Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vianočný pozdrav P. Johannesa Römelta CSsR, koordinátora Konferencie Európa

„Náš Boh mu z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Vychádzajúci nás z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti. Naše kroky upriami na cestu pokoja.“ (Lk 1, 78-79)

Drahí spolubratia, drahé sestry a partneri v misii,

existujú situácie a chvíle, v ktorých sme zvlášť pozorní a vnímaví na prísľub Vianoc. V Evanjeliu podľa Lukáša je táto skúsenosť zachytená v slovách hymnu Benedictus. V slovách, ktoré hovoria o prísľube prekvapujúcej, ľudskej prítomnosti Boha, ktorá mení svet: „Vychádzajúci z výsosti nás navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.“ Svetlo, ktoré žiari v temnotách a osvecuje ich, je symbolom premieňajúcej moci Božej prítomnosti. Viacerí spolubratia a naši partneri mi povedali, že skúsenosť pandémie je práve takýmto časom, situáciou, ktorá ich robí vnímavými na slová evanjeliového prísľubu.

Počas Zhromaždenia Konferencie Európa, ktoré bolo možné uskutočniť prezenčne, v mestskej časti Ciampino, neďaleko Ríma, začiatkom októbra, sme sa obhliadli za uplynulým obdobím a podelili sa o skúsenosti z pandémie. Počuli sme o náročných situáciách bezmocnosti a chvíľach, keď sme sa museli rozlúčiť so spolubratmi, priateľmi, veriacimi; zazneli skúsenosti obáv o zdravie našich najbližších, ako aj skúsenosť nepohody, ktorú vytváral nutný odstup od tých, ktorí patrili do rizikových skupín. Všetko to sťažilo náš komunitný život a pastoráciu.
Jednotlivé správy však zdôraznili, že sme sa naučili vážiť si viac hodnotu priameho kontaktu a konverzácie – v komunitách i v pastorácii.

Vážne pripomenutie toho, že nie sme všemocní, nás otvorilo pre novú dôveru v Boha. Zákazy bezprostredných kontaktov vytvorili priestor pre kreativitu a hľadanie nových spôsobov stretávania sa a pastorácie.

Počas stretnutia Konferencie Európa v októbri sme videli, že pandémiou bol proces reštrukturalizácie v Európe negatívne ovplyvnený a veľmi spomalený. Plánované stretnutia so spolubratmi a našimi partnermi sa nemohli uskutočniť. Pracovné skupiny sa stretli len prostredníctvom videokonferencií, preto nemohli napredovať tak rýchlo, ako sa očakávalo. Konkrétne prípravy a rozhodnutia ohľadom reštrukturalizácie pokračujú v troch zónach Európy. Východná zóna slovanských jednotiek (provincie Varšava, Ľvov, Bratislava-Praha a viceprovincia Michalovce) predstavila dohodu, v ktorej sú naznačené niektoré oblasti spolupráce. Zóna severo-západ (provincie Dublin, Londýn, Sv. Klement a Viedeň-Mníchov) pracuje na dohode o federácii provincií, ktorá vstúpi do platnosti v januári 2023. Zóna juh (provincie Rím, Neapol, Madrid, Lisabon a Francúzsko) požiadala o posunutie termínu dohody kvôli pandémii. Tieto provincie pripravujú vytvorenie jednej novej provincie k januáru 2024.

Čím viac spoznávam realitu vo (vice) provinciách Európy, tým viac si uvedomujem, aké je dôležité vnímať proces reštrukturalizácie ako proces obnovy. Dobrým začiatkom tejto obnovy je skutočnosť, že sme na mnohých stretnutiach a v rôznych diskusiách pozorne skúmali otázku našich spoločných misijných a apoštolských priorít. Na tomto základe musíme teraz hľadať vhodné spôsoby pre formovanie života a práce Kongregácie v Európe, v spoľahlivej solidarite voči sebe navzájom. Máme k tomu mnoho konkrétnych možností a príležitostí.

Máme aj úspešné príklady. Naša spoločná misia v Albánsku bola tohto roku posilnená ďalším spolubratom. Páter Zbigniew Kwiecien z Varšavskej provincie prišiel v septembri do Kamezu a začal sa učiť albánsky jazyk. Jeho misijná práca v Argentíne a v Poľsku mu dodala veľa skúseností pre misiu v Albánsku. Rýchlo sa ujal misijných povinnosti a integruje sa do našej misie. Tohto roku sme začali pôsobiť aj na juhu, v oblasti Gjirokaster. Toto prostredie nám kladie úplne nové otázky. Na juhu sú kresťania menšinou a kresťanských skupín je veľmi málo. Tvoria ich však ľudia, ktorí prijali krst zodpovedne a snažia sa žiť poctivo ako kresťania v nábožensky rôznorodom prostredí. My, redemptoristi, sa momentálne učíme ako správne pôsobiť na tomto novom pastoračnom poli. Zároveň pokračujeme v hľadaní spolubratov a misijných partnerov, ktorí by boli ochotní pracovať na tejto spoločnej misii redemptoristov v Európe.

Diskusie počas Zhromaždenia Konferencie Európa v Ciampino, ale tiež rozhovory s provinciálmi a členmi provinciálnych konzúlt i spolubratmi zo Sekretariátu pre formáciu jasne ukázali, akou veľkou výzvou je pastorácia povolaní pre redemptoristov v Európe. Takmer vo všetkých krajinách, v ktorých sme prítomní, vidíme narastajúci trend sekularizácie a pluralizácie. V tomto zmysle sprevádzanie mladých mužov na ich ceste rozlišovania si vyžaduje mimoriadnu pozornosť vo všetkých provinciách Európy. Som preto rád, že sme dobre pokračovali v našich iniciatívach vedúcich k spoločnej formácii našich spolubratov, aj keď v podmienkach pandémie. Mesiac spoločnej prípravy na večné sľuby sa mohol tento rok uskutočniť a opäť je plánovaný na budúci rok. V spoločnom študentáte – teologáte Konferencie Európa, v kláštore San Gioacchino (Rím) máme teraz študentov z provincií Rím, Bratislava-Praha a Vietnam. V študentáte je aj jeden brat z rímskej provincie, ktorý práve zložil svoje prvé sľuby a dvaja kandidáti. Sekretariát pre formáciu Konferencie Európa, v spolupráci s prefektom P. Jacekom Zdrzalekom, pripravuje zhodnotenie skúsenosti prvých dvoch rokov spoločného študentátu.

Vďaka silnému zanieteniu pracovnej skupiny partnerstvo v misii prebehla široká reflexia o našej charizme redemptoristov a o partnerstve v misii v Európe. Veľmi nám pomohla pani Anne Walsh z Kanady, členka Generálneho sekretariátu pre partnerstvo v misii. Na stretnuti v Ciampino bolo možné predstaviť dokument, ktorý bol prijatý Zhromaždením Konferencie a ktorý bol odporučený pre prácu v Európe. Tento nie veľmi dlhý text má zvláštnu hodnotu, pretože bol pripravovaný spoločne, s partnermi i redemptoristami. Taktiež poukazuje na oblasti, na ktorých by sme mali naďalej pracovať a ponúka konkrétne návrhy, ako postupovať.

V súčasnosti sa zvlášť venujeme príprave na 26. generálnu kapitulu. V čase od 21. marca do 1. apríla 2022 sa kapitulári a reprezentanti zúčastnia prvej fázy generálnej kapituly. Predtým sú všetci spolubratia a partneri pozvaní zaoberať sa pracovným dokumentom, rozmýšľať nad otázkami a návrhmi, ktoré sa v ňom nachádzajú a adresovať vlastné predstavy a návrhy kapitulárom. Diskusie na rôznych úrovniach ukazujú, že výzvy, ktorým čelíme v rôznych jednotkách sú podobné v celej Európe. Teraz bude dôležité rozvinúť nápady a návrhy, ako čo najlepšie posunúť veci dopredu, a tak pracovať na spoločných odpovediach, ktoré kladú tieto výzvy.

Vianoce nám pomáhajú vstúpiť do tajomstva života Ježiša Krista Vykupiteľa a nechať sa ním pretvárať.

S dôverou a nádejou môžeme vstúpiť do nového roku 2022. Ďakujem Vám za Vašu prácu, tvorivé nápady a energiu v uskutočňovaní našej misie v roku 2021 a všetkým Vám prajem radostné Vianoce a Božie požehnanie v roku 2022!

Autor: P. Johannes Römelt CSsR, koordinátor KRE 

Preklad: P. Ján Andrejov CSsR

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved