Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Milosť je Božia blízkosť. Kresťanský život je odpoveďou na milosť, otvorenosťou a citlivosťou na jeho oživujúce konanie. Ona nás pozýva a uschopňuje vnímať a nazývať Boha Otcom: „Abba, Otče“. Mení uhoľ pohľadu, od otroctva k synovstvu. Od „ja“ k „Ty“. V krste nás Boh prijal za svojich. Zavolal nás po mene. Vpísal sa nám do srdca. Stali sme sa jeho synmi a dcérami. Vieme, že všetko, čo sme a čo máme – sme a máme z Božej milosti, ktorá nám pomáha žiť jeho vôľu – žiť podľa jeho zákona. Naša vec sa stala Božou vecou, jeho zákon sa zosobnil – nie je ďaleko od nás, je v našom srdci. „Pán nemešká s prisľúbením

Read More

Pandémia ochorenia COVID-19 prekračuje hranice štátov. Aj u našich severných susedov boli prijaté obmedzenia života verejného i náboženského. Z poľských biskupov najprísnejšie obmedzenia vydal biskup Jan Kopiec, ordinár diecézy Gliwice, kde je – podobne  ako u nás – zakázané verejné slávenie sv. omší. Vo väčšine diecéz pri liturgickom slávení platia štátne obmedzenia, teda sv. omše môžu byť s maximálnou účasťou 5 osôb. Arcibiskup Grzegorz Ryś (vo vydavateľstve Slovo medzi nami sme vydali jeho knihu Škandál milosrdenstva) vo svojej arcidiecéze nové usmernenia vysvetlil kňazom, veriacim a zvlášť starším ľuďom formou pastierskeho listu. Prinášame jeho preklad: Drahé sestry a bratia, dobre viete, že v súvislosti

Read More

Dnes je nedeľa, Deň vzkriesenia Pána – bez osobnej prítomnosti laikov na slávení liturgie. „Sine Dominica non possimus“ - Bez Pánovho dňa nemôžeme existovať - to vyznávali prví kresťania. Nová pandémia nás stavia do nečakanej situácie každodenného života. Vnímam v tom výzvu od Pána k zvnútorneniu svojho života, pozvanie k pokoju.  Okolnosť, že sa vírus prejavil v tejto krajine práve v liturgickom období pôstu, je osobitná milosť.  Pretože nasmerovanie na pokánie a celkové prehĺbenie obrátenia sa tak dostáva do „prirodzenej“ nadprirodzenej polohy: teraz smiem prežívať všetky obmedzenia „dobrovoľne“ prijatej izolácie aj od blízkych ako pozvanie na púšť s Pánom a chápať odňatie slávenia svätej omše pre veriacich ako obetu

Read More

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a redemptoristickí spolupracovníci, svet zažíva veľmi vážne obdobie krízy kvôli šíreniu nového koronavírusu Covid-19. V čase, keď vám píšem tieto slová, vieme, že vírus bol zistený už v 159 krajinách a môže sa šíriť aj do ďalších. Mnohé krajiny prijali veľmi silné opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu vírusu - sú zatvorené hranice, školy, parky, obchody, reštaurácie, športové podujatia, koncerty, kostoly a ďalšie bohoslužobné miesta. Mnohí z nás musia byť uzavretí vo svojich domovoch. Dokonca nemôžeme sláviť verejné modlitby a Eucharistiu s božím ľudom, ku ktorému sme poslaní. Mnohí z nás sa cítia bezmocne: nemôžeme navštíviť chorých alebo

Read More

píše Francesca Morelli, talianska psychologička Myslím, že stvorený svet pozná spôsob, ako dať do poriadku veci a svoje zákony vo chvíli, keď sú hore nohami. Obdobie plné nezrovnalostí a protirečení, ktoré prežívame, nám umožňuje zamyslieť sa

Read More

Prinášame vám zamyslenie redemptoristu P. Rastislava Dluhého nad súčasnou situáciou v súvislosti so zákazom verejných bohoslužieb vo svetle liturgických čítaní z posledných dní. P. Rastislav momentálne už druhý rok pôsobí v našej komunite v litovskom Kaunase. Od nedele vnímam liturgické čítania inak. Určite je to spôsobené aj terajšou situáciou vo svete. V nedeľu sme čítali o Samaritánke (Jn 4). Pýtala sa na to, v ktorom chráme sa treba klaňať Bohu. V Judey alebo na hore Gerazim v Samárii? Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme

Read More

Cirkev nás v pôstnom čase vyzýva k prehĺbeniu modlitby. Aj zákaz verejného slávenia bohoslužieb môže byť pre nás príležitosťou nájsť si viac času pre nášho Pána v osobnej modlitbe. Hoci v týchto dňoch nemôžeme Ježiša prijímať vôbec alebo aspoň nie tak často ako sme by sme chceli, od Jeho lásky nás nič nemôže odlúčiť (porov. Rim 8, 35) a aj naďalej Ho môžeme prijímať duchovným spôsobom. My redemptoristi vám k tomu chceme ponúknuť modlitbovú pomôcku. Je to 31 modlitieb sv. Alfonza nazvaných Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky, z ktorých každá po nádhernom rozjímaní obsahuje modlitbu duchovného prijímania.

Read More

Program osláv 200. výročia smrti sv. Klementa Márie Hofbauera, ktorý mal vyvrcholiť počas minulého víkendu, musel byť zmenený kvôli situácii spôsobenej koronavírusom. Preto redemptoristi v nedeľu 15. marca ďakovali Kristovi Vykupiteľovi za osobnosť sv. Klementa len v malých zhromaždeniach, bez účasti pôvodne pozvaných vzácnych hostí a priateľov. V deň liturgickej spomienky sv. Klementa prosili Boha o nové rehoľné povolania a misijný zápal pre celú Kongregáciu. Dôležitým úmyslom bola tiež prosba za všetkých, ktorí sú postihnutí pandémiou, zvlášť za chorých, priateľov a farníkov, a takisto za zdravotníkov a ľudí priamo zapojených do služby postihnutým. Slávnostná Eucharistia v rímskom kostole sv. Alfonza celebrovaná

Read More

Štátny sekretár Vatikánu, kardinál Pietro Parolin, adresoval pri príležitosti 200. výročia smrti sv. Klementa v mene pápeža Františka list Generálnemu predstavenému. Spomínajúc významné udalosti zo života nášho svätého spolubrata zdôraznil jeho vášeň pracovať pre Boha a svojho blížneho, ako aj veľkú vieru sv. Klementa, ktorý dôveroval Bohu aj v náročných situáciách, uprostred nedorozumení a zlyhaní. V liste čítame: Svätý Klement Hofbauer vyzýva súčasné kresťanské spoločenstvá, aby zanechali svetské istoty a zastarané pastoračné schémy, a oslobodili sa od strachov a lenivosti, aby tak mohli prijať volanie zranených mužov a žien, ozývajúce sa z našich miest, a tiež priniesť radosť Evanjelia do všetkých kútov. V závere listu kardinál vyjadruje priania Svätého Otca a odovzdáva pápežovo požehnanie všetkým, ktorí oslavujú jubileum sv. Klementa. Nižšie uvádzame celý

Read More