Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016

Všetkých vás pozdravujem a prajem požehnané sviatky Pánovho narodenia. Sú to sviatky spojené s atmosférou pokoja, radosti a lásky, ktoré prúdia z Betlehema. Narodil sa náš Pán, náš Vykupiteľ. Celý svet ho očakáva. Možno iba podvedome cíti, že v Betleheme sa stalo niečo neobvyklé, božie. Nedokáže to vyjadriť ani pochopiť. Koniec-koncov to nedokážeme v plnosti ani my, čo veríme, že v malom Dieťati v Betleheme sa Boh stal človekom. Kdesi som čítal, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice má v ľudskom rozume silného konkurenta – tajomstvo Vtelenia. Človek skôr „pochopí“ tajomstvo Trojice ako to, že Boh sa stal jedným z nás. Je

Read More

Príbuzné články: Pozdrav k Vianociam (M. Brehl, december 2016) Kristus Kráľ - Milosrdný Vykupiteľ (M. Brehl, Pattaya) Panna Mária a Sv. Alfonz (P. Brehl) 250. výročie vysviacky sv. Alfonza za biskupa (P. Brehl) P. Brehl znovu zvolený za generálneho predstaveného (9.11.2016) P. Brehl viceprezidentom Únie generálnych predstavených List P. Brehla pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála P. Brehl hovoril na synode o rodine o princípe inkluzívnosti Veľkonočné posolstvo P. Brehla (2012) Dobrovoľníci pre misiu: list Generálneho predstaveného spolubratom    

Read More

25. decembra bola konsekrovaná katedrála sv. Jozefa v Erbile arcibiskupom Basharom Wardom.  Slávnosť bola zavŕšením dlhšieho procesu opráv a renovácie. Kostol má nové nástenné maľby, na ktorých prevláda červená a zlatá farba. Maľby znázorňujú dieťa Ježiša s Jozefom a Máriou. Omša bola slávená v chaldejskom jazyku, ktorým sa na Strednom východe rozprávalo aj v čase Krista. Je to jazyk príbuzný s arabčinou. Na slávnosti sa zúčastnilo viac ako 1000 veriacich vrátane niekoľkých moslimov. Nový oltár sv. Jozefa má v sebe kusy kameňov, ktoré arcibiskup nechal priviezť z oltárov dvoch teroristami zničených chrámov, ktoré sa nachádzajú v dvoch dedinkách neďaleko Mosulu. Po omši

Read More

Pozdrav k Vianociam od generálneho predstaveného redemptoristov, P. Michaela Brehla   “Hľa, zvestujem vám radostnú novinu, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.” (Lk 2, 10) Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia, v mene Generálneho vedenia vám chcem zapriať požehnané a radostné Vianoce! Opäť počujeme slová anjela, ktorý nám prináša dobrú správu plnú radosti: "Dnes

Read More