Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

List koordinátora Konferencie Európa na Vianoce 2023

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo. … Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; … a bude nazvaný … Knieža pokoja. (Izaiáš 9)

Rím, 23. decembra 2023

Drahí spolubratia,
drahé sestry,
drahí partneri v misii,

každý rok vo vianočnú noc počúvame slová starobylého zasľúbenia z knihy proroka Izaiáša: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo…“ Aj v tomto roku 2023 tento obraz platí a vyjadruje našu súčasnú realitu: vojny a násilné konflikty zúria v mnohých krajinách nášho sveta a ľudia sú naplnení veľkou túžbou po mieri. Podľa slov proroka Izaiáša môžeme povedať, že mnohí ľudia a mnohé národy žijú v situácii temnoty a túžia po lúči svetla. Nás redemptoristov v Európe sa to priamo dotýka. Naši bratia na Ukrajine a naše sestry tam denne zažívajú realitu vojny; stoja pri ľuďoch, ktorí trpia násilím a agresiou. Podporujú ich mnohí z celej redemptoristickej rodiny v Európe. Každý prejav solidarity je okamihom svetla, lúčom svetla, za ktorý môžeme byť vďační – a je ich veľa. Napriek tomu realita vojny zostáva znepokojujúca. Násilie neprestáva. Obávame sa o našich dvoch spolubratov Ivana Levyckého a Bohdana Heletu, ktorých uniesla a zadržiava ruská armáda už viac ako rok. Počuli sme, že sú nažive, ale nemáme o nich žiadne ďalšie správy.

Boh prichádza na tento svet. Nehľadá špeciálne, privilegované miesto, ktoré je obzvlášť príjemné alebo lákavé. Prichádza na tento svet s našimi nevyriešenými otázkami a konfliktmi, s našou solidaritou a vzájomným záujmom. Tak to bolo už v Betleheme a nie je to iné ani dnes. Každý z nás pozná mnoho a veľmi rôznych miest takejto temnoty, do ktorých by mal zažiariť lúč svetla.

XXVI. generálna kapitula nás vyzýva, aby sme boli „svedkami nádeje“; táto nádej sa zakladá na prítomnosti Boha, ktorý premieňa náš svet. Byť takýmto svedkom je výzvou, najmä v situáciách utrpenia a nevyriešených konfliktov. Aby sme sa stali konkrétnymi – a stali sa aktívnymi – pomáha pozrieť sa do tvárí jednotlivých ľudí. Pomáha vidieť v tvárach konkrétnych ľudí niečo z ich „radosti a nádeje, smútku a strachu“ (Druhý vatikánsky koncil) a podeliť sa s nimi o to. Týka sa to spolubratov v našom vlastnom spoločenstve, ľudí, ktorých stretávame na našich misiách, našich kolegov – alebo aj Ivana Levyckého a Bohdana Heletu – máme aspoň ich fotografiu, na ktorú sa môžeme pozrieť. Generálne vedenie nás vyzvalo, aby sme sa zamysleli nad naším komunitným životom najmä v tomto roku a aby sme pracovali na jeho zlepšení. Pozrieť sa bližšie na ľudí vedľa nás, venovať im pozornosť a rešpektovať ich k tomu môže prispieť.

Slávenie Vianoc nás vyzýva, aby sme sa nevyhýbali tme. Tajomstvo Vianoc je vyjadrené spôsobom, akým svetlo žiari v tme. Teší ma, že podľa mojich skúseností sme si v Konferencii Európa čoraz bližšie v procese, keď sa vzájomne berieme do úvahy, t. j. s rastúcou dôverou a ochotou prejavujeme solidaritu. Skúsenosti z diskusií počas 3. fázy generálnej kapituly v Tuchówe v septembri tohto roku sú toho príkladom, rovnako ako mnohé individuálne stretnutia a diskusie počas celého roka. Rastúca dôvera a ochota prejaviť solidaritu bude pre nás všetkých obzvlášť dôležitá, keď budeme podnikať konkrétne kroky smerom k užšej spolupráci. Pre všetkých spolubratov a spolupracovníkov v južnej Európe je 25. január 2024 mimoriadnym dátumom: v tento deň bude založená nová provincia Európa Juh. Prosím vás všetkých, aby ste sprevádzali tento začiatok osobitným spôsobom svojimi modlitbami a spomienkami a aby ste takto vyjadrili svoju solidaritu.

Je tu ešte jeden detail, ktorý ma tieto Vianoce obzvlášť teší. Vďaka rozhodnutiu Synody Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi sa v tomto roku uskutočnila reforma cirkevného kalendára. Tento rok Ukrajinská gréckokatolícka cirkev a (latinská) rímskokatolícka cirkev prvýkrát slávia Vianoce v ten istý deň, 25. decembra. Spoločne oslavujeme príchod nášho Vykupiteľa Ježiša Krista, Kniežaťa pokoja, ktorý premieňa naše životy a ktorý nás volá, aby sme boli jeho svedkami.

Veselé Vianoce a Božie požehnanie v novom roku 2024!

Johannes Römelt CSsR, koordinátor Konferencie Európa

Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved