Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pôstne číslo časopisu Slovo medzi nami

Pôstne číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, hlbšie rozoberá, aký dobrý je Boh, ktorý sa nás nikdy nevzdal. Čitatelia tu nájdu aj pozvánky na duchovné obnovy pre ženy i mužov v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí.

Vydavateľ americkej verzie Word Among Us Jeff Smith v úvodníku hovorí, ako Boh svoju dobrotu k nám dokazuje vždy, keď stvorí nového človeka – dá si záležať na tom, aby mu dal neopakovateľné odtlačky prstov, jeho osobný podpis, ktorý hovorí: „Toto je moje dieťa.“ A editor slovenského vydania Lukáš Vaník sa vo svojom úvodnom slove priznáva, že Pôst doteraz nebol jeho najobľúbenejším obdobím. No pri práci na pôstnom čísle Slova medzi nami našiel odpoveď na svoju otázku, či môže byť Pôst, ktorý doteraz považoval za ponurý, radostným obdobím, a čo by malo byť dôvodom tejto radosti.

 „Pán hovorí: ,Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom.‘“ (Joel 2, 12)

Tento úryvok zo starozákonnej Knihy proroka Joela počúvame počas svätej omše na Popolcovú stredu. A Joelove slová sa nás dotýkajú ešte osob­nejšie. Vyzývajú nás, aby sme sa obráti­li k Bohu celým svojím srdcom, aby tak mo­hol zachrániť každého jedného z nás osobne – nielen od nejakej katastrofy hroziacej zvon­ka, ale najmä od hriechu, ktorý narúša náš vzťah s ním. Žiadajú nás tiež otvoriť oči a vší­mať si spôsoby, akými nás chce Boh počas Pôstneho obdobia požehnať a pritiahnuť bliž­šie k sebe. Stručne povedané, tieto slová do­konale zachytávajú ducha Pôstneho obdobia.

Príbeh Adama a Evy je aj naším príbehom

Pôstne obdobie je ideálnym časom na uva­žovanie o rozporoch medzi spontánnymi skutkami, ktoré robia ľudia po celom svete, a rôznymi zradami, nevernos­ťami a krutosťami, ktorých sa tiež často dopúšťajú. Je to ideálny čas poďakovať sa Bohu za krásu toho, čo stvoril, no zároveň i uznať existenciu hriechu, ktorý na túto krásu vrhol tieň, a potom sa zahľadieť na Ježi­ša, dokonalú Božiu odpoveď na všetky tieto rozpory. Počas tohto obdobia mô­žeme prežívať aj veľkú nádej – keď sa zameriame na Božiu dobrotu. Pretože vieme, že Boh je na­dovšetko dobrý a láskavý, môže­me sa s odvahou pozrieť na vlastný hriech i na hriech vo svete.

Vráť sa ku mne

Sviatosť zmierenia poskytuje je­dinečnú príležitosť na zakúse­nie tejto Božej dobroty a Božie­ho milosrdenstva. Osobitne to platí počas Pôstneho obdobia. Skúsme si pred spoveďou predstaviť Boha ako milujúceho Otca, ktorý nás víta späť vo svojom do­me. Predstavme si, ako vrúcne nás objíma a pomáha nám vy­znať tvoje hrie­chy. Keď to urobíme, začneme prežívať Ježišovo víťazstvo nad hriechom ako svoje osobné víťazstvo.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

 

Príbuzné články:

Januárové číslo časopisu Slovo medzi nami: Viera oslobodzuje

Decembrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Advent s Máriou

Novembrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Postav sa do trhliny

Pred 37 rokmi vznikol časopis Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

15. výročie časopisu na Slovensku

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved