Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pár riadkov k Svetovému dňu zasväteného života od pátra Michaela Brehla CSsR

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a všetci členovia našej redemptoristickej rodiny,

v jednote s pápežom Františkom a s celou Cirkvou dnes, v sobotu 2. februára, slávime Svetový deň zasväteného života. Máme teda zvláštnu príležitosť zamyslieť sa nad významom a účelom nášho misijného povolania a najmä nad svedectvom tých, ktorí sa sľubmi zaviazali byť misionármi-redemptoristami.

V ostatných rokoch nám pápež František pripomína, že sme povolaní sláviť sviatok stretnutia s Kristom, naším Vykupiteľom, v spoločenstve medzi sebou, ako aj so zranenými, opustenými a chudobnými, s ktorými sa Ježiš tak úzko stotožňuje. V týchto posolstvách sa tak pápež František vracia k učeniu svätého Jána Pavla II., ktorý napísal, že radosť nášho stretnutia s Kristom musí preniknúť aj do nášho stretnutia s „jeho najmenšími bratmi a sestrami“:

„Hľadanie Božej krásy káže zasväteným osobám starať sa o obraz Boha, deformovaný v tvárach bratov a sestier, v tvárach znetvorených hladom, v tvárach rozčarovaných prázdnymi sľubmi politikov, v pokorených tvárach tých, ktorých kultúra je ponižovaná, v tvárach zhrozených slepým násilím, v nepokojných tvárach detí, v tvárach zneuctených a ponižovaných žien, v unavených tvárach vysťahovalcov, ktorým sa nedostalo prajného prijatia, v tvárach starcov, ktorým chýbajú najzákladnejšie podmienky dôstojného života.“ (Vita consecrata 75)

Keďže sme misionármi-redemptoristami, toto pozvanie nachádza v našom srdci odozvu: naše stretnutie s Kristom Vykupiteľom nás pobáda k stretnutiu s ranenými, opustenými a chudobnými. V tomto duchu sa napokon nesú aj naše Konštitúcie, ktoré hovoria, že práve naše rehoľné zasvätenie z nás robí skutočných misionárov:

„Apoštolská láska, ktorou sa členovia podieľajú na poslaní Krista Vykupiteľa, je princíp, ktorý zjednocuje celý ich život, lebo ich v určitom zmysle stotožňuje s Kristom, ktorý naďalej plní vôľu svojho Otca tým, že skrze nich pokračuje v diele vykúpenia. Rehoľné zasvätenie sa preto stáva rozhodujúcim a typickým úkonom celého misijného života redemptoristov.“ (Konštitúcie 52)

Dnes, keď oslavujeme v spoločenstve s celou Cirkvou tento sviatok, obnovme si – osobne aj v našich spoločenstvách – toto svoje zasvätenie, ktoré ako misionári-redemptoristi máme. Kiež sa staneme prorockými a autentickými svedkami Vykupiteľa v dnešnom zranenom svete!

Váš brat v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Preklad: Lukáš Vaník

Zdroj: www.cssr.news

 

Príbuzné články:

O. Michal Zamkovský o zasvätenom živote

Michael Brehl, CSsR: Neverím na krízu povolaní

Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete (M. Brehl)

List P. Brehla pri príležitosti výročia založenia Kongregácie

Dobrovoľníci pre misiu: list Generálneho predstaveného spolubratom

Svedkovia Vykupiteľa v „digitálnom veku“: List generálneho predstaveného

Kristus Kráľ – Milosrdný Vykupiteľ (M. Brehl, Pattaya)

Panna Mária a Sv. Alfonz (P. Brehl)

250. výročie vysviacky sv. Alfonza za biskupa (P. Brehl)

Misionárska ikona: List generálneho predstaveného

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved