Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misionárska ikona: List generálneho predstaveného

31. mája 2017

„Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“

(Lk 1,43)

 

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spoločenstvá,

 

počas tohto jubilejného roka putovania misionárskej ikony Matky ustavičnej pomoci, má pre nás táto slávnosť Navštívenia Panny Márie zvláštny význam. Misionárske ikony, ktoré požehnal pápež František, pokračujú v návštevách provincií, viceprovincií, krajín a komunít Kongregácie počas toho, ako pokračujeme v slávení jubilea.

V Ríme dostávame každý týždeň správy o tomto mimoriadnom putovaní, a som si istý, že mnohé z týchto udalostí ste sledovali na stránkach ScalaNews. Mária, Matka ustavičnej pomoci, ďalej navštevuje svojich ľudí, práve tak, ako pred toľkými rokmi navštívila Alžbetu a slúžila jej.

Počas toho, ako sa pripravujeme na novénu a sviatok Matky ustavičnej pomoci, rád by som sa s vami zamyslel nad zmyslom a účelom tejto púte misionárskej ikony. Návšteva ikony je skutočne časom milosti a oslavy, „Pánov milostivý rok“. Pozývam vás, aby sme sa spoločne s Máriou zamysleli nad naším poslaním byť prorockými svedkami Vykupiteľa v dnešnom svete.

 

Poverenie blahoslaveného pápeža Pia IX.: “Urobte ju známou”

11. decembra 1865 blahoslavený pápež Pius IX. zveril originál ikony Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa. Svätý otec nám dal misionársky mandát: “Urobte ju známou po celom svete!” Od chvíle vystavenia ikony k verejnej úcte, 26. apríla 1866, až po dnešný deň, redemptoristi vykonávali tento mandát s veľkorysou oddanosťou a láskou. Táto ikona je jedným z najznámejších a najmilovanejších obrazov Márie na celom svete. Úžasné oslavy tohto jubilejného roka svedčia o vernosti Kongregácie misionárskemu mandátu Pia IX.

Môžeme mať pokušenie vyhlásiť: „Misia splnená!“ No myslím si, že to by bola chyba. Ešte stále sme volaní k tomu, aby sme ju urobili známou nielen v celom súčasnom svete, ale aj pre budúce generácie. Táto ikona Matky ustavičnej pomoci nesie aj naďalej veľmi dôležité posolstvo nádeje a lásky pre všetkých ľudí. Aj dnes sme povolaní, aby sme ju urobili známou a milovanou.

 

Mandát pápeža Františka: Misia Márie dnes

24. novembra 2013 nám pápež František daroval apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium. V tomto nádhernom programovom dokumente volá Svätý Otec nás všetkých k tomu, aby sme boli učeníkmi – misionármi a evanjelizátormi plnými Ducha v „Cirkvi, ktorá vychádza“ (EG 20). V tomto kontexte zakončuje svoju apoštolskú exhortáciu predstavením Máriinej misie, Matky evanjelizácie v dnešnej Cirkvi (EG 284 – 288).

V týchto nádherných odstavcoch, ktoré nápadným spôsobom odrážajú máriológiu sv. Alfonza Liguori, nám Svätý Otec dáva nový misionársky mandát: Sprevádzajte Máriu v jej poslaní v dnešných dňoch! Verím, že tento mandát musí nájsť odozvu v srdci každého redemptoristického misionára a každého z členov našich komunít. Vlastne, evanjelium, ktorým pápež začína svoju úvahu o Márii, je evanjeliom zo slávnosti Matky ustavičnej pomoci (Jn 19, 26-30).

Svätý Otec píše, že z kríža odovzdal Ježiš Márii “špeciálnu spásonosnú misiu,” aby sprevádzala ako matka. Až keď toto Ježiš urobil, pocítil, že “je už všetko dokonané” (EG 285). Mária putuje s nami, aby sme v jej materskom obraze mohli čítať všetky tajomstvá evanjelia, všetky tajomstvá vykúpenia.

