Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyNejsvětějšího Vykupitele

Nejsvětějšího Vykupitele

Otevřme své srdce, své nitro a dovolme Ježíši, ať nás zachrání. Přijmime jeho oběť, kterou i nyní slavíme, protožé v této oběti můžeme být neustále uzdravováni, osvobozeni z jakéhokoliv hříchu, z jakéhokoliv otroctví. Ježíš se nabízí v hojnosti.

Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.” (Jn 3,13-18.21)

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier