Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Veľkonočné posolstvo generálneho predstaveného

Milí spolubratia redemptoristi, redemptoristky, spolupracovníci a priatelia,

„Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, Ukrižovaného. Vstal zmŕtvych… Teraz choďte, povedzte jeho učeníkom… „ (Mk 16,6-7)

Týmito slovami, ktoré odzneli v prázdnom hrobe, nás Evanjelium veľkonočnej vigílie privádza do srdca veľkonočného tajomstva. Nebojte sa! Nehľadajte v hrobe mŕtveho Ježiša! On nie je v hrobe, hrob je prázdny! Ukrižovaný vstal z mŕtvych! Choďte a oznámte to učeníkom. Ohláste to celému svetu!

Pôstne obdobie a predovšetkým udalosti Veľkého týždňa nás pripravili na to, aby sme vošli do tohto veľkého tajomstva. Prešli sme s Ježišom a s komunitou jeho učeníkov celou cestou z Galiley do Jeruzalema. Dnes prežívame tento prechod.

Zažili sme aj Judášovu zradu aj Petrovo zapretie. Nájdeme oboje v našom súčasnom svete aj v našom osobnom živote. Ale zažili sme aj Máriinu vernosť, vernosť žien, ktoré kráčali za Ježišom, ako aj Jánovu vernosť. Ich vernosť ich doviedla k Ježišovmu krížu. Aj túto vernosť nájdeme v živote mnohých matiek a žien, otcov a synov, spolubratov a spolupracovníkov. Aj ich vernosť ich privádza ku Kristovmu krížu.

Zažili sme intímnosť Betánie, Večeradla, Getsemanskej záhrady – v našich komunitách a rodinách, ako aj vo chvíľach modlitby a slávenia Eucharistie, sviatosti zmierenia a priateľstva. Ale zažili sme aj verejné prejavenie sa nenávisti, násilia a ukrižovania, ktoré dodnes pokračuje vo svete trýznenom vojnami, chudobou, chorobami a biedou.

Veľkonočné tajomstvo potvrdzuje skutočnosť, že Boh zažíva tú istú skúsenosť vernosti a zrady, blízkosti a násilia, smrti a nového života. Keď Ježiš zomiera na kríži, zdieľa naše človečenstvo až po smrť. Niet väčšieho dôkazu Vtelenia. Ježiš je jedným z nás – Boh je naozaj Emmanuel – dokonca aj v smrti a to v krutej smrti na kríži. Keď Boh vzkriesil Ježiša zo smrti, potvrdzuje, že smrť nemá posledné slovo. Nenávisť a násilie nezvíťazia. Moc zmŕtvychvstania zjavuje v srdci človeka Boží plán prehojného vykúpenia pre všetkých. Veľkonočné tajomstvo je tajomstvo lásky bez hraníc.

Mnohí z nás sme počas týchto dní hlboko zapojení do služby Veľkej noci – ľudové misie a liturgické slávenia, duchovné sprevádzanie komunít a jednotlivcov, procesie, katechézy. Veľkonočná nedeľa prichádza s novým prisľúbením a novou nádejou a napĺňa nás radosťou.

Podobne ako apoštoli aj my sa po dni Zmŕtvychvstania vrátime do bežného každodenného života. Oni sa vrátili do Galiley a išli loviť ryby. Ježiš ich tam našiel. Aj toto je tajomstvo Veľkej noci. Evanjeliá začínajú správu o zmŕtvychvstaní príbehom žien, ktoré hľadajú Ježiša, a končia tým, ako Ježiš nájde učeníkov. On je stále s nami, na každom mieste a v každej situácii nášho života.

Počas tohtoročnej Veľkej noci sa modlím, aby naše životy boli vždy viac poznačené prítomnosťou Krista Vykupiteľa, aby sme – „kým ohlasujeme nový a večný život, boli pre ľudí znamením a svedectvom sily Kristovho zmŕtvychvstania“ (K 51). Keď sme naplnení jeho Duchom, môžeme ohlasovať Evanjelium vždy nanovo!

Nech prežijeme naplno radosť, pokoj a moc zmŕtvychvstalého Ježiša, nášho Vykupiteľa! Nech nás sprevádza Mária, naša Matka Ustavičnej pomoci, tak ako sprevádzala prvých učeníkov!

Váš brat vo Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl, C.Ss.R.

generálny predstavený

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved