Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania

Superior Generalis

Rím,   16. október 2017

Prot. No. 0000 188/2017

Sviatok sv. Gerarda Majellu, C.Ss.R.

Misionárom redemptoristom, sestrám, laickým misionárom a spolupracovníkom:

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA

Drahí spolubratia, sestry a bratia vo Vykupiteľovi,

12. novembra 2017 budeme znova sláviť Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Keďže táto každoročná slávnosť spadá na druhú novembrovú nedeľu, je úzko spojená s výročným dňom založenia našej Kongregácie – 9. novembra. Tohto roku to bude 285 rokov. Sv. Alfonz a prví misionári, vedení Duchom Svätým, sa zhromaždili v Scala, aby odpovedali na Božie volanie „nasledovať príklad Vykupiteľa Ježiša Krista, hlásaním Božieho slova chudobným“ (Konš. 1). Táto malá skupina mužov sa rozrástla na celosvetovú rodinu zasvätených redemptoristov, sestier a laikov, ktorí majú účasť na našej charizme.

V mene Generálnej rady Vás povzbudzujem, aby ste kreatívne a radostne využili tento deň vo všetkých našich komunitách, kostoloch, pútnických miestach a službách. Tento rok by bolo zvlášť vhodné zvýrazniť niektoré z Rozhodnutí 25. generálnej kapituly, konkrétne tému šesťročia: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE – SOLIDARITA A MISIA. Vieme, že najefektívnejšou podporou nášho povolania je radostné, pohostinné a prorocké svedectvo každého z nás a každej našej komunity. Tiež je dôležité zdôrazniť povolanie bratov a laických misionárov Najsv. Vykupiteľa.

Bolo by vhodné, aby sa niektoré udalosti naplánovali na týždeň pred a počas víkendu, ktorý pripadá na 12. novembra. Podľa možností by bolo dobré modliť sa a sláviť spolu s členmi redemptoristickej rodiny – spolubratmi, sestrami a laikmi. Taktiež povzbudzujeme k iniciatívam, ako napríklad trojdnie vo farnostiach alebo na pútnických miestach, stretnutia s mladými, svedectvá o povolaní v našich kostoloch, duchovné obnovy a iné spôsoby podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Medzi nich môžu patriť:

  • využitie komunikačných prostriedkov a médií, ako napríklad naše rehoľné a farské webové stránky, buletíny
  • osobná a spoločná modlitba za povolania v našich kostoloch
  • čítanie našich Konštitúcií a Stanov v modlitebnom duchu počas týždňa pred 9. novembrom – dňom výročia založenia Kongregácie
  • omšové úmysly za povolania počas víkendu 11. – 12. novembra
  • prezentácia našej charizmy (videá, prednášky, multimédiá) 9. – 12. novembra

V rámci kreatívnej a radostnej podpory nášho redemptoristického misionárskeho povolania, ktorá je povinnosťou každého z nás, chceme zároveň poďakovať Bohu za každého, kto bol osobitne určený vo svojej jednotke pre túto službu. Ďakujeme Vám a Vašim spolupracovníkom – tak zasväteným ako aj laikom, ktorí prijali výzvu venovať svoju energiu a nadšenie tejto službe. Nech Vás celá redemptoristická rodina podporuje svojimi modlitbami, povzbudením a spoluprácou.

Bratia a sestry, tento deň je pre nás mimoriadnou príležitosťou pripomenúť si dar nášho povolania a ďakovať Bohu za to, že nás zavolal po mene. Nech nás Mária, naša Matka ustavičnej pomoci, Sv. Alfonz a všetci svätí, mučeníci a blahoslavení spolubratia sprevádzajú a inšpirujú svojimi životmi, naplnenými radostným zasvätením. Nech nás Duch Svätý vedie svojou múdrosťou a darom rozlišovania na našej ceste intenzívnejšieho nasledovania Ježiša.

Váš brat vo Vykupiteľovi,

 

Michael Brehl CSsR

generálny predstavený

Príbuzné články:

List P. Brehla k výročiu založenia kongregácie (8.11.2016)

Príbuzné články o povolaní:

Príbeh svätosti v rodine redemptoristov

Brat Larry Lujan o povolaní byť rehoľným bratom

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved