Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vianočný list P. Johannesa Römelta, koordinátora konferencie Európa

Rím, 22. decembra 2022

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Lk 2,14

Drahí spolubratia,

drahé sestry,

drahí partneri v misii,

anjelské posolstvo pastierom o pokoji, ktoré je súčasťou vianočného posolstva, vôbec nezodpovedá tohtoročnej realite u nás v Európe. Vojna, ktorú od februára začalo Rusko proti Ukrajine, nabrala strašné rozmery a jej koniec je v nedohľadne. Dôsledky tejto agresie pociťujú predovšetkým ľudia na samotnej Ukrajine, ale následky sú citeľné vo všetkých krajinách Európy a aj v mnohých ďalších častiach sveta. No práve v kontexte vojny má vianočné posolstvo pokoja tento rok mimoriadny význam: ako prísľub plný nádeje, ktorý nám otvára inú budúcnosť – a vo svojich dôsledkoch v mnohých skutkoch solidarity a pomoci tých, ktorí tomuto prísľubu veria. To, že my redemptoristi sme jedno misionárske telo, sa v týchto dňoch prejavuje aj v našej konkrétnej solidarite s našimi sestrami a bratmi na Ukrajine.

Tento rok, ktorý sa chýli ku koncu, bol pre nás redemptoristov osobitne poznamenaný našou generálnou kapitulou, jej prvá fáza sa konala na piatich kontinentoch v prvej polovici roka a druhá, kanonická fáza sa uskutočnila v septembri a októbri v Ríme. Bolo len málo generálnych kapitúl, ak vôbec nejaké, na ktorých bola účasť spolubratov a partnerov v misii z celého sveta taká rozsiahla ako tento rok. Umožnili to aj prípravné videá, prostredníctvom ktorých generálne vedenie a Ústredná prípravná komisia pozývali k účasti. Tak ako v iných konferenciách, aj delegáti z Európy v prvej fáze generálnej kapituly pripravili správu, kde zhrnuli analýzu našej situácie s prvými návrhmi našich reakcií; táto správa je k dispozícii všetkým spolubratom a partnerom. O celej práci, najmä v druhej fáze generálnej kapituly, sa široko informovalo prostredníctvom rôznych správ a článkov na Scala News.

Žijeme v zmene epochy, ktorá je pre nás redemptoristov výzvou v našej identite, v našom spôsobe rehoľného života a tiež v našom misijnom nasadení. Túto situáciu a jej výzvy zdieľame s celou Cirkvou a – každý svojím osobitným spôsobom – s ľuďmi v našich jednotlivých krajinách a spoločnostiach. Ak chceme prispieť k riešeniam a k spoločnej ceste vpred, potrebujeme jasne chápať našu identitu redemptoristov a musíme si presvedčivo uvedomiť náš spôsob rehoľného života i našu misiu. Na základe diskusií členovia generálnej kapituly prijali dokument, v ktorom ponúkajú svoje úvahy všetkým spolubratom v Kongregácii a našim partnerom. Tento dokument, ktorý v blízkej budúcnosti vydá v konečnej verzii nové generálne vedenie, by nám mal pomôcť v procese našej obnovy.

Celú generálnu kapitulu charakterizovala veľká vážnosť diskusií, a zároveň duch nádeje. Nádej nie je jednoduchý optimizmus, ale odvaha dôverovať s istotou v Božiu prítomnosť v našej dobe a vydať sa na cestu v ústrety jeho volaniu: misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa.

Z konkrétnych rozhodnutí generálnej kapituly tu spomeniem len jedno. Tak ako v iných konferenciách, aj my, redemptoristi v Európe, sme dostali za úlohu vypracovať spoločný plán formácie vo všetkých jej rozmeroch a rôznych etapách: formácia pre redemptoristickú misiu je spoločnou formáciou. To si od nás v nasledujúcich rokoch bude vyžadovať určitú prácu. Je to evidentné najmä vzhľadom na rozhodnutie pozastaviť spoločný študentát Konferencie Európa v San Gioacchino v roku 2022/2023 z dôvodu nízkeho počtu spolubratov vo formácii. Všetky rozhodnutia kanonickej fázy generálnej kapituly budú v blízkej budúcnosti zverejnené aj novým generálnym vedením.

O tom, že my redemptoristi sme misionármi nádeje, svedčí aj pohľad do minulosti. Len niekoľko týždňov po ukončení kanonickej fázy generálnej kapituly sme 22. októbra v Madride mohli sláviť blahorečenie našich španielskych spolubratov, madridských mučeníkov. Ich život a smrť boli oficiálne uznané Cirkvou ako osobitné svedectvo o Ježišovi Kristovi. V strastiplných časoch občianskej vojny vyznávali vieru v Ježiša Krista a nádej v silu Božej lásky, ktorá premení náš svet.

Podobne aj dnes je veľa znamení a príkladov nádeje – vo všetkých našich (vice)provinciách v Európe. Som vďačný, že náš nový generálny predstavený páter Rogerio navštívil našu spoločnú európsku redemptoristickú misiu v Albánsku už v prvých týždňoch svojho pôsobenia. Páter generál tak dal jasne najavo, že táto misia, ktorá presahuje doterajšie hranice provincií v Európe, je mu mimoriadne blízka. Ja sám som mal spolu s P. Giannim Congiuom (konzultorom KRE) možnosť privítať nášho spolubrata Gianluigiho Colucciho (študenta rímskej provincie) ako nového člena misie v Albánsku počas návštevy Albánska hneď po skončení druhej fázy generálnej kapituly. Prítomnosť mladého spolubrata v našej misii je tiež znamením nádeje.

V nasledujúcich mesiacoch bude práca na reštrukturalizácii v Európe pokračovať. Provincie južnej Európy sa pripravujú na vytvorenie jednej novej provincie, ktoré je naplánované na január 2024. Novozvolení provinciáli a rady provincií severnej Európy sa stretnú začiatkom mája, aby pripravili federáciu severozápadnej Európy. Vojna na Ukrajine je v súčasnosti veľkou výzvou pre naše provincie vo východnej Európe.

V týchto dňoch som sa vrátil z návštevy Ukrajiny. Náš generálny predstavený P. Rogerio Gomes, jeho vikár P. François Stanula, provinciálne vedenia slovanských provincií Varšava, Bratislava-Praha a Michalovce a ja sme sa mohli počas jedného dňa zúčastniť na provinciálnej kapitule spolubratov na Ukrajine v Ivano-Frankivsku a v tejto súvislosti sa stretnúť aj s novým provinciálnym vedením Ľvovskej provincie. Zapôsobila na mňa nádej, s akou spolubratia a sestry, ktoré boli tiež prítomné, reagujú na vojnovú situáciu a na skúsenosti s agresiou a násilím. S realizmom vnímajú hrozbu, ktorej sila sa nezmenšuje, a deštrukciu v krajine a v životoch mnohých ľudí. Napriek tomu vôbec nie sú rezignovaní alebo znechutení, naopak, pristupujú k situáciám núdze a vyhľadávajú ľudí, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí, aby pomohli, ako najlepšie vedia. Umožňuje im to aj podpora, ktorú dostávajú zo zahraničia; najmä naši poľskí spolubratia poskytujú cenné služby pri organizovaní prepravy humanitárnej pomoci. Naši spolubratia na Ukrajine sú za túto solidaritu veľmi vďační. Rovnako aj návšteva, osobná prítomnosť nášho generálneho predstaveného a ďalších predstaviteľov našej Kongregácie na Ukrajine, bola dôležitým znakom toho, že sme s nimi úzko spojení. Osobitne nás všetkých znepokojuje situácia dvoch spolubratov, roky pôsobiacich kňazov v Berďansku v časti Ukrajiny okupovanej Ruskom, ktorých zatkla ruská armáda. Od ich zatknutia o nich nemáme žiadne priame správy a sme vďační za medzinárodnú pozornosť venovanú ich osudu – a za každú modlitbu za ich prepustenie.

Pri príprave na tohtoročné Vianoce sa pre mňa stal dôležitým citát pápeža Františka. „Vyznávať Otca, ktorý nekonečne miluje každé ľudské bytie, znamená objaviť, že mu ‚on sám udeľuje nekonečnú dôstojnosť‘. Vyznávať, že Boží Syn vzal na seba naše ľudské telo, znamená, že každá ľudská osoba bola pozdvihnutá k samotnému srdcu Boha.“ (Evangelii gaudium 178) Najmä v čase agresie a hrozby násilia je to práve vianočná perspektíva, verný pohľad na nás ako na ľudské bytosti a na náš svet, ktorá nás posilňuje v mocnej nádeji. Svetlo svieti v temnotách.

Ďakujem vám všetkým za vašu spoločnú službu pri ohlasovaní tejto skutočne dobrej správy. Veselé Vianoce a Božie požehnanie v novom roku 2023!

Johannes Römelt CSsR

Koordinátor Konferencie Európa

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved