Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí partneri v misii a priatelia, V tento sviatok našej Matky ustavičnej pomoci nech ste požehnaní pokojom, radosťou, nádejou a hlbokou vierou v jej Syna, Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa! Mária je naozaj našou ustavičnou pomocou, ktorú nám Ježiš daroval z kríža, a tiež je našou matkou. S ňou stojíme pred krížom tejto globálnej pandémie Covid-19 a vieme, že nie sme sami. Boh nám skrze ňu aj naďalej prináša útechu a nádej. S ňou sme povolaní prinášať Božie milosrdenstvo všetkým našim sestrám a bratom, najmä chudobným, trpiacim, migrantom a utečencom, starým a osamelým. Od nej vítame dar „copiosa redemptio“, ktorý prijímame

Read More

Komunita redemptoristov a spoločenstvo Koral v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne, pozývajú Vás, Vaše rodiny i známych na odpustovú slávnosť k Matke ustavičnej pomoci a Deň otvorených dverí, ktoré budú v nedeľu 28. júna 2020. Hlavným celebrantom bude vikár provinciála redemptoristov, páter František Boldy, pôsobiaci vo Frýdku. Program odpustu začína o 9.00 hod. rozjímavou modlitbou sv. ruženca, následne bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci, o 10.00 hod. slávnostná svätá omša, a po nej bude husľový koncert, hudobné pásmo v podaní Zboru sv. Kataríny, a ešte nám zahrajú Huncúti. Pre deti budú pripravené hry a nafukovací hrad. Bude sa podávať kotlíkový guľáš i nápoje. Počas slávnostnej svätej omše môžu

Read More

Od 7. do 14. júna sa v Lesnici konali ľudové misie, ktoré viedol tím P. Michala Zamkovského. Misie prebehli v posunutom termíne (o týždeň neskôr oproti pôvodnému plánu), s dodržaním hygienických opatrení, s ochrannými rúškami atď. Kvôli obmedzenému počtu miest v kostole bola vonku aj veľkoplošná obrazovka, takže ľudia mohli byť účastní aj takýto spôsobom - niekedy však aj za mierneho dažďa. V nedeľu bolo vonku viac ľudí ako vo vnútri, kde je kapacita asi 70 miest. Misie boli zamýšľané aj ako duchovná obnova pred primíciami: 20. júna tam bude vysvätený rodák z Lesnice

Read More

Rím, 15. máj 2020 Prot.No. 0000 071/2020 Drahí spolubratia, nech počas tohto veľkonočného obdobia zmŕtvychvstanie Ježiša, nášho Vykupiteľa, posilňuje vašu nádej a radosť! Nech Duch Svätý pokračuje v pohýnaní našich sŕdc a našej Kongregácie ohlasovať evanjelium vždy nanovo. Na nedávnom stretnutí generálneho vedenia (2. - 7. marca) sme začali oficiálne prípravy na 26. generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v Ríme v Inštitúte Madonna del Carmine „Il Carmelo” (neďaleko letiska Ciampino), od 11. septembra do 7. októbra 2022. Úvodná fáza generálnej kapituly (Fáza 1) sa uskutoční v každej konferencii (Rozhodnutie 24. generálnej kapituly, 4.4) počas prvej polovice roka 2022 (január až máj). Tieto dátumy budú stanovené

Read More

Kto je Duch Svätý? Kresťan, žijúci v novozákonnej dobe na to odpovedá s istotou: tretia Božská osoba v najsvätejšej Trojici. Veriaci Izraeliti nepoužívali slovné spojenie „Duch Svätý“ tak, ako je to pre nás samozrejmé. Neviditeľný, nekonečný Boh je Duch, ktorého poznajú starozákonné knihy ako „Božieho Ducha“ – napr. v knihe Genesis pri popise príbehu o stvorení: Boží Duch sa vznášal nad vodami. A predsa, aj toto novozákonné slovné spojenie, ktoré vyjadruje vieru  v Zjavenie najsvätejšej Trojice, možno v náznakoch nájsť aj v Starom zákone v zmysle atribútu svätosti Božieho Ducha, a to na dvoch miestach: v kajúcom žalme 51,13 („Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha svätého“); a v prorockej knihe

Read More

Pri narodení sa nadýchneme prvýkrát. Na konci života poslednýkrát. Počas celého života žijeme vďaka tomu, že dýchame. Naše dýchanie je spontánne. Neuvedomujeme si ho – až do momentu, keď nás nedostatočnosť dýchacieho systému alebo vonkajšia prekážka neupozornia na dôležitosť dýchania. Najmä vo veľkých mestách sme si všimli, aj sme pocítili, ako sa vzduch vyčistil, keď kvôli pandémii ľudia obmedzili svoj pohyb dopravnými prostriedkami, a keď sa práca pozastavila a továrne skrátili výrobu. Rúška nás chránili pred vírusom, no treba priznať, že sme sa v nich cítili nesvoji a zvykali sme si dýchať obmedzeným spôsobom. Božie slobodné konanie vždy sprevádza ruach – vanutie vetra, vánok, dýchanie: stvorenie dával do pohybu Boží

Read More