Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Februárové číslo Slova medzi nami: Objavovať povolanie k službe

Februárové číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, sa venuje službe a obeti lásky. Čitatelia nájdu v čísle aj ukážku z novej knihy Neodporuj šťastiu, ktorú napísal Matthew Kelly – motivačný rečník a zakladateľ evanjelizačnej organizácie Dynamic Catholic.

Editor slovenského vydania vo svojom úvodníku upozorňuje na tri texty o laikoch, ktorí ohlasujú Krista podľa toho, ako každého z nich Boh volá a vedie. Aj ich skúsenosť nás vedie k tomu, aby sme sa modlili za seba navzájom; nech nám nie je ani jeden človek ľahostajný. Len tak budeme vnímaví na Ducha a ochotne využijeme možnosti, ktoré nám ukazuje pri službe bratom a sestrám.

„Ako som ja urobil vám“

Tento mesiac sa autori textov zameriavajú na to, ako dobré skutky a vzá­jomné prejavy láskavosti a starostlivosti môžu druhých priviesť k Ježišovi a spôsobiť, že vďaka to­mu sa títo ľudia s ním osobne stretnú. No najskôr sa treba pozrieť do evanjelií, aby sme videli, ako slúžil ľuďom sám Ježiš. Vďaka to­mu možno pochopíme, ako máme slúžiť my dnes.

Živá obeta

Každú nedeľu obetujeme pri­nesené obetné dary – chlieb a ví­no, ktoré sa potom premieňajú na Kristovo telo a krv. Spolu s chle­bom a vínom prinášame aj penia­ze, ktoré vhadzujeme do zvončeka. A po tom, čo kňaz požehná obet­né dary, vyzýva nás modliť sa za to, aby „sa moja i vaša obeta zaľú­bila Bohu Otcu všemohúcemu“. Touto „obetou“ nie je len chlieb a víno. Tvorí ju všetko, čo prináša­me Bohu; všetko to, čo naša obeta zahŕňa. Prinášanie obetných darov (takzvané ofertórium) je pre nás prí­ležitosťou na to, aby sme ku chlebu a vínu pripojili všetky obety svoj­ho života – nielen dar vhodený do zvončeka, ale vôbec každú obetu, ktorú konáme v Pánovom mene. V tomto okamihu máme príleži­tosť položiť na oltár svoj život a tak ako Ježiš obetovať ho Bohu ako „ži­vú obetu“ (Rim 12, 1).

Jan Tyranowski a jeho poľské hnutie odporu proti nacistom

Príklad ctihodného Jána Tyra­nowského, korý opisuje jeden z textov čísla, je stále veľmi pôsobivý, obzvlášť pre ľudí slobodných a tých, ktorí si nie sú istí, kam ich Pán volá. Ukazuje nám totiž, aké ovocie prináša odpovedanie na Pánovo volanie v tejto chvíli – bez toho, aby sme vedeli, čo nás čaká v budúcnosti. Jan Tyranowski na prvý po­hľad nevyzeral ako vhodný kan­didát na evanjelizátora. Ľudom pripadal zvláštny a nemal žiad­ne odborné teologické vzdelanie. No jeho vplyv sa rozšíril ďaleko za hranice Krakova. Pápež Ján Pavol II. o ňom počas svoj­ho života hovoril ako o príklade pre laikov na celom svete.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

Príbuzné články:

Januárové číslo časopisu Slovo medzi nami: Viera oslobodzuje

Decembrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Advent s Máriou

Novembrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Postav sa do trhliny

Pred 37 rokmi vznikol časopis Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

15. výročie časopisu na Slovensku

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved