Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

XXV. generálna kapitula

Redemporisti mávajú každých šesť rokov tzv. generálne kapituly, čiže celosvetové stretnutia, na ktorých sa stretávajú predstavení jednotiek (väčšinou jednotlivých krajín, alebo ich regiónov), iní zástupcovia a laickí partneri v misii. Hodnotia život a pôsobenie redemptoristov vo svete, rozlišujú spolu smer, ktorým by sa mali uberať a robia potrebné rozhodnutia pre plnšie prežívanie povolania a účinnejšie plnenie svojho poslania. Napokon boli aj voby na kandidáta na generálneho predstaveného a konzultora za Európu. Posledná XXIV. generálna kapitula rozhodla, že alšie generálne kapituly sa budú konav troch fázach (Poiatoná, Kánonická a Implementaná fáza).  Od 5. do 13. apríla 2016 sa konala prvá fáza kapituly pre európsku časť redemptoristov v poľskom Toruni. Zúčastnili sa na nej 41 zástupcov, medzi nimi aj predstavený jednotky Bratislava, P. Václav Hypius a P. Peter Slobodník, ktorý je tzv. vokálom, alebo ďalším zástupcom našej jednotky.

Páter Hypius sa spolu s ďalšími 150 kapitulármi z celého sveta zúčastní aj na kánonickej časti kapituly, ktorá sa bude konať v thajskom meste Pattaya vv dňoch 31. oktoóbra až 26. novembra.  

Tretia fáza je predbežne sa naplánovaná na 3. až 9. september 2017 v škótskom Perthe.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved