Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovenskí redemptoristi už tretíkrát slúžili v kanadskej Mississauge

Od 16. do 24. marca 2014 sa konali misie pre veriacich z kanadskej farnosti sv. Cyrila a Metoda. Na pozvanie farára Grzegorza Nowického viedli misie redemptoristi a misionári milosrdenstva P. Peter Hertel a P. Rastislav Dluhý, pôsobiaci šiesty rok v litovskom Kaunase.

Čas duchovnej obnovy slovenskej farnosti sa konal predovšetkým pri príležitosti 90. výročia jej založenia. Prvýkrát sa konali farské misie paralelne pre slovensky i anglicky hovoriacich veriacich. Aj tentokrát misionári navštívili deti v škole sv. Márie a Marty. Počas týždňa strávili pekné intenzívne bratské a modlitebné spoločenstvo s kňazmi farnosti. Počas celého týždňa trávili čas s množstvom ľudí, ktorí počas misií prichádzali na faru stretnúť sa, zdieľať sa, alebo sa spolu modliť. Viacerých veriacich sme navštívili v ich príbytkoch.

Miestni kňazi vytvárali celý čas priaznivé podmienky na stretnutia s ľuďmi. Milými boli aj stretnutia s farárom zodpovedným za českú komunitu Janom Davidom a evanjelickým farárom Ladislavom Kozákom spolu s jeho manželkou, ktorí sa aj zúčastnili na modlitbe a večernom programe. Misionárom sa podarilo stretnúť aj s farárom litovskej farnosti Vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista, františkánom Jonasom Sileikom. Veľmi podnetnou bola návšteva interdiecézneho kňazského seminára v Toronte a  medzinárodného seminára Redemptoris Mater (Hnutie Neokatechumenát), ktorý stojí hneď vedľa neho. V oboch seminároch nás sprevádzal rektor formačného domu pre kňazský dorast Redemptoris Mater Tomasz Skibinski. 

Misie vyvrcholili posvätením misijného kríža na Palmovú nedeľu. Po slávnosti sa v hale pod kostolom konalo agapé a farský bazár na podporu pastorácie vo farnosti. Hneď po ukončení misií misionári s duchovnými farnosti sv. Cyrila a Metoda navštívili komunitu redemptoristov v Toronte. Misionárov prijal provinciál kanadských spolubratov a niekdajší generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl s komunitou.

V kanadskej farnosti sv. Cyrila a Metoda naposledy konali redemptoristi farské misie v Roku viery (2013) a duchovnú obnovu vykonali v Roku milosrdenstva (2016). 

Informovali: redemptoristi Kaunas

Úprava: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved