Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

146 rokov od vyhlásenia sv. Alfonza za Učiteľa Cirkvi

23. marca 1871 pápež Pius IX. vyhlásil za Učiteľa Cirkvi sv. Alfonza Máriu de Liguori (1696 – 1787), talianskeho advokáta, kňaza, misionára, spisovateľa a biskupa. Sv. Alfonz založil kongregáciu redemptoristov na ohlasovanie radostnej zvesti o hojnom vykúpení v Ježišovi Kristovi. Dnes má kongregácia približne 5300 členov a pôsobí v 80 krajinách sveta.

Ako zdôraznil počas generálnej audiencie vo svojej katechéze 30. marca 2011 pápež Benedikt XVI., sv. Alfonzovi de Liguorimu bol udelený titul Učiteľa Cirkvi z viacerých dôvodov.

„Predovšetkým pre bohaté učenie morálnej teológie, ktorá výstižne interpretuje katolícku náuku. Jeho morálnu náuku Cirkev ocenila tak vysoko, že pápež Pius XII. ho v r. 1950 vyhlásil za „patróna spovedníkov a moralistov“. V jeho časoch bola veľmi rozšírená mimoriadne rigorózna interpretácia morálneho života. Jedným z dôvodov bol jansenizmus, ktorý namiesto toho, aby v človeku budoval dôveru a nádej v Božie milosrdenstvo, podnecoval strach a vykresľoval Boha ako zachmúreného a prísneho. Takýto obraz Boha bol veľmi vzdialený obrazu, ktorý nám zjavil Ježiš.“

„Sv. Alfonz predovšetkým vo svojom hlavnom diele s názvom Morálna teológia predkladá vyrovnanú a presvedčivú syntézu požiadaviek Božieho zákona vpísaného do našich sŕdc. Robí to v kontexte plnosti Kristovho zjavenia, ktoré je spoľahlivo interpretované Cirkvou. Sv. Alfonz kladie dôraz na dynamiku ľudského svedomia a slobody, ktoré vďaka priľnutiu k pravde a dobru umožňujú dozretie a plnú realizáciu osoby. Pastierom duší a spovedníkom Alfonz odporúčal vernosť katolíckemu morálnemu učeniu. Zároveň zdôrazňoval dôležitosť láskavého, vnímavého a vľúdneho prístupu ku kajúcnikom, ktorí majú potrebu sprevádzania, podpory a povzbudenia na ceste viery a kresťanského života. Sv. Alfonz neúnavne opakoval, že kňazi sú viditeľným znakom neviditeľného Božieho milosrdenstva, ktoré odpúšťa a posväcuje myseľ a srdce hriešnika, aby sa obrátil a zmenil život. V našej dobe, v ktorej vidieť znaky straty morálneho vedomia a zároveň straty úcty voči sviatosti zmierenia, je učenie sv. Alfonza výsostne aktuálne.“

Pápež Benedikt XVI. v ďalšej časti katechézy ukázal sv. Alfonza de Liguoriho ako predchodcu novej evanjelizácie a príklad horlivého pastiera, ktorý neúnavne slúžil veriacim ohlasovaním evanjelia a hľadaním stratených duší medzi najviac zanedbanými spoločenskými skupinami. Zdôraznil, že spolu s teologickými dielami Alfonz napísal množstvo ďalších spisov určených k náboženskému formovaniu ľudu. Ich štýl je jednoduchý a príjemný. Čítané a prekladané do množstva jazykov diela sv. Alfonza prispeli k formovaniu ľudovej spirituality posledných dvoch storočí. Pápež dal tiež niekoľko tipov, ako použiť spisy sv. Alfonza v dnešnej Cirkvi.

Zdroj: www.tkkbs.sk

 

Príbuzné články:

Blízkosť svätého otca Františka charizme svätého Alfonza de Liguori

Korešpondencia sv. Alfonza (1744 – 1752)

Svätý Alfonz de Liguori a Mária, Božia matka – Michael Brehl

Diela sv. Alfonza – duchovná literárna klasika?

O nanebovzatí Panny Márie učil aj sv. Alfonz de Liguori

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved