Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List P. Brehla pri príležitosti výročia založenia Kongregácie

 

 

Pattaya, 8. november 2016

Prot. N° 0000 155/2016

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia!

Zajtra slávime výročie založenia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v roku 1732 v Scale. Tento rok si toto výročie Kongregácia pripomína počas kanonickej fázy XXV. generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya. Je to jedinečná príležitosť, aby celá Kongregácia radostne oslávila veľký dar redemptoristického misionárskeho povolania:

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4, 18-19).

“Ježiš začal hovoriť: ´Dnes sa naplnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli´.”(Lk 4,21).

Svätý Alfonz veril, že bol povolaný „nasledovať príklad Ježiša Krista Vykupiteľa hlásaním Božieho Slova chudobným“ (Konšt. 1). Kňaz, brat, sestra a laický spolupracovník je povolaný a vyslaný ako misionár. Naplnený Duchom Svätým, sprevádzaný Máriou, ktorá je ustavičnou pomocou pre Boží ľud (Konšt. 32), ako praví nasledovníci sv. Alfonza, nasledujeme Vykupiteľa so srdcom plným radosti. Toto je náš sviatočný deň! Tešme sa a radujme sa v ňom!

Pozývam vás, aby ste si 9. novembra obnovili svoj misijný záväzok. Povzbudzujem vás prečítať si v modlitbe Konštitúciu č. 20, podľa možnosti v komunite. Dovoľte týmto slovám preniknúť vaše srdce.

Tiež chcem pripomenúť všetkým komunitám redemptoristov, všetkým našim priateľom a spolupracovníkom, že druhá novembrová nedeľa je Svetovým dňom modlitby za redemptoristické misionárske povolanie. Tento rok to pripadá na 13. november. Prosím, nezabudnite na tento deň. Nájdite si v tento deň ako komunita vhodný spôsob spoločnej modlitby, aby Boh povolal a vyslal viac redemptoristických misionárov  do svojej žatvy.

Nech nás všetkých, ktorí nasledujeme Ježiša Vykupiteľa a slávime misionárske povolanie, Boh požehná!

            Váš brat vo Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R.
Generálny predstavený

Zdroj

list

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved