Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

List generálneho predstaveného pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála

List pátra generála Michaela Brehla arcibiskupovi Tobinovi  pri príležitosti jeho vymenovania za kardinála

Náš bývalý generálny predstavený, P. arcibiskup Joseph Tobin CSsR, v súčasnej dobe ordinár arcidiecézy Indianapolis v USA, bol Svätým Otcom Františkom menovaný za kardinála. Za kardinála bude kreovaný v Ríme na konzistóriu 19. novembra 2016. Pri tejto príležitosti nám generálny predstavený, P. Michael Brehl CSsR, poslal list:

Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia.

V nedeľu, 9. októbra 2016, pápež František oznámil mená nových kardinálov, ktorí budú 19. novembra na konzistóriu kreovaní. Medzi nimi je aj náš brat, arcibiskup Joseph William Tobin CSsR z provincie Denver, ordinár arcidiecézy Indianapolis v USA.

Designovaný kardinál stelesňuje v mnohých smerov popis redemptoristu misionára z konštitúcie č. 20:

Silní vo viere, radujúc sa v nádeji, horliví v láske, planúc horlivosťou, pokorne zmýšľajúc a zotrvávajúc na modlitbách, redemptoristi ako apoštolskí mužovia a opravdiví žiaci svätého Alfonza s radosťou nasledujú Krista Spasiteľa, majú podiel na jeho tajomstve a ohlasujú ho evanjeliovou prostotou tak života, ako reči, a sebazaprením a stálou pripravenosťou na ťažké úlohy prinášajú ľuďom hojné vykúpenie.

Krátko po oznámení, designovaný kardinál Joseph Tobin vysvetlil ako svoje vymenovanie chápe: „Pápež František je milosť pre túto dobu a naozaj potrebuje starostlivo vyberať svojich spolupracovníkov. Som si vedomý toho, že   Katolícka cirkev je obrovská a má množstvo veľkých vodcov. Noví kardináli boli vybraní (…), aby reprezentovali katolicitu, alebo univerzalitu Katolíckej cirkvi.“ Mne a bratom v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa je jasné, že pápež František vybral múdro!

Pri výbere arcibiskupa Tobina pre túto dôležitú a špeciálnu službu, Svätý Otec nielenže ocenil jeho mnohé dary a talenty, ale tiež jeho roky služby Cirkvi a kongregácii. Pápež František v ňom rozoznal veľké skúsenosti a múdrosť, ktoré budú zvláštnou pomocou Svätému Otcovi počas konzistórií a iných komisiách, a tiež počas budúceho konkláve, ktoré zvolí jeho nástupcu.

Ako redemptorista misionár, P. Tobin žil a slúžil medzi imigrantmi, keď vytvoril nový domov pre nich a ich rodiny. Ich skúsenosť sa stala jeho skúsenosťou, a ich potreby vyzývali k veľkorysej odpovedi v službe. Ako generálny konzultor podporoval povolania redemptoristov misionárov medzi mládežou a mladými dospelými. Navštevoval tiež všetky kontinenty a zažíval na celom svete misijnú činnosť kongregácie. Ako generálny predstavený bol povolaný, aby bol pastierom a vodcom, administrátorom i bratom, poradcom i sprievodcom. A odpovedal na to s veľkorysosťou, trpezlivosťou, múdrosťou a vášňou.

Ako člen piatich biskupských synod, sa podieľal v jednom z najvyšších prejavov kolegiality a univerzálnosti Cirkvi. Ako sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života úzko spolupracoval so Svätým Otcom (Benediktom XVI. – pozn. prekl.) a zasvätenými osobami na celom svete. Ako arcibiskup Indianapolisu sa vrátil k svojim „koreňom“ – ako pastier ľudí, misionár medzi pútnikmi, vodca s veľkou skúsenosťou a schopnosťou pre spoluprácu a kolegialitu. Ako kardinál prinesie svoje obetovanie, vášeň a skúsenosti službe a blízkej spolupráci s pápežom Františkom pre dobro celého Božieho ľudu. Svätý Otec zvolil múdro a pre nás všetkých jeho vymenovanie je požehnaním.

Ako jeho bratia, redemptoristi misionári sme hrdí na nášho brata, teraz designovaného kardinála. A všetci mu prajeme Božie požehnanie, a budeme na neho pamätať v svojich modlitbách.

Nech ho Boh žehná pokojom a radosťou. Nech ho naša Matka ustavičnej pomoci vždy sprevádza. A nech sa sv. Alfonz, sv. Gerard, sv. Klement a sv. Ján Neumann za neho prihovárajú v jeho službe ako redemptoristu misionára, biskupa a kardinála, pri nasledovaní Ježiša Vykupiteľa, hlásajúc evanjelium opusteným a chudobným!

Váš brat vo Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Súvisiace články:

Mons. Joseph Tobin bol vymenovaný za kardinála

P. Joseph Tobin predsedal eucharistii pri príležitosti ukončenia Roku Matky ustavičnej pomoci.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved