Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE: Solidarita a misia Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí spolupracovníci a priatelia, každý rok slávime sviatok sv. Alfonza Máriu de Liguori v duchu vďačnosti a radosti za dar, ktorým je pre celú Cirkev, pre Kongregáciu a redemptoristickú rodinu a osobne pre každého z nás. V tomto roku prebiehajú stretnutia v polovici šesťročia a prijímame dôležité rozhodnutia o apoštolskom  pláne a pláne reštrukturalizácie v každej konferencii. Popri tom sme zvlášť vďační za príklad otvorenosti pre  obrátenie a pre Božiu vôľu, ktorý nám Alfonz zanechal svojím životom a vo svojich dielach. Pre sv. Alfonza „obrátenie“ neznamená len odvrátenie sa od hriechu, ale oveľa viac priľnutie k Božej vôli a k praktizovaniu Ježišovej lásky. Takéto obrátenie je

Read More

Rozhovor, který s P. Františkem Boldym vedli Marie Štefaniková, Iva a Petr Duškovi a P. David Horáček, vyšel v časopise Svatá Hora 1/2019. Je snadné vyhledat zajímavého člověka, který má druhým lidem co říci. Mnohdy ale není jednoduché takovouto osobnost vyzvat, popřípadě přemluvit ji k záznamu a otištění rozhovoru. P. František Boldy, viceprovinciál řádu redemptoristů, nás neodmítl a laskavě nám povyprávěl o svém životě. František je člověk, ze kterého vyzařuje víra, vyrovnanost a klid. S radostí vám přinášíme rozhovor s ním. Odkud pocházíte, kde jste prožil dětství? Narodil jsem se v Prešově, vyrůstal jsem ve vesnici Dubovica nedaleko městečka Lipany asi třicet kilometrů od Prešova, nyní okres Sabinov. Pocházím

Read More

Co je společenství jsem zažil v noviciátu poté, co jsem bratřím v lubaszovském noviciátu oznámil zprávu, která mě skoro zničila: zemřela mi mamka. A bratři novicové i představení  dělali od té chvíle vše, co mohli, aby mě podpořili. Vzali za mě všechny slużby, modlili se za mamku, za mně i za mou rodinu. Byli skutečně se mnou, stejně jako moji představení, mnozí otcové v Kongregaci, též naše sestry redemptoristky. Otec socius, otcové z Podolínce a ze Svaté Hory mi dokonce (organizačně i přímo) zařídili můj přesun z polské Lubaszowé přes Poprad a Prahu do Písku. Dva z bratří díky dovolení

Read More

Otevřme své srdce, své nitro a dovolme Ježíši, ať nás zachrání. Přijmime jeho oběť, kterou i nyní slavíme, protožé v této oběti můžeme být neustále uzdravováni, osvobozeni z jakéhokoliv hříchu, z jakéhokoliv otroctví. Ježíš se nabízí v hojnosti. "Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby

Read More

Jún sme v noviciáte prežívali s dvoma svätými redemptoristami, so svätým Klementom Mária Hofbauerom a svätým Gerardom Majellom. Za prvým z nich sme cestovali do Varšavy, kde pred viac ako 200 rokmi založil spoločenstvo redemptoristov. Hoci tam z politických dôvodov mohli pôsobiť len pomerne krátko (1787 - 1808), zanechali v histórii mesta, a najmä v srdciach jeho obyvateľov, hlbokú brázdu. Svätý Gerard, naopak, „prišiel“ k nám do Lubaszowej, pretože sme sa v našom exercičnom dome mohli zúčastniť na duchovnej obnove, ktorej témou bol život tohto talianskeho svätca zo začiatkov našej Kongregácie. Varšava je na prvý dojem bohatým a rastúcim veľkomestom, ktoré sa

Read More

Koho hľadáš? V tomto prípade to nie je len zaužívaná fráza alebo reklamný slogan. Láska pre ňu nemá hraníc. Aj keď bola ešte tma, Mária Magdaléna ide k hrobu a zbadá, že kameň je od hrobu odvalený. Tajomstvo Veľkej noci s prázdnym hrobom otvára dvere a ukazuje sa veľkým dňom Zmŕtvychvstalého! Začína „sprievod“. Mária uteká k Petrovi a k ​​Jánovi. Oznamuje: ‚Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili.‘ Peter a Ján bežia spoločne k hrobu. Peter a potom aj Ján vstupujú do hrobu vytesaného v skale. Vidia a veria. Učeníkovi, ktorý miloval Ježiša, stačí vidieť prázdny hrob, aby uveril. Márii Magdaléne,

Read More

Každú tretiu júlovú nedeľu slávia redemptoristi na celom svete svoj titulárny sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa. V duchu tradície sv. Alfonza veľké tajomstvá vykúpenia obsahujú Vtelenie (ľudská prirodzenosť preniknutá Božou prítomnosťou), Utrpenie Krista (poslanie darovať seba druhým v Kristovi) a Zmŕtvychvstanie (nový život, stála prítomnosť Ducha a pretváranie sa v ňom). Ako svedkovia nedávame svedectvo iba tak, že pripomíname veľké tajomstvá nášho vykúpenia, ale predovšetkým tak, že tieto tajomstvá stále plnšie žijeme. Ako misionári pozývame aj ostatných, aby stále intenzívnejšie s nami zdieľali hojné vykúpenie, ktoré nám priniesol Kristus Vykupiteľ. (Z listu generálneho predstaveného P. Micheala Brehla, 1.8. 2013) Človek nutne potrebuje vykúpenie, ktoré Ježiš uskutočnil svojím krížom. Boh vykupiteľ je vždy nablízku so svojím milosrdenstvom a ponúka

Read More

Presne pred piatimi rokmi, 20. júla 2014, Hlava Ukrajinskej cirkvi, Jeho Blaženosť vladyka Sviatoslav Ševčuk, na celoukrajinskej púti v Zarvanytsji slávnostne vyhlásil blahoslaveného Vasiľa Velyčkovského za patróna väzenskej služby Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Toto vyhlásenie sa uskutočnilo v mariánskej svätyni v rámci archijerejskej božskej liturgie počas “Malého vchodu.” Liturgie sa zúčastnilo 200 tisíc pútnikov. Dekrét prečítal vladyka Bohdan Dziurach CSsR. Na to Jeho Blaženosť vladyka Sviatoslav majestátne zaspieval “Velebenie” a požehnal obrovský zástup veriacich relikviami blahoslaveného Vasyľa. Blahoslaveného Vasiľa vybrala Synoda Gréckokatolíckej ukrajinskej cirkvi za patróna väzenskej služby pre jeho príkladnú službu väzňom. Väzňom mal príležitosť slúžiť v čase keď bol sám

Read More

Európsky redemptoristický misijný tábor sa začal v nedeľu 7. júla v medziprovinciálnej komunite v Albánsku. Účastníci prišli z provincií Varšava, Madrid a Rím. V čase konania tábora sa uskutočnilo aj stretnutie Komisie pre nové misijné iniciatívy Konferencie Európa. Tohto stretnutia a zároveň časti tábora sa zúčastnil aj člen Provincie Bratislava – Praha P. Rastislav Dluhý CSsR. Program tábora zahŕňa každodenné slávenie Eucharistie, modlitbu, dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou, fyzickú prácu, ale aj čas na zdieľanie. V pondelok 8. júla mali mladí misionári možnosť navštíviť mesto Shkodër na severe Albánska. Shkodër je centrom katolíkov v tejto prevažne moslimskej oblasti. Okrem svedectiev o histórii albánskej Cirkvi je v Shkodër možné vidieť aj znaky prenasledovania kresťanov

Read More

Ikona Matky ustavičnej pomoci bola pravdepodobne namaľovaná niekedy koncom 15. storočia na Kréte. Kréta bola vtedy centrom prekvitajúcej ikonopiseckej školy, ktorej príkladom je i táto ikona. Podľa legendy, ktorá sa s ikonou Matky ustavičnej pomoci spája, ukradol túto maľbu z jedného kostola na Kréte taliansky kupec, ktorý ju potom priniesol do Ríma. Po niekoľkých pokusoch ukryť si túto korisť, sa ikona napokon dostala do Kostola svätého Mateja na mieste, ktoré je dnes známe ako Via Merulana. V tomto kostole bola potom vystavená, aby si ju mohli verejne uctiť veriaci. Určiť s istotou jej presný pôvod je nemožné; no to, že pochádza z Kréty, je prinajmenšom pravdepodobné. Ikonopisectvo na Kréte Od

Read More