Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Kristus Kráľ – milosrdný Vykupiteľ

Ponúkame príhovor generálneho predstaveného P. Michaela Brehla. Odznel pred koncom XXV. generálnej kapituly, v posledný deň Roku milosrdenstva, na slávnosť Krista Kráľa v Bangkoku. Ponúkame prepis príhovoru aj videozáznam s titulkami.

Drahí bratia a sestry v Kristovi,

som nesmierne rád, že spoločne slávime svätú omšu na záver tohto nádherného Jubilejného roka milosrdenstva tu, v Bangkoku,  v Kostole najsvätejšieho Vykupiteľa. Je s nami  aj pápežský nuncius, teda zástupca nášho Svätého Otca Františka. Sú tu mnohí bratia redemptoristi z celého sveta. Tiež naše sestry redemptoristky a veľké množstvo laických misionárov, ktorí s nami spolupracujú pri ohlasovaní dobrej noviny milosrdenstva a vykúpenia.

My, redemptoristi misionári, kňazi, bratia, sestry, laici vieme, že milosrdenstvo a vykúpenie sú tie isté tajomstvá Božej lásky. Naše motto vzaté  zo žalmu 130 nám pripomína, že Boh je milosrdenstvo a plnosť vykúpenia. Ježiš je tvárou milosrdenstva, ako nám to pápež František pripomenul v dokumente Tvár milosrdenstva. On je náš Najsvätejší Vykupiteľ, ktorému je zasvätený aj tento kostol. A nemôžeme si nevšimnúť tento titul, keď vidíme nádhernú sochu, ktorá nám ustavične pripomína, že Boh nás zhromažďuje v Božom mene, aby sme zažili zmierenie a milosrdenstvo.

Tento Ježiš je kráľom vesmíru. Vládne však z trónu kríža, ako sme to dnes počuli. S milosrdenstvom a vykúpením pre všetkých ľudí a stvorenia. Na tejto slávnosti Krista Kráľa sme tu zhromaždení z viac ako 80 krajín sveta. Chceme obnoviť náš záväzok nasledovať Krista, nášho Najsvätejšieho Vykupiteľa ako misionári milosrdenstva, keď vykračujeme z tohto svätého roka s dôverou a  odkazom pre všetkých. Tento rok milosrdenstva bol veľkým požehnaním, skutočným jubileom pre nás všetkých a pre celý svet. Dotkol sa mnohých, dokonca aj tých, ktorí neveria v Krista. Posolstvo milosrdenstva je určené všetkým. Keď dnes slávime spoločne so Svätým Otcom v Ríme a s celou Cirkvou, uvedomujeme si, že v tomto kostole, ani medzi tými, čo počúvajú vonku alebo po celom svete, kde je to vysielané, nie je nik, koho by Ježiš, Najsvätejší Vykupiteľ nevolal, aby pokračoval v jeho misii milosrdenstva. Všetkých volá k misii milosrdenstva v dnešnom svete. Dnešné evanjelium je pre nás špeciálne dôležité, aby sme uvažovali a modlili sa na našej ceste. Začíname Ježišovou modlitbou za tých, ktorí ho ukrižovali a smiali sa mu. Mysleli si, že prehral, že je to koniec jeho pôsobenia, že skončil.  On sa však modlí: „Otče, odpusť im. Lebo nevedia čo robia!“ Odpúšťať svojim nepriateľom sa zdá ľahké dovtedy, kým žiadnych nemáme. Neskôr sa to však stáva oveľa ťažším. „Otče, odpusť im! Milosrdenstvo!”

Evanjelium sa dnes končí modlitbou dobrého zločinca a Ježišovým sľubom.  Dobrý zločinec: „Ježiš, spomeň si na mňa, nezabudni na mňa, pamätaj na mňa.“  Ježiš sľubuje: „Dnes budeš so mnou v raji. Navždy.“  Jednoduchá modlitba tohto zločinca, ktorý zomiera nahý, sám, opustený, zneuctený. „Ježiš spomeň si na mňa, pamätaj na mňa, nezabudni na mňa,” je jednoduchou prosbou. Ak skutočne zachytíme toto volanie, modlitbu, naše životy budú premenené a budeme vedieť, čo to znamená byť misionármi milosrdenstva. Zločinec dostal oveľa viac ako dúfal. Ani nesníval, že toľko dostane. Koľkokrát sme už počuli túto prosbu od druhých: „Spomeň si na mňa, nezabudni na mňa, pamätaj na mňa.“  V našich domovoch: „Spomeň si na mňa, mysli na mňa vo svojich modlitbách, nezabudni na mňa.“ Rodičia to hovoria svojim deťom, keď ich posielajú študovať. Deti to hovoria svojim rodičom, keď odchádzajú z domu a začínajú spoločne nové životy. Hovoria to starí rodičia v posledných rokoch života, keď sa zamýšľajú nad tým, aká je večnosť.

Počujeme to na uliciach v našich mestách, všade na svete: „Spomeň si na mňa, všimni si ma, vnímaj ma.“ „Skutočne ma vnímaj.“ Počujeme to v nemocniciach a v domovoch dôchodcov, od opustených, trpiacich: „Spomeň si na mňa, nezabudni na mňa.“ V kostoloch to počujeme neustále, kňazi bratia, sestry: „Pamätaj na mňa vo svojich modlitbách. Pozri sa na mňa, vnímaj ma a nezabudni na mňa.“  Počas tohto roka milosrdenstva nás Svätý Otec opäť vyzýva vidieť, skutočne vidieť a dotýkať sa rán druhých ľudí, a tak sa dotýkať Ježišových rán. Tak, ako dobrý Samaritán na ceste do Jericha, ktorý zbadal umierajúceho muža ležiaceho v priekope a neprešiel okolo neho bez povšimnutia, pretože ho skutočne videl srdcom. Ako dobrý pastier, ktorý zbadá, že mu jedna z oviec chýba. Predstavte si to. Pamätať si svoje ovce, každú po mene. Takže si všimnete, ak sa jedna zatúla. A on ju ide hľadať a nájsť…milosrdenstvo. Ako žena pri studni, ktorá víta Ježiša a dáva mu piť. Spomeň si na mňa, nezabudni na mňa. Dokonca aj keď išla povedať druhým, že stretla Mesiáša. Ak vidíme súcitne, ak vidíme Kristovými očami, nemôžeme zabudnúť. Musíme si spomenúť. Niet divu, že pri Poslednej večeri, keď Ježiš lámal a dával svoje premenené telo a krv apoštolom, hovoril: „Robte toto a pamätajte na mňa.“ Je nevyhnutné, aby sme si spomínali. Zločincova modlitba sa musí stať našou vlastnou.  Ježišova odpoveď sa rovnako musí stať našou.

Pápež František po svojom zvolení vysvetľuje, prečo si vybral meno František. Pamätáte sa, myslelo sa, že to bolo kvôli Františkovi Xaverskému, jezuitskému misionárovi. S ospravedlnením kardinálovi a biskupovi Bangkoku, nebolo to kvôli Františkovi Xaverskému. Povedal: „Vybral som si meno František podľa Františka z Assisi. Pretože, keď to začalo byť nebezpečné a videl som, že by som mohol byť zvolený, kardinál Hummes, môj dobrý priateľ zo Sao Paula v Brazílii sa ku mne otočil, objal ma, pobozkal na líce a povedal: ‚Brat môj, nezabudni na chudobných. Pamätaj na chudobných.’“