 

Potom nám pápež František predkladá šesť veľmi dôležitých oblastí misie Márie v dnešnom svete:

 1. Učí nás, ako premeniť svet na „náš spoločný domov“ (Laudato si’) nehou a materinskou láskou.
 2. Mária priateľsky objíma a prináša radosť všetkým, ktorí ju potrebujú, vnímavá na ich ľudskú situáciu. Tento misionársky znak je ďalej rozvinutý v Amoris laetitia.
 3. Tak, ako jej Syn, aj Mária má súcit a milosrdenstvo pre všetkých trpiacich, z vlastnej skúsenosti rozumie ich bolesti. V Misericordiae vultus nás František pozýva prijať túto misiu za svoju, v jednote s Ježišom Vykupiteľom.
 4. Mária je znakom nádeje v boji o spravodlivosť. Pozná „pôrodné bolesti“. Vo svojom Magnificate hovorí o spravodlivosti s „domácim teplom“ nehy. Učí nás „revolučnej sile nežnosti a lásky“ (EG 288), v záujme premeny a uzdravenia sveta.
 5. Ako učeník-misionár sa Mária „približuje“ k Božím ľuďom a „sprevádza ich životom“. Mária nám ukazuje zmysel solidarity! Kráča po našom boku. Je verná a vytrvalá.
 6. V Skutkoch apoštolov a vo svojich svätyniach Mária vytvára miesta, kde zhromažďuje „pútnikov“, najmä biednych a trpiacich. Modlí sa s nimi, keď spoločne čakajú na vyliatie Ducha Svätého.

 

Od obnovenej zbožnosti k prorockej misii

Pápež František nás dnes volá, aby sme rástli v poznávaní Márie ako reálnej osoby – človeka ako sme my, a ikony Božej materinskej lásky. Evanjeliá nám ponúkajú pôsobivý obraz tejto ženy, ktorá je skutočne našou sestru. Toto volanie nás pozýva k obnove našej úcty k nej, aby bola aj naša misia spolu s Máriinou obnovená v našom zranenom svete.

V diele Slávna si, Mária sv. Alfonz vyslovuje známe tvrdenie, že v blahoslavenej Panne Márii sa stretla Božia moc s Božím súcitom. Mária nielen pociťuje veľkú náklonnosť ku každému z nás, ale na základe Božej vôle má aj moc pomôcť nám. Toto je veľmi oslobodzujúca zvesť pre chudobných, ktorí zakúšajú, že tí, ktorí ich majú radi, pre nich nemôžu veľa urobiť a tí, ktorí majú moc, sa o nich nezaujímajú. Podľa sv. Alfonza má Mária v Cirkvi intenzívnu apoštolskú úlohu. Jeho oddanosť Márii je v srdci jeho presvedčenia, že je poslaný k opusteným a chudobným s Dobrou zvesťou o oslobodení, odpustení a vykúpení.

Mária vie, ako spojiť boj za spravodlivosť s materinskou nežnosťou. Bez tejto nežnosti a súcitu sa boj za spravodlivosť môže stať ideológiou. Ak sa tak stane, nepovedie to k oslobodeniu, ale k inej forme útlaku. Nežnosť bez spravodlivosti však môže viesť k sentimentálnemu prijatiu “čohokoľvek,” čo nás ale nemotivuje k rastu, zrelosti a k slobode.

Mária spája čnosť kontemplácie s čnosťou súcitu. Bez súcitu sa kontemplácia môže stať narcizmom, v ktorom sme zameraní len sami na seba. Toto sa môže stať istým druhom autocentrizmu, ktorý pápež František kritizuje v Evangelii gaudium, pretože bráni Cirkvi vyjsť, dostať sa k ľuďom, osloviť ich a prijať do svojich radov.

Mária spája modlitbu a činnosť. Toto je pre učeníkov-misionárov životne dôležité. Modlitba bez činnosti vedie k „nábožnosti“, ktorá tu je len sama pre seba a nepremení sa na misiu. Činnosť bez modlitby sa však môže stať hektickým aktivizmom, ktorému chýba vízia a cieľ. To by z dlhodobého hľadiska nebolo fungujúce.

Mária nás ako prvá z „učeníkov – misionárov“ učí, že nábožnosť vedie k misii a misia nás vedie späť k nábožnosti. Toto spojenie nábožnosti a misie je podstatou redemptoristickej charizmy a našej Vita Apostolica. Podľa náuky sv. Alfonza, s Máriou vieme, že naša zbožnosť nemôže byť autentická bez intenzívnej apoštolskej misie. A naša misia sa prehlbuje a udržiava našou nábožnosťou.

 

Svedkovia Vykupiteľa: Spoločne na misiu do zraneného sveta

Náš mandát a misia s Matkou ustavičnej pomoci nie je len urobiť ju známou. Zatiaľ, čo je predovšetkým pre budúce generácie, dôležité v tomto mandáte pokračovať, dnes sme volaní k tomu, aby sme spravili viac. Pápež František nám pripomína, že našou úlohou dnes je sprevádzať Máriu v JEJ misii ako misionár – učeník Ježiša Vykupiteľa! Misia redemptoristickej rodiny s misijnou ikonou predstavuje hlavnú myšlienku sexennia (šesťročia).

Misiou Matky ustavičnej pomoci je žiť ako prorocký svedok Ježiša Vykupiteľa. Jej misia by sa dala zhrnúť do štyroch slov: sprevádzať, zhromažďovať, modliť sa a bojovať za spravodlivosť.

 

 • SPREVÁDZAŤ opustených a chudobných so súcitom, nežnosťou a materinskou láskou. Toto sprevádzanie si vyžaduje skutočnú solidaritu, „priblížiť sa“ v sprevádzaní životom, byť verný najmä v náročných a ťažkých situáciách.
 • ZHROMAŽĎOVAŤ Boží ľud ako pútnikov, najmä chudobných a trpiacich. Vytvárať bezpečné miesta, kde sa opustení a chudobní budú môcť stretávať.
 • MODLIŤ SA uprostred Božieho ľudu. Spoločne, vo svetle Božieho slova, „znamení čias“ a skúsenosti chudobných, musíme v modlitbe spoznať, ako konať so súcitom a láskavosťou, spravodlivosťou a láskou. Táto modlitba, hlavne „modlitba príhovoru“, je základným prvkom opravdivej misie lásky.
 • BOJOVAŤ za spravodlivosť s revolučnou silou lásky a nehy. Naša zbožnosť nás pohýna ku zbožnej solidarite, aby sme zmenili a uzdravili náš zranený svet. Tento boj za spravodlivosť je výsledkom hlboko zakorenenej viery v Vtelenie.

Dnešná výzva pre redemptoristickú rodinu

Keď sme začali s jubilejnými oslavami na počesť Matky ustavičnej pomoci, požiadal som každú jednotku, aby pouvažovala o špeciálnom sociálnom projekte pre opustených a chudobných a tak prispela k tejto významnej oslave. Niektoré z provincií a viceprovincií zareagovali konkrétnym skutkom podpory útulku pre ženy a deti, iné finančnou podporou na pomoc utečencom, ďalšie inými spôsobmi. Samozrejme, že takéto projekty sa neobmedzujú len na Jubilejný rok a každá jednotka môže pod patronátom Matky ustavičnej pomoci kedykoľvek uskutočniť podobné rozhodnutie.

 

V tomto Jubilejnom roku putovania misionárskej ikony pozývam každú svätyňu, sanktuárium, farnosť, misijný tím a komunitu redemptoristov, aby v modlitbe uvažovali nad našou dnešnou misiou s Matkou ustavičnej pomoci. Urobili sme ju známou a ďalej v tom pokračujeme. Pápež František nás pozval k tomu, aby sme uvažovali nad jej úlohou učeníka – misionára a sprevádzali ju v jej misii v našom zranenom svete. Ako to máme urobiť? Prosím celú redemptoristickú rodinu, aby sa v odpovedi na toto pozvanie spojila a uvažovala v miestnych a provinčných komunitách. Možno vám pri vašej úvahe pomôžu tieto štyri už skôr spomínané slová:  sprevádzať, zhromažďovať, modliť sa a bojovať.

 

 • Ako sprevádzame chudobných a opustených, zranených a trpiacich, so súcitom, nežnosťou a materinskou láskou? Akými konkrétnymi spôsobmi môžeme prejaviť solidaritu s migrantmi a utečencami, s obeťami obchodu s ľuďmi, s mladými ľuďmi a deťmi ulice, s narkomanmi a bezdomovcami? Ako môžeme sprevádzať mladé rodiny a starších členov našich komunít? Ako môžeme sprevádzať tých, ktorí sa snažia porozumieť dnešnému svetu, tých, čo si zúfajú, tých, čo stratili nádej?
 • Kde vytvoríme miesta na stretnutia Božieho ľudu, bezpečné miesta, kde sa môžu konať skutočné stretnutia? Aké vybavenie by sme mohli používať v našich kostoloch či farnostiach, komunitách a školách, kde sa ľudia môžu stretávať, možno sa zúčastniť formačných kurzov či diskusií, alebo prežiť chvíle v spoločnosti a zdieľaní? Ako sa naše cirkvi môžu stať otvorenejšie, obzvlášť pre cudzincov? Pozývame k spovedi? Sú vyhradené miesta na sviatosť zmierenia?
 • Všetky naše kostoly a svätyne, komunity a zariadenia ponúkajú možnosti na modlitbu a rozjímanie. Na mnohých miestach upevňujeme a obnovujeme modlitbu Ustavičnej novény. Odrážajú naše modlitby konkrétnu skúsenosť a situácie, v ktorých sa nachádzajú naši ľudia? Pohýnajú nás od našich osobných úmyslov k modlitbe za iných a hovoria o potrebách spoločnosti, v ktorej sa modlíme? Pozývame iných k uvažovaniu nad Božím slovom, „znameniami čias“ a ich vlastnými životmi? Zahŕňajú a odrážajú naše modlitby novén obnovené učenie o evanjelizácii, rodine, starostlivosti o spoločné dobro a  milosrdenstve? Dodávajú naše modlitby povzbudenie a silu laickým vedúcim?
 • Vedie nás naša úcta k Matke ustavičnej pomoci k hlbšej angažovanosti v boji za spravodlivosť? Spájame, ako Mária, spravodlivosť a nežnosť, aby revolučná sila milosrdenstva, súcitu a lásky mohla zmeniť náš svet? Ako vyjadrujeme náš zápal pre spravodlivosť v konkrétnych slovách a činoch? Akým spôsobom to robíme v našej súčasnej situácii a okolnostiach? Aké konkrétne činy pre spravodlivosť môžeme ponúknuť v dnešnej dobe cez misiu Matky ustavičnej pomoci?

Výzva: Pozývam vás, aby ste mi poslali ovocie vašich úvah a rozhovorov a konkrétny akčný plán, ktorý vznikol na ich základe. Ak je to možné, tak do 31. októbra 2017. Pomôže nám to nielen spoznať, ako Duch koná medzi nami, ale môže to poslúžiť aj ako inšpirácia pre ďalšie jednotky, keďže náš misionársky mandát prežívame v rámci celosvetovej redemptoristickej kongregácie a rodiny.

 

Záverečné zhrnutie a modlitba

Nech je pokračovanie v oslavách jubilejného putovania misijnej ikony Matky ustavičnej pomoci naprieč celým svetom, časom milosti a obnovy pre celú redemptoristickú rodinu.

Počas tohto jubilea sme radostne oslávili náš mandát „urobiť ju známou po celom svete“. Sprevádzala nás, kamkoľvek sme išli. Často išla pred nami a otvorila dvere našej prítomnosti a misii – ako napríklad na Haiti, v Kórei či v Ghane. Mária nás sprevádza v našej misii. Môžeme sprevádzať aj my ju v jej misii a stať sa autentickejšími a prorockejšími svedkami Vykupiteľa v solidarite pre misiu do zraneného sveta?

Už o niekoľko dní budeme sláviť úžasnú slávnosť Turíc. Keď boli učeníci zhromaždení vo Večeradle, Mária sa spolu s nimi modlila za vyliatie Ducha Svätého, ktorého ona dostala už  pri zvestovaní. Modlila sa, aby ich tento Duch premenil na apoštolov: učeníkov – misionárov a prorockých svedkov Vykupiteľa, jej Syna a nášho brata. Nech nás jej modlitby sprevádzajú aj dnes, aby Duch Svätý viedol naše myšlienky a plány, keď budeme hlbšie odpovedať na povolanie byť učeníkmi – misionármi v dnešnej dobe spolu s Máriou – byť autentickými a prorockými svedkami Vykupiteľa v našom zranenom svete!

 

Váš brat vo Vykupiteľovi

Michael Brehl CSsR

Generálny predstavený

 

Preklad: Jana Badurová

Zdroj: http://www.cssr.news/

Príbuzné články:

Maria touží ustavične pomáhat každému člověku (P. Michalčík)

Príhovor P. Brehla o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Ján Pavol II. a Matka ustavičnej pomoci

O Matke ustavičnej pomoci (Katolícke Noviny)

Pôvodom z Kréty? (Brendan Mconvery)

Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017)

Matka ustavičnej pomoci a Filipínci

Nová aplikácia s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved