciatív, ktoré nás privedú bližšie k najopustenejším a najbiednejším – evangelizare pauperibus misit me. Aj v tomto je nám vzorom Panna Mária.“

Otec generálny predstavený poukázal na určité súvislosti medzi Kongregáciou a pápežom Jánom Pavlom II. Karol Wojtyla bol zvolený za pápeža 16. októbra na sviatok nášho sv. Gerarda. 15. marca na sviatok nášho ďalšieho svätca sv. Klementa pápež vydal svoju prvú encykliku Redemptor hominis. Možno spomenúť aj encykliky Re­demptoris Mater a Redemptoris missio.

Otec generálny predstavený zakončil slovami: „6 000 redemptoristov rozšírených po celom svete tu reprezentujú rôzne skupiny, ktoré tvoria túto veľkú komunitu: generálna rada, akadémia Alfonsiana, medzinárodné kolégium, historický inštitút, generálne archívy, členovia talianskych provincií a provincií z iných krajín. Všetci sú zjednotení okolo Vašej Svätosti a oddaní spoločnému predsavzatiu prinášať ,hojné vykúpenie‘ celému svetu, pozývať mužov a ženy, aby otvorili dvere Kristovi, Vykupiteľovi všetkých, pod ochotnou ochranou Vykupiteľovej Matky.“

 „Ďakujeme, Svätý Otec! Nech Vaša Svätosť príjme skromnú poctu našej Kongregácie a to potvrdenie našej vernosti a oddanosti službe Cirkvi.“

Pápež Ján Pavol odpovedal: „Rád by som povedal niečo veľmi osobné o poslaní, ktoré vám zveril pápež Pius IX. Spomínam si, ako som bol počas Druhej svetovej vojny v čase nacistickej okupácie Poľska robotníkom v Krakove. Večer na ceste domov som vždy navštívil niektorý kostol, vrátane redemptoristického kostola, ktorý som mal po ceste. V tom kostole bol obraz Matky ustavičnej pomoci. Zastavil som sa tam toľkokrát nie len preto, že som mal kostol po ceste, ale preto, že sa mi obraz zdal taký krásny. Naďalej som ten kostol navštevoval, aj keď som sa stal biskupom a neskôr kardinálom. Často som tam kázal a vysluhoval sviatosť birmovania. Teraz chápete, ako som sa tým, že som sem prišiel, vrátil do čias mojej mladosti.“

 „Ďakujem Božej prozreteľnosti, ďakujem Matke ustavičnej pomoci, ktorá mi vždy pomohla v ťažkých situáciách.“

Pápež potom spomenul sv. Alfonza, duchovného majstra, morálneho teológa a učiteľa Cirkvi. Ocenil misiu redemptoristov, ktorú dobre poznal z rodného Poľska a špeciálne spomenul významnú činnosť redemptoristov na Ukrajine.

Pápež prehovoril k nám všetkým: „Máte svoje miesto, svoju úlohu, svoju pastoračnú zodpovednosť v Cirkvi. Želám si, aby ste pokračovali v dobrej práci tu v Ríme a v provinciách – vo vedení mužov a žien k spáse. ,Žatva je veľká‘.“

Na záver pápež všetkých požehnal.

Otec generálny predstavený potom obdaroval pápeža Jána Pavla replikou ikony Matky ustavičnej pomoci a vydaním Morálnej teológie sv. Alfonza v troch zväzkoch z roku 1779.

Foto: www.novinky.cz

JPII v Rime

JPII v Rime2

Príbuzné články:

Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci

Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld

Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl)

Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Nová aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

Zázračné uzdravenie 

Ikona požehnaná pápežom putovala na Slovensku aj v Čechách

Matka ustavičnej pomoci v Kazachstane

Matka ustavičnej pomoci v Albánsku

Matka ustavičnej pomoci na poštových známkach v Poľsku

Ján Pavol II a Matka ustavičnej pomoci

Kostol sv. Alfonza – miesto s fascinujúcou históriou

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved