Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2018november

  Vydavateľstvo Slovo medzi nami vydáva už tretiu knihu poľského dominikána Adama Szustaka. Hrniec strachu je stretnutím s Božím slovom, ktoré pomáha novým spôsobom stretnúť sa tvárou v tvár s našimi strachmi. Otec Adam Szustak OP jedinečným a neopakovateľným spôsobom sprevádza čitateľa udalosťami Gedeonovho života. Spoznávame príbeh človeka, ktorý dozrieva po celý svoj život, bojí sa, stále potrebuje znamenia a potvrdenie svojej sily. Hrniec strachu je kniha o Bohu, veľkom Stvoriteľovi a Otcovi, prekvapujúcom nás svojím zmyslom pre humor. Je to príbeh o nás a našom víťazstve, ktoré príde, ak sa rozhodneme urobiť prvý krok. Príbeh o Gedeonovi, legendárnom vodcovi izraelského vojska a hrdinovi Knihy sudcov,

Read More

Decembrové číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, sa venuje Márii – vzoru viery. Čitateľom tiež dáva do pozornosti dve nové knihy, ktoré pred Vianocami vychádzajú vo vydavateľstve redemptoristov: Putovanie s Jonášom od Dennisa McBridea a Hrniec plný strachu od Adama Szustaka. Vydavateľ Joe Difato pred 37 rokmi vydal prvé číslo časopisu a dnes sa v úvodníku s čitateľmi lúči, pretože odchádza do dôchodku. Každý mesiac sa vyše 700 000 výtlačkov Slova medzi nami dostane k čitateľom vo viac než 100 krajinách sveta. J. Difato v úvodníku predstavuje aj tému adventného čísla: Mária je vzorom pre jeho vieru, pretože je láskavá, súcitná, pokojná, pokorná,

Read More

V treťom kole volieb provinciála Ľvovskej provincie redemptoristov bol 28. novembra 2018 opäť zvolený P. Andrej Rak. Páter Andrej Rak sa narodil 30. júla 1977 v meste Novojavorsk pri Ľvove. V roku 1998 vstúpil do noviciátu Ľvovskej provincie redemptoristov, kde v roku 2004 zložil doživotné sľuby. V rokoch 1999 až 2001 študoval filozofiu a teológiu na univerzite bl. Mikuláša Čarneckého vo Ľvove. Magisterské štúdium teológie absolvoval na univerzite Leopold-Franzenz v rakúskom Innsbrucku. Kňazskú vysviacku prijal 25. novembra 2006. Do roku 2009 pôsobil v rôznych farnostiach redemptoristov na Ukrajine a v rokoch 2009 až 2014 v Innsbrucku, kde zároveň absolvoval doktorandské štúdium morálnej

Read More

Rok 2018 je 37. rokom vydávania nášho časopisu v USA. V decembri 1981 vyšlo jeho prvé číslo. Prvé číslo bolo tlačené v garáži. V kaviarni miestnej školy sa skladalo, zošívalo a balilo tisíc výtlačkov. Časopis sa vždy vypredal a každý mesiac dopyt rástol. Počítače, ktoré sa vtedy používali, boli pomalé a nespoľahlivé. Bolo ťažké a niekedy priam nemožné udržať funkčnú databázu mien, aby naši predplatitelia dostali svoje číslo, obnovili si a zaplatili predplatné, keď vypršalo. Ktovie, koľko výtlačkov sa stratilo, nikdy neodoslalo alebo sa dostalo na nesprávnu adresu? Našťastie naši predplatitelia boli trpezliví a odpúšťajúci! Časom sme sa v mnohých oblastiach zlepšovali. Z malých

Read More

Dne 19. listopadu 2018 na Svaté Hoře zemřel redemptorista P. Stanislav Muzikář. Poslední rozloučení s P. Muzikářem proběhlo 27. listopadu 2018 v 15:00 hod. v bazilice Nenebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami. Hlavním celebrantem mše svaté byl otec biskup Mons. Karel Herbst. Dalšími celebranty byl provinciál redemptoristů  P. Václav Hypius, P. Stanislav Přibyl, který měl homilii, generální vikář z Plzně a další spolubratři řeholní i diecézní. Pohřbu se účastnili také studenti - redemptoristé - z Bratislavy se svým prefektem P. Jozefem Jackaninem. S P. Muzikářem se přišli také rozloučit místní věřící a také bratři a sestry z Tasovic a jiných

Read More

(Madrid, Španielsko) Pred pár dňami mal v Španielsku premiéru muzikál „33“ (33 El Musical), v ktorom hrá jednu z hlavných úloh redemptoristický kňaz Damian María Montes CSsR z provincie Madrid. Muzikál je založený na historickej udalosti. Rekonštruuje príbeh Ježiša, tesára z Nazaretu, ktorý sa rozhodol ísť do Jeruzalema, hnaný ilúziou prinesenia dobrej zvesti. V spoločnosti skupiny prívržencov a v snahe vyhnúť sa rafinovanému a nebezpečne zvádzajúcemu démonovi prichádza do upadajúceho mesta, ktoré ho víta ako skutočného revolucionára. Jeho posolstvo a správanie vyvolávajú obdiv aj odmietnutie. To vedie k hroznému následku, ktorý celú jeho utópiu zakončí tragicky. Ale čo ak príbeh nekončí tu? „33“ je muzikál, ktorý zmení pohľad na svet

Read More

Eminence, pane kardinále, Excelence, pane nuncie, milí přátelé! Dnes o slavnosti Ježíše Krista Krále stojíme před dokončenými varhanami pro Svatou Horu, které budou za několik okamžiků požehnány a poprvé se rozezní k chvále Boží a ke cti Panny Marie. Dnešní slavnost nám pomáhá pohlédnout na Krista jako na toho, který je Pánem a dovršitelem dějin. On je ten Beránek, který jediný má moc rozpečetit svitek opatřený sedmi pečetěmi (srv. Zj 5,9), on je ten, který si zaslouží, „aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu i chválu“ (Zj 5,12). On je hoden chvály a můžeme na něj vztáhnout slova, která uzavírají

Read More

V pátek 23.11.2018 v klášteře redemptoristů v Tasovicích začala duchovní obnova studentů - redemptoristů, kteří se studiem filosofie a teologie v Bratislavě připravují na své misijní poslání. Obnovou je provázel P. Josef Michalčík tématem o modlitbě a její potřebě v řeholním životě. Večerní program začal společnou večeří, kdy studenti měli možnost konzumovat dobroty uvařené P. Janem Sokulským, který je vyhlášeným klášterním gurmánem, kuchařem a administrátorem farnosti v jedné osobě. Po večeři následovaly společné vešpery a adorace eucharistického Ježíše. Obnova také spočívala v prožívání bratrského společenství, kdy si studenti mohli popovídat o misijní pastoraci v Čechách. V sobotu program pokračoval ranním modlitbou v 7:30,

Read More

Úvaha z knihy Slovo plné ohňa. Kristus Kráľ Ján 18, 33 – 39 Jedno z najranejších a najzákladnejších kresťanských vyhlásení je: Iesous Kyrios (Ježiš je Pán). My o tomto výroku zvykneme premýšľať v „náboženskom“ zmysle, ako o duchovnom vyjadrení a tento význam aj naozaj má. No keď túto frázu používali prví kresťania, obsahovala v sebe aj provokatívny politický podtón. V starovekom svete, v krajinách okolo Stredozemného mora, bol totiž cisár Pánom – tým, ktorému patrila najvyššia oddanosť. Heslom doby a dôkazom oddanosti boli slová Kaisar Kyrios (Cisár je Pán). Keď teda kresťania hovorili, že Kyrios je Ježiš, priamo tým spochybňovali cisára a všetky mocnosti konajúce pod jeho záštitou a v jeho mene. Veľmi teda neprekvapuje, že

Read More

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vyšla kniha profesorky filozofie a teológie Alice von Hildebrand Privilégium byť ženou. Autorka v nej vyvracia názor, že žena je v Cirkvi menejcenná a predstavuje pravý opak: práve v kresťanstve dôstojnosť ženy zažiarila najkrajším a najplnším spôsobom.     Dnešná doba si priam vyžaduje, aby sme si opäť pripomenuli, akú hodnotu má žena. V minulosti by sme túto tému pokladali za zbytočnú, pretože v nás bola úcta k žene a osobitne k materstvu prirodzene zakorenená. Kniha Privilégium byť ženou cez filozofiu, teológiu a psychológiu približuje dôstojnosť, ktorú Boh vložil do každej ženy. Význam slabostí a pocitov v živote ženy môže čitateľa povzbudiť k ich pozitívnemu prijatiu a využitiu pre vlastný rast – ľudský,

Read More