Po voľbách v Amerike, odkaz pápeža Františka novozvolenému prezidentovi bol veľmi jednouchý: „Prosím, nezabúdajte na chudobných, ignorovaných, vylúčených.“ Novým kardinálom, ktorí boli vyhlásení včera v Ríme – medzi nimi jeden redemptorista, kardinál Tobin, pápež František povedal: „Ako Cirkev sme neustále žiadaní otvárať naše oči a vidieť rany mnohých našich sestier a bratov zbavených dôstojnosti. Vnímajte, spomeňte si, nezabúdajte.“  Na začiatku našej kapituly v Pattayi nám kardinál Tagle z Manily dal dva dni na zamyslenie a vyzval nás dotknúť sa Kristových rán, rán chudobných, trpiacich, ignorovaných. A to sa k nám vracalo naspäť pri všetkých našich poradách. Sme volaní dotýkať sa a pamätať si.  „Ježiš spomeň si na mňa.“ „Dnes budeš so mnou.“ Slová útechy a sily, radosti a nádeje – to je naše poslanie. Byť s tými, ktorých rán sa dotýkame. Dotýkame sa pritom Ježišových rán. Pamätajme, čo povedal: „Čokoľvek urobíte jednému z týchto maličkých, mne urobíte.“  Dnes sme oficiálne vyhlásili novú Generálnu radu,  práve zvolenú, ktorá bude oživovať Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa nasledujúcich šesť rokov. Ak dovolíte, rád by som  jej šiestim členom povedal pár slov. A požiadam ich, aby vstali, aby ste vedeli, ktorí to sú. Alberto Eseverri zo Španielska, nový generálny vikár, Nicolas Issifi Ayouba Martin z viceprovincie Západná Afrika, Sebastian Ani Dato z provincie Indonézia, Jeffrey Rolle z Dominikánskeho ostrova v Karibiku, Pedro Lopez Calvo z madridskej provincie v Španielsku. Slová pre nich…Rogerio, zabudol som, ďakujem! Otočil som sa mu dnes chrbtom. Rogerio Gomes z provincie Sao Paulo v Brazílii. Musia mi odpustiť, nevedel som, čo robím. A teraz pár slov pre nich: Bratia moji, vo vašej misii a kňazskej službe sa zaiste dotýkate Ježišových rán skrz chudobných, ignorovaných. Robíte to ako misionárski kňazi a kazatelia v malých komunitách, pri príprave nových redemptoristických misionárov. Konáte to pri vedení svojich bratov. Teraz ste pozvaní veľmi špeciálnym spôsobom pamätať na tých, ktorých sa dotýkate. Ste volaní oslovovať vašich bratov a sestry po celom svete tak, aby mohli byť skutočnými misionármi milosrdenstva. Môžete to robiť iba vtedy, ak nezabudnete, odkiaľ ste prišli, čích životov ste sa dotkli, a ktoré životy sa dotkli vás. Pamätajte so súcitom. Prinášajte im so sebou celé naše uvažovanie a budete skutočne oživovať túto Kongregáciu, pokračovať v ohlasovaní posolstva milosrdenstva a pláne vykúpenia. Ďakujem vám, že ste povedali svoje áno takejto úlohe. Nech žije Najsvätejší Vykupiteľ. Nech žije Kristus Kráľ. Nech žijú všetci, ktorí sú pozvaní pokračovať v jeho misii milosrdenstva vo svete. Ďakujem vám veľmi pekne.

Príbuzné články: (otvoríte kliknutím názvu článku)

Kristus Kráľ – úvaha z knihy Slovo plné ohňa

Pápež František o Milosrdnom Vykupiteľovi

Pozdrav k Vianociam (M. Brehl, december 2016)

Kristus Kráľ – Milosrdný Vykupiteľ (M. Brehl, Pattaya)

Panna Mária a Sv. Alfonz (P. Brehl)

250. výročie vysviacky sv. Alfonza za biskupa (P. Brehl)

P. Brehl znovu zvolený za generálneho predstaveného (9.11.2016)

P. Brehl viceprezidentom Únie generálnych predstavených

List P. Brehla pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála

P. Brehl hovoril na synode o rodine o princípe inkluzívnosti

Veľkonočné posolstvo P. Brehla (2012)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved