Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovo medzi nami na Veľkú noc: Sila Ježišovho vzkriesenia v nás

Veľkonočné číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, píše o tom, že Boh má počas tohtoročného veľkonočného obdobia pre nás pripraveného viac. Čitatelia tu nájdu aj pozvánku na duchovné cvičenie zamerané na osobné stretnutie s Ježišom, ktoré bude v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí viesť P. Joseph Jilson VC, a tiež ukážku z knihy Vyrovnanosť a pokoj od Jima McManusa a Stephanie Thorntonovej z vydavateľstva Slovo medzi nami.

Vydavateľ americkej verzie Word Among Us Jeff Smith v úvodníku hovorí, že našou úlohou je viera naplnená očakávaním. Ak chceme počas tohto Veľko­nočného obdobia plnšie preží­vať jeho moc, môžeme urobiť jed­nu vec: zväčšiť svoje očakávania. Uverme, že Boh chce konať a pô­sobiť v našom živote, ako aj v ži­vote tých, za ktorých sa modlíme. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník pokračuje svojou úvahou, že naša viera je rozbuškou alebo zápalným knôtom, ktorý potrebuje každá výbušnina. Nie hocijaká viera, ale viera živá, napl­nená nenásilnou dôverou v Božiu moc a očakávaním, že Boh bude nao­zaj konať.

 

Boh má pre nás pripravené oveľa viac

Vysoké očakávania majú zmysel. Veď Veľká noc je o tom, ako Ježiš premohol hriech a smrť a ponúkol nám účasť na svojom vzkriesení. Je teda jasné, že by sme mali očakávať, že sa počas tohto Veľkonočného ob­dobia stanú veľké veci. Ako môže moc Ježišovho vzkriesenia po­čas nasledujúcich päťdesiatich dní ovplyvniť náš život? Alebo, ak to povieme ešte osobnejšie, čo chce vzkriesený Kristus vykonať počas tohto obdobia vo mne? Aké dary nám Boh na túto Veľkú noc dáva? Prvým je živý vzťah. Ježiš nás sám nazval priateľmi (porov. Jn 15, 14 – 15). A my prá­ve skrze toto priateľstvo s ním za­kúšame, že on má nielen moc od­pustiť nám hriechy, ale aj naplniť nás radosťou a svojím pokojom, a to bez ohľadu na to, čo sa deje okolo nás. Druhým darom je láska, ktorá nám dáva schopnosť milovať. Kde nájdeme silu milovať ľu­dí, vrátane tých, ktorých je naj­ťažšie milovať? V prítomnosti lás­kyplného Boha. Boh do nás vlieva svoju lásku a obmäkčuje naše srdce vo vzťahu k druhým. Tretím darom sú naši bratia a sestry v Kristovi. Ježiš nechcel, aby sme mali vzťah len s ním, ale chcel, aby sme mali živé vzťahy aj medzi sebou.

 

Päťdesiat dní milosti

Veľká noc nie je len jeden deň; Veľká noc je celé obdobie trvajúce 50 dní – až do Turíc. Počas neho nás Boh zvláštnym spôsobom pozýva nechať sa zmeniť Ježišovým zmŕtvychvstaním – tak ako to počas prvej Veľkej noci urobili Peter, Mária Magdaléna, Ján a ostatní apoštoli a učeníci. Boh nás pozýva prijať čo najviac milosti – milosti nového života. Uvažujme nad slovami vzkrieseného Krista, rozjímajme nad Skutkami apoštolov, spoločne stolujme ako prví kres­ťania, ktorí žili v komunitách  a pripravme sa na zoslanie Ducha Svätého. A pamätajme si, že Veľkonoč­né obdobie je časom Božej milos­ti.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

 

Príbuzné články:

Pôstne číslo časopisu Slovo medzi nami

Januárové číslo časopisu Slovo medzi nami: Viera oslobodzuje

Decembrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Advent s Máriou

Novembrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Postav sa do trhliny

Pred 37 rokmi vznikol časopis Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

15. výročie časopisu na Slovensku

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved