Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021január

Drahí spolubratia, pozdravujem vás z Ríma! Počas tejto pandémie sa naďalej modlíme za vás a za všetkých spolubratov, sestry, laických spolupracovníkov a rodiny. Sprevádzame svojimi modlitbami najmä opustených a chudobných, z ktorých mnohí sú izolovaní, bez obživy a čelia veľmi vážnym a skutočným výzvam pre seba a svoje rodiny. Toto je zranený svet, v ktorom sme dnes povolaní svedčiť Vykupiteľovi! Píšem vám týchto pár riadkov dnes, aby som vás čo najskôr informoval, že koronavírus prišiel do našej komunity tu v Sant’Alfonso v Ríme. Za posledný týždeň mali piati členovia našej komunity a päť zamestnancov pozitívne testy. Vďaka Bohu, že nikto netrpí vážnymi

Read More

Nemôžeme hovoriť o „reštrukturalizácii pre službu“ bez toho, aby sme sa nasmerovali priamo na tých, ktorí už misiami žili a boli ich súčasťou. Jednou z vecí, na ktorú sa pri pohľade na minulosť budeme vždy odvolávať, je misijný život našich predchodcov a to, koľko urobili pre vykonávanie svojho redemptoristického povolania a poslania. A jedným z nich je svätý Klement M. Hofbauer. Celý pozemský život Klementa bol v skutočnosti neustálym úsilím realizovať poslanie, ktoré dostal. V tejto krátkej úvahe nemôžeme vymenovať všetky udalosti – radostné či bolestivé – ktoré pri plnení svojho poslania prežíval; preto budeme uvažovať iba o „ceste na sever“, ktorú sv.

Read More

Stropkov sa stane miestom centrálnych osláv príchodu redemptoristov preto, lebo práve tu založili v roku 1921 svoj prvý kláštor. Neskôr pribudli kláštory v Podolínci, v Kostolnej-Záriečí, v Michalovciach a v Bratislave. Provinciál provincie Bratislava-Praha Václav Hypius hovorí, že storočnica je príležitosť uvedomiť si, koľko ľudí sa zaslúžilo o ich pôsobenie u nás. „Koľko ľudí sa pričinilo o to, aby redemptoristi prišli na územie dnešného Slovenska a intenzívne pokračovali vo svojej misii, ktorú tu započali niekoľko desaťročí predtým! Na mnohých z nich, najmä na našich spolubratov, sa už nepamätá. Niektorých významných z nich si chceme osobitne pripomenúť a za všetkých chceme byť vďační Bohu, ktorý viedol ich kroky,

Read More

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa slávi od 18. do 25. januára. Mnoho kongregácií, diecéz a kresťanských spoločenstiev po celom svete usporadúva oslavy, výmeny skúseností a ekumenické bohoslužby v poslušnosti Kristovi, ktorý sa modlí za jednotu svojich učeníkov „aby svet uveril“. Jednota je skôr Božím darom ako dôsledkom ľudského úsilia, a preto sú kresťania na celom svete vyzvaní v modlitbe vyjadriť spoločenstvo, ku ktorému sme všetci povolaní žiť v jednote. Odpoveď, že svet čelí nepriaznivým účinkom pandémie, nám môže ponúknuť znak spoločenstva, ktorý nám umožní oceniť našu vzájomnú prepojenosť a následne nás vedie k hľadaniu spôsobov jednoty a spoločenstva, v tomto

Read More

14. januára si v Cirkvi a osobitne v našej Kongregácii pripomíname blahoslaveného Petra Dondersa, misionára v Suriname, veľkého apoštola malomocných. Zo svojho 78 rokov trvajúceho života (1809-1887) prežil na misii v tropickom Suriname (Južná Amerika) 45 rokov, z toho v službe malomocným 26 rokov. Tieto čísla hovoria samy za seba. Peter Donders nebol za tento čas ani raz na dovolenke. Jeho holandský rodák, P. Ignaz Dekkers CSsR charakterizoval spiritualitu bl. Petra kategóriami dobroty a pokoja, z ktorých pramenil jeho apoštolský zápal. Jeho misionársky život spočíval v duchu viery, v živote modlitby, v eucharistickej a mariánskej úcte, vo svedectve o plnosti vykúpenia

Read More

Gašpar Stanggassinger, narodený v Berchtesgaden (Nemecko) 12. januára 1871, bol druhým zo šestnástich detí. Keď ukončil školu v rodnej obci a štúdiá v seminári vo Freisingu, a po tom, ako si prečítal diela sv. Alfonza a spoznal redemptoristov, vstúpil 6. októbra 1892 do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Sľuby zložil v roku 1983 a kňazskú vysviacku prijal 16. júna 1895. Chcel ísť ako misionár do Brazílie, ale jeho predstavení ho poverili formáciou mladých kandidátov na kňazstvo. Jeho život bol krátky a obyčajný, avšak bol to život neobyčajnej odovzdanosti a sebadarovania sa Bohu a jeho bratom a sestrám. Zomrel 26. septembra 1899 v

Read More

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku 1921, nasledovali kláštory v Podolínci (1922), Kostolnej – Záriečí (1923), Michalovciach (1931) a v Bratislave (1935). Prvý kláštor redemptoristov na Slovensku – Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove – založili pátri z Čiech a Moravy v roku 1921. Z pražskej provincie redemptoristov neskôr vznikli dve samostatné jednotky: v roku 1940 Viceprovincia Bratislava, dnes Provincia Bratislava – Praha, a v roku 1946 Viceprovincia Michalovce. Redemptoristi zo Slovenska robia misie nielen na Slovensku a v Česku; slovenských misionárov privítali i v Kanade, Rusku, Kazachstane,

Read More

Apoštolský život (vita apostolica) redemptoristov charakterizuje celé ich bytie ako misionárske. Apoštolské mu životu Kongregácie sú venované naše Konštitúcie a Stanovy. Kardinál Joseph Tobin CSsR vo svoje druhej Communicande, ktorú písal ešte ako generálny predstavený, podčiarkol vzťah medzi spiritualitou redemptoristu a jeho apoštolským životom. Vysvetľuje spojenie medzi zasvätením a misiou a upozorňuje, že spojka „a“ môže falšovať zmysel tohto vzťahu (porov. Communicanda 2, č. 9). Zdôraznil, že naša spiritualita je vnútorne prepojená  s misiou, teda s cieľom či účelom Kongregácie: „Alfonzov génius, jeho intuícia nanovo objavená v našich obnovených Konštitúciách, je jeho viera, že misia dodáva jednotu celému životu redemptoristov. Táto jednotiaca sila sa nazýva apoštolským životom: ide

Read More
close

Zdieľajte príspevok..