Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misionári milosrdenstva – redemptoristi pokračujú vo svojej službe

Misionári milosrdenstva dostali minulého roku  prostredníctvom nunciatúry list s dekrétom od Pápežskej rady pre podporu Novej evanjelizácie. V liste, ktorý bol vystavený 26. apríla 2017, im bolo komunikované od predsedu Rady pre podporu Novej evanjelizácie, Mons. Rina Fisichellu, že pápež František ich potvrdil ako Misionárov milosrdenstva na nastávajúce obdobie. V provincii Bratislava – Praha pôsobia štyria Misionári milosrdenstva: P. Michal Zamkovský, P. Peter Hertel, P. Jozef Mihok a P. František Boldy. 

Uvádzame preklad listu.

 

Misionárom milosrdenstva,
ktorí súhlasili, že budú pokračovať
v službe, ktorá im bola zverená
pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva

Vatikán 26. apríla 2017

Prot. N. NE/532/2017/P

Drahý misionár milosrdenstva!

Ako už viete, vo svetle duchovného ovocia, ktoré priniesla služba misionárov milosrdenstva počas nedávno ukončeného mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva, Svätý Otec rozhodol, že táto chúlostivá služba, ktorá je prejavom Božieho milosrdenstva a pastoračnej starostlivosti Cirkvi, bude pokračovať ďalej – až kým nepríde nové usmernenie – „ako konkrétny znak toho, že milosť svätého roku je v rozličných častiach sveta naďalej živá a účinná“ (apoštolský list Misericordia et misera, 9). Preto so súhlasom vášho ordinára, ako aj na základe Vašej túžby v tejto službe pokračovať, posielam Vám priložený dekrét, ktorým Vás Svätý Otec potvrdzuje ako misionára milosrdenstva.

Tak ako v Jubilejnom roku, aj v tejto novej fáze Vašej služby by som Vás chcel poprosiť, aby ste boli k dispozícii pastierom, správcom chrámov i diecéznym biskupom, pripravený konať misie pre ľud a podujatia spojené najmä so slávením sviatosti zmierenia a ohlasovania tajomstva Božieho milosrdenstva predovšetkým v obdobiach liturgického roka mimo Obdobia cez rok. Bude užitočné, ak budete svoju službu aktívne ponúkať a navrhovať, aby sa takéto slávenia organizovali.

Ste povolaný stelesňovať príkladným spôsobom vlastnosti, ktoré by podľa pápeža Františka mali charakterizovať každého spovedníka. Preto sa snažte byť ústretový voči všetkým; buďte svedkom otcovskej nežnosti napriek vážnosti previnenia; ponáhľajte sa, ak ide o pomoc a zamyslenie sa nad spáchaným hriechom; buďte jednoznačný pri predkladaní morálnych princípov; buďte ochotný sprevádzať veriacich na ceste pokánia, sledujúc trpezlivo ich kroky; buďte prezieravý pri rozlišovaní každého jednotlivého prípadu; buďte veľkodušný pri udeľovaní Božieho odpustenia a majte otvorené srdce (porov. Misericordia et misera, 10).

Rád by som Vám pripomenul, že fakulty, ktoré Vám boli dané pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka, sú stále v platnosti. Hriechy, na ktoré sa vzťahuje cenzúra, ktorej sňatie je vyhradené Apoštolskej stolici a na ktorých rozhrešenie máte fakultu aj Vy, sú nasledovné:

  1. Znesvätenie konsekrovaných eucharistických spôsobov tým, že sú odnesené a uchovávané so svätokrádežným cieľom.
  2. Použitie fyzického násilia proti rímskemu veľkňazovi.
  3. Rozhrešenie spolupáchateľa v hriechu proti šiestemu prikázaniu.
  4. Priame porušenie spovedného tajomstva.
  5. Zaznamenávanie pomocou akéhokoľvek technického prostriedku toho, čo povedal spovedník alebo kajúcnik pri sviatostnej spovedi (či už pravej alebo falošnej), alebo rozširovanie takéhoto záznamu pomocou spoločenských komunikačných prostriedkov. (Porov. Kongregácia pre náuku viery, Decretum de sacramenti Paenitentiae dignitate tuenda, 23. september 1988 (AAS 80 [1988] 1367).)

Rád by som Vám pripomenul aj to, že služba misionárov milosrdenstva je ohraničená výlučne na interné fórum. Misionár preto nie je kompetentný vstupovať do otázok a krokov, ktoré prináležia kompetencii externého fóra.

Pokiaľ ide o snímanie cenzúr, postačí, ak misionár s úmyslom rozhrešiť od hriechu, na ktorý sa vzťahuje cenzúra, použije zvyčajnú formulu rozhrešenia, ktorá ostáva nezmenená. Avšak v prípade, že by to kajúcnikovi prinieslo viac pokoja, misionár môže pred vyslovením formuly rozhrešenia rozhrešiť kajúcnika od hriechu, na ktorý sa vzťahuje cenzúra, vyslovením osobitnej formuly predloženej v prílohe č. 1 Obradu zmierenia (Appendix 1, Ritus Paenitentiae). (V tomto ohľade je dobré použiť takú verziu Ritus Paenitentiae, ktorá sa používa na Vašom území.)

Čo sa pokánia týka, veľmi odporúčam, aby bolo také, ktoré skutočne pomôže k úplnému obráteniu kajúcnika.

Rád využívam príležitosť, aby som Vám oznámil, že Svätý Otec túži stretnúť sa so všetkými misionármi milosrdenstva tu v Ríme na 2. veľkonočnú nedeľu – známu ako Nedeľa Božieho milosrdenstva – roku 2018. Toto podujatie, o ktorom Vás budeme podrobnejšie informovať neskôr, bude príležitosťou na formáciu a výmenu skúseností. Vaša prítomnosť v Ríme v dňoch 8. až 11. apríla 2018 je teda žiaduca.

Napokon by som Vám rád pripomenul, že všetku komunikáciu ohľadom služby misionárov milosrdenstva treba posielať výhradne e-mailom na adresu missionariesofmercy@pcpne.va.

Ešte raz by som sa Vám rád poďakoval za službu misionára milosrdenstva, ktorú ste poskytli Cirkvi počas Jubilea milosrdenstva, a za ochotu v tejto misii pokračovať. Prajem Vám plodnú službu a hojnosť požehnania.

Ostávam Váš v Kristovi

Rino Fisichella

predseda Pápežskej rady na podporu Novej evanjelizácie

 

© Preklad: Rastislav Dluhý C.Ss.R

 

 

Preklad dekrétu pápeža Františka

 

Preklad (C) P. Ján Janok C.Ss.R, P. Martin Macko C.Ss.R

 

 

 

 

Príbuzné články:

Pápež František potvrdil misiu Misionárov milosrdenstva

Vďačnosť za Rok milosrdenstva (P. Michal Zamkovský, Slovo medzi nami)

Odpustky spojené s účasťou na misiách a kázňach redemptoristov v Roku milosrdenstva (Apoštolská Pentitenciária)

Missioni della misericordia dei padri Redentoristi a Bratislava (správa o Misiách milosrdenstva v taliančine)

Stovky ľudí videlo prvýkrát Cestu milosrdenstva

Misie milosrdenstva (pohľad späť)

Aké boli misie milosrdenstva pre vás?

Požehnanie misijného kríža na záver Misií milosrdenstva

V Bratislave začalo mimoriadne podujatie – Misie milosrdenstva

Misie milosrdenstva v Humennom

Pozvánka na Misie milosrdenstva

Bratislavské misie 2010 – pripomeňme si ich atmosféru pred Misiami milosrdenstva

Škandál milosrdenstva (Záznamy prednášok o milosrdenstve, Nimnica 2016, P. Michal Zamkovský)

Milosrdný ako Otec (záznamy prednášok o milosrdenstve – Nimnica 2016, P. Rastislav Dluhý)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved