Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pred 150 rokmi sa narodil blahoslavený Gašpar Stanggassinger

Gašpar Stanggassinger, narodený v Berchtesgaden (Nemecko) 12. januára 1871, bol druhým zo šestnástich detí. Keď ukončil školu v rodnej obci a štúdiá v seminári vo Freisingu, a po tom, ako si prečítal diela sv. Alfonza a spoznal redemptoristov, vstúpil 6. októbra 1892 do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Sľuby zložil v roku 1983 a kňazskú vysviacku prijal 16. júna 1895. Chcel ísť ako misionár do Brazílie, ale jeho predstavení ho poverili formáciou mladých kandidátov na kňazstvo. Jeho život bol krátky a obyčajný, avšak bol to život neobyčajnej odovzdanosti a sebadarovania sa Bohu a jeho bratom a sestrám. Zomrel 26. septembra 1899 v Gars am Inn. Pápež Ján Pavol II. ho blahorečil 24. apríla 1988.

Ďalšie informácie o živote bl. Gašpara Stanggassingera nájdete v jeho životopise.

„Cirkev pred nás stavia príklad života Gašpara Stanggassingera, skromného, ale o nič menej hrdinského nasledovníka Krista. Jeho rodina dala jeho životu zásadnú náboženskú pečať. Bol povolaný ku kňazstvu vo veľmi ranom veku a tak bol celkom zameraný na Boha. Stal sa pátrom redemptoristom nie preto, aby sa oddelil od ľudí, ale aby ich viedol k Bohu v užšom spojení s Kristom. Počas svojej kňazskej vysviacky povedal: „Božou milosťou sa chcem stať všetkým pre všetkých“.

Svätý otec Gašpar uskutočnil tento zámer verným plnením svojich každodenných povinností. Nevyhľadával niečo mimoriadne, ale robil, „čo si žiadal daný deň“. Ako vychovávateľ a učiteľ mladých mužov pripravujúcich sa na kňazstvo bol vždy k dispozícii. „Chcem každému načúvať ochotne, akoby som nemal nič iné na práci.“

Páter Stanggassinger bol pre svojich mladých kresťanov „dobrým pastierom“ podľa Kristovho príkladu, ktorý pozná svoje ovce a starostlivo ich vedie. Keď učil, usiloval sa harmonicky rozvíjať duchovnú a morálnu silu svojich zverencov, odvolávajúc sa vždy na vieru. Bol hlboko presvedčený, že „len ten, kto sa modlí, môže poznať samého seba“. Preto bolo pre neho veľmi dôležité, aby pre jeho žiakov bola viera v Boha a Ježiša Krista ústrednou pravdou ich života. Ako „dobrý pastier“ bol blahoslavený Gašpar Stanggassinger vzorom pre svojich mladých priateľov na kresťanskej ceste k svätosti. Osobne žil to, čo ich učil a vyžadoval od nich. Rozhodne dal Boha do stredu svojho života a práce. Chcel mu patriť úplne a plniť jeho vôľu vo všetkom, dokonca aj v malých a prostých veciach. So svojím zmyslom pre každodenné povinnosti nám otec Gašpar ukazuje cestu, ktorou musíme napredovať: cestu svätosti v nasledovaní Krista v každodennom živote. Jeho obrovská láska k mladým ľuďom by mala byť príkladom a impulzom pre kňazov, rodičov a učiteľov. Blahoslavený otec Gašpar, prihováraj sa za mladých našej doby a veď ich ku Kristovi!“ (z homílie Jána Pavla II. z 24. apríla 1988)

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved