Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svedkovia Vykupiteľa v „digitálnom veku“: List generálneho predstaveného

Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete:

solidarita a misia

Svedkovia Vykupiteľa v „digitálnom veku“

 

Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia,

v tomto týždni si pripomíname svedectvo piatich blahoslavených spolubratov. Blahoslavený Gennaro Sarnelli nás neustále pozýva k autentickej a prorockej solidarite s najviac opustenými a chudobnými – s našimi zranenými bratmi a sestrami, ku ktorým sme poslaní. Blahoslavený Gennaro bol tvorivý vo svojej službe evanjelizácie a skúmal nové možnosti komunikácie prostredníctvom vydávania letákov a kníh, ako aj svojou blízkosťou k ľuďom, najmä k ženám a deťom, tak často aj v dnešnej dobe zneužívanými prostredníctvom obchodovania s ľuďmi.

O dvesto rokov neskôr svedectvo ukrajinských mučeníkov nie je menej tvorivé a účinné. Prostredníctvom svojho svedectva vernosti uprostred prenasledovania a vojny žili v autentickej a prorockej solidarite so svojimi trpiacimi bratmi a sestrami, aby im dávali nádej a silu. Boli tiež priekopníkmi tvorivých metód evanjelizácie v podzemnej Cirkvi prostredníctvom krátkych publikácií a jednoduchých homílií.  Gennaro Sarnelli a ukrajinskí mučeníci sú autentickými svedkami Vykupiteľa, ich životy sa nám prihovárajú v dnešnej dobe a pozývajú nás k obnoveniu a plnšiemu prežívaniu našej Vita Apostolica. Podobne ako oni, aj my v dnešnom svete musíme odpovedať na povolanie k autentickému a prorockému svedectvu o Vykupiteľovi prostredníctvom tvorivej a inovatívnej evanjelizácie.

V súčasnosti sa nachádzame v meniacej sa spoločenskej klíme, v komplexnom procese sekularizácie a globalizácie. Cirkev, ktorá je inštitúciou ustanovenou na hlásanie dobrej zvesti chudobným, stráca v spoločnosti svoj vplyv. Zvlášť sa to prejavuje v sociálnych a morálnych otázkach. Tiež to platí v oblasti, ktorú nazývame „tradičné médiá“. V mnohých častiach sveta ustupuje vplyv rádia a televízie, zvlášť medzi mladšou generáciou. Tradičné publikácie, knihy, noviny a časopisy bojujú o svoju priazeň.

Vývoj na poli sociálnych médií a komunikácie nabral za posledné desaťročia fenomenálnu silu. Médiá ako Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, chatové skupiny, podcasty, majú oveľa väčší vplyv, než naše tradičné ohlasovanie v zranenom svete. Čoraz viac žijeme a pracujeme v digitálnom svete. Rozhodnutie 37 25. generálnej kapituly je prvou odpoveďou na túto skutočnosť:

Každá z piatich Konferencií určí spolubrata na štúdium a vyškolenie v oblasti komunikácie. Bude zodpovedný za komunikáciu potrieb Konferencie a bude priamou linkou alebo kontaktnou osobou medzi jednotkami Konferencie a komunikačným úradom Kongregácie. Bude zároveň k dispozícii pre prácu s rôznymi formačnými programami Konferencie, aby sme zabezpečili, že budúci redemptoristi budú schopní používať rôzne formy nových médií pre evanjelizáciu.

Rozhodnutie 13 povzbudzuje celú Kongregáciu, aby zobrala vážne výzvu vstúpiť do tohto digitálneho sveta ako svedok Vykupiteľa a hľadala možnosti, ako účinne odovzdávať dobrú zvesť novej generácii. Životy Sarnelliho a ukrajinských mučeníkov nás pozývajú nasledovať ich príklad – žiť v solidarite s našimi bratmi a sestrami na miestach a v situáciách, kde žijú dnes, a dať pre nich svoj život.

Digitálny svet prináša nové výzvy. Poznáme negatívny dopad, ktorý tieto rôzne formy médií môžu mať na spoločnosť: klamlivé informácie (fake news), závislosti, narušenie súkromia a osobných hraníc. Mohli by sme spomenúť aj ďalšie. Napriek tomu ponúkajú neuveriteľné možnosti priblížiť sa a dotknúť sa ľudských životov. Tieto príležitosti sme predtým nepoznali a nemali k dispozícii! Skúsenosť ukazuje, že sociálne médiá môžu ovplyvniť a zmeniť spoločnosť k lepšiemu. Máme k dispozícii obrovské množstvo nových komunikačných nástrojov a potrebujeme sa vyškoliť, aby sme ich mohli dobre zapojiť a použiť  pre našu misiu. Ale ako? Túto otázku si mnohí kladieme.

V minulosti, kdekoľvek boli redemptoristi – misionári pozvaní ohlasovať Evanjelium, začínali učením sa jazyka, ktorým ľudia rozprávali a ponorením sa do ich kultúry. Digitálny svet, svet a kultúra, v ktorých mnohí ľudia žijú a hovoria „osobitným“ jazykom, sú pre nás výzvou. Musíme do tohto sveta vycestovať a učiť sa jeho „jazyk“, ak sa do neho máme ponoriť a evanjelizovať jeho kultúru.

V súčasnosti prechádza Kongregácia procesom zmien, procesom reštrukturalizácie. Momentálne sa päť konferencií Kongregácie zaoberá vypracovaním Apoštolského plánu, ktorý zvýrazní naše Apoštolské priority pre našu redemptoristickú činnosť. V tejto úlohe nás 25. generálna kapitula pozýva zamyslieť sa nad tým, ako môžu komunikácia a médiá slúžiť prioritám a práci Kongregácie v evanjelizácii. Časťou tohto procesu je aj posilnenie našej vlastnej komunikácie. Takýmto spôsobom sa navzájom lepšie spoznáme a prehĺbime zmysel pre solidaritu.

Aj keď predstavení v Kongregácii nie sú priamo zapojení do digitálneho sveta a sociálnej komunikácie, musia poznať, ako. „Digitálny svet“ má svoje dôsledky pre našu Vita Apostolica. Preto je vhodné, ak nie nevyhnutné, aby každá jednotka vytvorila príležitosti pre spolubratov a našich laických spolupracovníkov pre stotožnenie sa s účinným a zodpovedným používaním sociálnych médií a s rôznorodým digitálnym priestorom, v ktorom sa ľudia v dnešnej dobe pohybujú. Zvlášť je to nevyhnutné v procese počiatočnej formácie.

V snahe odpovedať na výzvy, ktoré nám predkladá digitálny svet, ako aj v duchu 25. generálnej kapituly, žiadam každú konferenciu, aby určila a pripravila osobu, ktorá sa zúčastní nevyhnutnej prípravy pre vedenie a koordinovanie komunikácie a sociálnych médií vo svojej Konferencii. Dúfame, že táto osoba v spolupráci s koordinátorom Konferencie zabezpečí vznik úradu pre komunikáciu a médiá v každej Konferencii. Tento úrad môže pomôcť jednotkám, ktoré nemajú skúsenosti alebo potrebné znalosti v komunikácii prostredníctvom sociálnych médií. Žiadam, aby sa tak učinilo čo najskôr, najlepšie do konca augusta tohto roku.

Okrem toho, Generálne vedenie, prostredníctvom Generálneho úradu pre komunikáciu, poveril jeho direktora, aby koordinoval komisiu na úrovni Kongregácie, ktorá už pracuje na strategickom komunikačnom pláne. Tento plán pomôže Konferenciám a ich jednotkám pri práci na apoštolských plánoch. V tejto súvislosti povzbudzujem každú jednotku, aby sa s vážnosťou zaoberala špecializovanou prípravou niektorých spolubratov alebo laikov v tejto oblasti.

Nemôžeme podceniť dôležitosť zapojenia sa do digitálneho sveta, aby sme mali istotu, že ostávame v dnešnej dobe hodnovernými a prorockými. Žiadam vyšších predstavených v celej Kongregácii, aby spolupracovali s Generálnou komisiou pre komunikáciu pri príprave strategického plánu.

Nech sú pre nás blahoslavení Gennaro Sarnelli a ukrajinskí mučeníci, priekopníci v hľadaní kreatívnych a prorockých spôsobov, ako znova ohlasovať Evanjelium, inšpiráciou a príkladom tvárou v tvár výzvam digitálnemu svetu, v ktorom žijeme. Nech sa za nás Mária, naša Matka Ustavičnej Pomoci, naďalej prihovára v našom misionárskom svedectve o jej Synovi, našom Vykupiteľovi a bratovi!

 

Váš brat v Kristovi našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R.

generálny predstavený

 

Preklad: P. Ján Andrejov, C.Ss.R.

Zdroj: cssr.news

 

Príbuzné články:

Cirkev v digitálnej kupltúre (Youtube) anglicky

Media and Communication (Youtube – Scala News)

Matthew Meehan: majster náboženských médií

Redemptorista misionár ocenený Biskupskou konferenciou v Peru za mediálnu prácu

Vietnamský redemptorista v zozname „100 informačných hrdinov“

P. Walter Malca Rodas ocenený peruánskymi biskupmi za jeho prácu v evanjelizácii na internete

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved