Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016 (Page 7)

Pápež František prijal rezignáciu arcibiskupa  Johna Myersa z Newarku (New Jersey) a za jeho nástupcu vybral nedávno vymenovaného 64-ročného kardinála Josepha Tobina, arcibiskupa Indianapolisu. Arcibiskup Myers slúžil v Newarku od roku 2001 a po dovŕšení 75. roku života odovzdal svoju rezignáciu pápežovi podľa predpisu kánonického práva. 7. november, 2016 Vyhlásenie nedávno menovaného kardinála Josepha Tobina k dnešnému menovaniu za arcibiskupa Newarku (New Jersey, USA) (Tlačová konferencia z Newarku bude streamovaná naživo dnes o 16:30 na tomto odkaze.)   Moji drahí bratia a sestry v Kristovi, jeden z mojich najobľúbenejších obrazov skúseností viery je "ochota nechať sa prekvapiť Bohom". V tomto zmysle boli moje posledné týždne mimoriadne "naplnené vierou". Prvý otras nastal,

Read More

Seminaristi z Badína absolvovali duchovné cvičenia v Melčiciach-Lieskovom Františkánske duchovné centrum v obci Melčice-Lieskové sa v dňoch 27. – 30. októbra stalo miestom konania duchovných cvičení bohoslovcov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Exercitátorom cvičení bol otec Jozef Mihok CSsR, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Večer po príchode sa o. Mihok vo svojej prednáške venoval téme Božej lásky. Hovoril, že to, čo robí kresťana kresťanom, je spoznanie Božej lásky a že toto vedomie nás má nasmerovať ku konaniu nie preto, aby nás Boh miloval, ale preto, lebo sme Bohom milovaní. Nasledujúci deň vychádzal vo svojich myšlienkach z toho, že sme Božími deťmi a venoval

Read More

Piaty deň kapituly bol venovaný aj ekonomickým záležitostiam, ktoré sú spojené so životom a poslaním redemptoristov. Po správe generálneho predstaveného nasledovali otázky z pléna. P. Brehl vo svojej správe podával informácie spojené hlavne s poslaním, formáciou, apoštolským životom, životom spoločenstva a obnovenými štruktúrami. P. Brehl odpovedal aj na otázku, či považuje štruktúry "konferencií" za prechodné. Odpovedal, že "prechodné" neznamená "dočasné". Majú to byť štruktúry, ktoré pomáhajú prejsť od niekdajšieho k novému modelu fungovania. Terajšia podoba konferencií sa môže postupne meniť. Generálne vedenie navrhuje, aby štruktúra konferencií bola súčasťou Direktória kapitúl.  To má dodať konferenciám potrebnú autoritu, nevyhnutnú na splnenie svojho cieľa. Následne

Read More

Obláti – prvotná forma apoštolátu laikátu v Kongregácii redemptoristov Prvou formou zúčastňovania sa laikov v apoštolskej činnosti redemptoristov v dokumentoch Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa boli obláti. Boli to veriaci laici, ktorí priamo nespolupracovali s redemptoristami, ale svojou – najčastejšie duchovnou – prítomnosťou a modlitbovým združením sa zúčastňovali na poslaní a duchovných dobrách Kongregácie redemptoristov. Ich prítomnosť v Kongregácii možno prirovnať k inštitúcii „tretích rádov“ (terciárov). Dodnes sa zachovala tradícia prijímania oblátov do Kongregácie spolu s udeľovaním zodpovedajúcich privilégií. 1. Začiatky oblátov Históriu oblátov v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa možno rozdeliť na šesť období: 1) Obdobie zakladateľa – sv. Alfonza de Liguori, od 1732 do 1787 roku. 2) Obdobie vyšších

Read More

Kostoly a spoločenstvá, kde žijú a pracujú redemptoristi, navštívi putovná ikona Matky ustavičnej pomoci. Putovanie ikony je iniciatívou, ktorá sa začala tento rok koncom júna v rámci vyvrcholenia osláv 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Pápež František požehnal na Námestí svätého Petra 12 ikon, ktoré putujú po celom svete a navštívia všetky redemptoristické komunity vo všetkých 82 krajinách, a na všetkých piatich kontinentoch, kde pôsobia redemptoristi. 26. júna 2016 generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, P. Michael Brehl, počas slávnosti odovzdal ikony požehnané pápežom Františkom predstaviteľom jednotlivých kontinentov. Dve ikony putujú po Európe. Na každom mieste bude ikona 2 až

Read More

Presne pred rokom boli v Humennom farské misie. Od piatku 28. októbra do 1. novembra v tomto meste prebiehala misijná obnova pod vedením pátra Michala Zamkovského (online záznamy všetkých kázní sú k dispozícii TU.). Na obnove vypomáhali aj dvaja redemptoristi z Bratislavy, P. Rastislav Dluhý a P. Ján Andrejov. Obnova sa začala pri misijnom kríži, ktorý bol pred rokom na záver misií požehnaný. V bráne milosrdenstva potom zaznela modlitba, ktorú sa počas Misií milosrdenstva v katedrále sv. Martina v Bratislave modlili veriaci vchádzajúci do katedrály na misie. V sobotu ráno uvažovali veriaci o milosti spovede - sviatosti milosrdenstva. Večer počas svätej omše o 18:00

Read More

Po letných prázdninách redemptoristi opäť pokračujú konaním ľudových misií, misijných obnov a duchovných podujatí. Jesennú misijnú sezónu  začal 3. septembra tím P. Michala Zamkovského 8-dňovými misiami v Lúčkach. V ten istý deň začal konať v Žabokrekoch farské misie tím P. Petra Hertela. Tím P. Ivana Flimela v septembri vykonal obnovu misií v Senohrade. Tím P. Michala Zamkovského a tím P. Petra Hertela spolu s laickými misijnými spoločenstvami Rieka Života a Calvary vykonali misie v Poprade ( 24. september - 2. október). Farár z Gaboltova P. Martin Huk a P. Rastislav Dluhý viedli dve obnovy o milosrdenstve pre Slovákov a domácich

Read More

V Motyčkách sa od 23. do 25. októbra konal misijný kongres redemptoristov viceprovincie Bratislava. Jeho náplňou bola reflexia, modlitba a plánovanie. Na kongrese sa zúčastnili redemptoristi viceprovincie Michalovce a Bratislava. Pozvanie prijali aj laickí misionári, reprezentujúci spoločenstvá Rieka Života, Shekinah a Calvary. Na začiatku kongresu sa počas svätej omše prihovoril P. Václav Hypius, viceprovinciál, ktorý sa nechal  inšpirovať evanjeliom omšovej liturgie: "Tak ako Pán narovnal ženu, ktorá bola mnoho rokov zhrbená a zasiahnutá duchom neduživosti, aj nás Pán používa, keď narovnáva ľudí prostredníctvom sv. spovede, alebo ohlasovania." P. Michal Zamkovský, ktorý slávil sv. omšu na začiatku posledného dňa kongresu, v príhovore

Read More

V tomto roku sa už po druhýkrát konala v  kláštore redemptoristov v Kostolnej - Záriečí duchovná obnova zameraná pre ženy, pod názvom Pozvaná k Božej láske, ktorú viedol P. Miloslav Pizovka, CSsR. Zúčastnilo sa jej 37 žien z celého Slovenska. Duchovná obnova pozostávala z tematických katechéz o Tamare, Márii Magdaléne a Panne Márii. P. Miloslav Pizovka povedal: „Na základe predobrazov sme sa snažili odhaliť v ženských srdciach možnosti, ako dospieť aj napriek vlastným zlyhaniam a slabostiam k skúsenosti, že Boh nás vždy miluje bezpodmienečne. Súčasťou odpovede na jeho lásku je otvorenie sa pre vnútorné uzdravenie, odpustenie a spoznanie vlastných darov, ktoré máme využívať

Read More