Slovo medzi nami
DomovNovinkyFebruárové číslo Slova medzi nami: Objavovať povolanie k službe

Februárové číslo Slova medzi nami: Objavovať povolanie k službe

Februárové číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, sa venuje službe a obeti lásky. Čitatelia nájdu v čísle aj ukážku z novej knihy Neodporuj šťastiu, ktorú napísal Matthew Kelly – motivačný rečník a zakladateľ evanjelizačnej organizácie Dynamic Catholic.

Editor slovenského vydania vo svojom úvodníku upozorňuje na tri texty o laikoch, ktorí ohlasujú Krista podľa toho, ako každého z nich Boh volá a vedie. Aj ich skúsenosť nás vedie k tomu, aby sme sa modlili za seba navzájom; nech nám nie je ani jeden človek ľahostajný. Len tak budeme vnímaví na Ducha a ochotne využijeme možnosti, ktoré nám ukazuje pri službe bratom a sestrám.

 

„Ako som ja urobil vám“

Tento mesiac sa autori textov zameriavajú na to, ako dobré skutky a vzá­jomné prejavy láskavosti a starostlivosti môžu druhých priviesť k Ježišovi a spôsobiť, že vďaka to­mu sa títo ľudia s ním osobne stretnú. No najskôr sa treba pozrieť do evanjelií, aby sme videli, ako slúžil ľuďom sám Ježiš. Vďaka to­mu možno pochopíme, ako máme slúžiť my dnes.

 

Živá obeta

Každú nedeľu obetujeme pri­nesené obetné dary – chlieb a ví­no, ktoré sa potom premieňajú na Kristovo telo a krv. Spolu s chle­bom a vínom prinášame aj penia­ze, ktoré vhadzujeme do zvončeka. A po tom, čo kňaz požehná obet­né dary, vyzýva nás modliť sa za to, aby „sa moja i vaša obeta zaľú­bila Bohu Otcu všemohúcemu“. Touto „obetou“ nie je len chlieb a víno. Tvorí ju všetko, čo prináša­me Bohu; všetko to, čo naša obeta zahŕňa. Prinášanie obetných darov (takzvané ofertórium) je pre nás prí­ležitosťou na to, aby sme ku chlebu a vínu pripojili všetky obety svoj­ho života – nielen dar vhodený do zvončeka, ale vôbec každú obetu, ktorú konáme v Pánovom mene. V tomto okamihu máme príleži­tosť položiť na oltár svoj život a tak ako Ježiš obetovať ho Bohu ako „ži­vú obetu“ (Rim 12, 1).

 

Jan Tyranowski a jeho poľské hnutie odporu proti nacistom

Príklad ctihodného Jána Tyra­nowského, korý opisuje jeden z textov čísla, je stále veľmi pôsobivý, obzvlášť pre ľudí slobodných a tých, ktorí si nie sú istí, kam ich Pán volá. Ukazuje nám totiž, aké ovocie prináša odpovedanie na Pánovo volanie v tejto chvíli – bez toho, aby sme vedeli, čo nás čaká v budúcnosti. Jan Tyranowski na prvý po­hľad nevyzeral ako vhodný kan­didát na evanjelizátora. Ľudom pripadal zvláštny a nemal žiad­ne odborné teologické vzdelanie. No jeho vplyv sa rozšíril ďaleko za hranice Krakova. Pápež Ján Pavol II. o ňom počas svoj­ho života hovoril ako o príklade pre laikov na celom svete.

 

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

 

Príbuzné články:

Januárové číslo časopisu Slovo medzi nami: Viera oslobodzuje

Decembrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Advent s Máriou

Novembrové číslo časopisu Slovo medzi nami: Postav sa do trhliny

Pred 37 rokmi vznikol časopis Slovo medzi nami

Požehnanie pápeža Františka pre čitateľov časopisu Slovo medzi nami

15. výročie časopisu na Slovensku

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov 

----
Twitter
Visit Us
Youtube
Soundtier