Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

REDEMPTORISTI V AFRIKE A NA MADAGASKARE

Redemptoristi žijú a pracujú na všetkých kontinentoch v 79 krajinách sveta. Prvú africkú komunitu založili belgickí redemptoristi v Kongu v roku 1899. Vtedy to ešte bola belgická kolónia. Z nej sa vyvinuli misie po celej Afrike. V súčasnosti redemptoristi pôsobia v 13 afrických krajinách: v Angole, Burkina Faso, Demokratickej republike Kongo, Ghane, na Pobreží Slonoviny, v Keni, na Madagaskare, v Mozambiku, Malawi, Nigeri, Nigérii, Južnej Afrike a v Zimbabwe. Napriek skromným podmienkam, ktoré tam misionári majú, Boh požehnáva ich prácu aj mnohými duchovnými povolaniami a laickými spolupracovníkmi.

Vedenie našej kongregácie si už dlhšie uvedomuje rozmach a rast na tomto kontinente. Na poslednej 24. generálnej kapitule, ktorá bola v r. 2009 v Ríme, sa všetci provinciáli, t.j. predstavení redemptoristov z celého sveta zhodli, že Boh od nás chce, aby sme viac podporovali misie v Afrike. Táto podpora je pre nás jednou z pastoračných priorít na najbližšie roky. Redemptoristi na celom svete sa snažia nejakým spôsobom a podľa svojich možností odpovedať na túto prioritu. Chceme vás preto aspoň v skratke informovať o tom, čo v tejto oblasti redemptoristi robia.

Aj naša Provincia Bratislava – Praha sa snaží odpovedať na misijné potreby v Afrike a na Madagaskare. Od roku 2005 pôsobil 11 rokov na Madagaskare P. Štefan Varecha. Rieka Života, laické misijné spoločenstvo pri redemptoristoch, uskutočnilo na pozvanie kňazov a biskupov už 3 dvojtýždňové misijné výjazdy do Kene (2009, 2011, 2013). Na prvom a treťom výjazde s misijným spoločenstvom spolupracoval aj P. Rastislav Dluhý. Redemptoristi každý z týchto výjazdov, ktoré sa uskutočnili pod vedením Rieky Života, podporili.

Na africkom kontinente slúžia redemptoristi a ich spolupracovníci približne 2,2 miliónom ľudí. Pre účinnejšiu koordináciu práce zriadili tzv. Konferenciu Afrika – Madagaskar (COREAM) a Kanceláriu solidarity, ktorá koordinuje spoluprácu medzi redemptoristami v Afrike a na iných kontinentoch. Konferencia Afrika – Madagaskar je akousi sieťou medzi jednotlivými africkými krajinami, kde žijú a pracujú redemptoristi. Táto Konferencia na dvoch zhromaždeniach v Ouagadougou v r. 2010 a v Nairobi v  r. 2011 zostavila pastoračný plán a plán zabezpečovania zdrojov. Je to strategicky naplánovaný proces, do ktorého sa Konferencia snaží aktívne zapojiť všetky africké krajiny, v ktorých redemptoristi pracujú, ale aj všetky ostatné krajiny sveta, kde pôsobia. Tento plán má slúžiť ako katalyzátor aktívnej a dynamickej misie redemptoristov, ktorá spočíva predovšetkým v ohlasovaní radostnej zvesti spoločenstvám a národom. V srdci záujmu sú ľudia, ktorí najviac potrebujú sprevádzanie a podporu, čiže najchudobnejší a najopustenejší. COREAM má aj svoju internetovú stránku, kde sa čitateľ dozvie viac o práci a pôsobení redemptoristov v Afrike (www.africaredemptorists.com).

COREAM si stanovila 4 priority:

 • integrálna evanjelizácia chudobných
 • rozvoj diela spravodlivosti, mieru a zmierenia
 • formácia a príprava pre misijnú prácu
 • organizačná reštrukturalizácia pre misijné dielo

Integrálna evanjelizácia je vyjadrením Božieho plánu pre celé tvorstvo. Boh neustále vylieva svoju dobrotu na každého a na celý svet, aby bol „všetko vo všetkom“ (1Kor 15,28). Spása nie je len záležitosťou jednotlivca, ale súvisí aj so spoločenským a kozmickým rozmerom. Zahŕňa všetky rozmery života človeka a sveta. Boh chce svet priviesť k plnosti podľa svojho plánu (Ef 1, 10). Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare sa zaviazali slúžiť podľa vízie integrálnej evanjelizácie. Svojou snahou chcú prispieť k pozitívnej duchovnej, materiálnej, ekonomickej a spoločenskej zmene medzi ľuďmi, ktorým slúžia, predovšetkým medzi najbiednejšími.

Uskutočňovanie integrálnej evanjelizácie 

Redemptoristi sa zapojili do rôznych programov integrálnej evanjelizácie:

 • Pracujú v 52 náročných farnostiach a misijných oblastiach.
 • 4 misijné tímy sú určené na mobilnú evanjelizáciu pre utečencov, pastierov, mladých a spoločenstvá na periférii.
 • Angažujú sa vo vydavateľskej činnosti v Južnej Afrike, Zimbabwe a Kongu.
 • V Nigérii rozvíjajú pastoračnú činnosť v národnej svätyni Matky ustavičnej pomoci.
 • Niekoľko rozhlasových staníc pôsobí na informovanie, vyučovanie a premenu ľudí.

Plody integrálnej evanjelizácie

 • Redemptoristom sa podarilo pomôcť mnohým ľuďom naplniť ich základné existenčné potreby ako sú voda, jedlo, hygiena, ubytovanie a základné informácie.
 • Chudobným je poskytovaná pomoc a podpora, aby si uvedomili svoju zodpovednosť aj práva v živote a aby sa učili správne rozhodovať o svojom živote a budúcnosti.
 • Viacero chudobných ľudí sa naučilo postaviť sa za spravodlivosť a hájiť svoje práva a práva ostatných vo svojich krajinách. Mnohí sa naučili chrániť tých najzraniteľnejších.
 • Kresťanské spoločenstvá, v ktorých sa ohlasuje a oslavuje Ježiš Kristus prostredníctvom modlitby a služby chudobným a ktoré majú za svoj základ evanjeliové hodnoty, sú o čosi silnejšie a schopnejšie samostatne fungovať.
 • Čoraz viac sa mladí v kresťanských komunitách sami snažia získať vzdelanie a prehlbovať svoju kresťanskú vieru. Niektorí sa rozhodli slúžiť ostatným ľuďom.
 • Civilná spoločnosť a politika dostáva od kresťanov podporu tým, že sú vnímavejší k potrebe angažovať sa v spoločnosti a byť zodpovednými správcami zeme.

Podpora spravodlivosti, mieru a zmierenia v kontexte Afriky a Madagaskaru

Redemptoristi veria, že všetci sme povolaní slúžiť „najmenším“ a tým čo „sú smädní po spravodlivosti“.  Chcú byť „tvorcami pokoja“ (Mt 25,31-46; Mt 5,1-10). Pracujú v mnohých náročných situáciách. Pôsobia medzi kočovnými pastiermi, v táboroch prisťahovalcov, v odľahlých a vidieckych spoločenstvách, slumoch a oblastiach postihnutých napätím a vojnovými konfliktami. V týchto krajinách sa snažia ľuďom sprostredkovať formačné programy, ktoré sú zamerané na ochranu ľudského života, podporu ľudskej dôstojnosti, rovnoprávnosti mužov a žien, práva prisťahovalcov a väzňov a starostlivosť o chudobných. Vo všetkom majú na pamäti spoločné dobro. V rámci formácie veriacich v týchto krajinách poznačených vojnou ponúkajú programy na riešenia konfliktov, boj s xenofóbiou, budovanie mieru, medzináboženský dialóg (napr. dialóg s islamom) a pod. Okrem toho poskytujú školenia o hygiene a zdravej výžive. Mladí majú možnosť nadobudnúť mnohé praktické zručnosti. Ďalej sú to programy o základoch zdravotnej starostlivosti a o HIV/AIDS a praktické semináre o základoch poľnohospodárstva na podporu a rozvoj životnej úrovne miestnych komunít. Nechýbajú ani semináre o ľudských právach, etike a morálnej teológii.

Formácia pre misijnú prácu 

Určitým znakom redemptoristického pôsobenia je oživovanie misijného povedomia u každého pokrsteného veriaceho. Redemptoristi sa snažia vychovávať a formovať svoj dorast a laikov pre spoluprácu v misijnej, katechetickej aj pastoračnej službe. V Afrike a na Madagaskare organizujú každoročne semináre a formačné programy. V rehoľnej formácii je ročne od 230 do 300 kandidátov, postulantov, bohoslovcov a diakonov. Približne 1000 až 2000 laických animátorov ročne dostáva misijnú, katechetickú alebo pastoračnú formáciu.

Africké krajiny, v ktorých pôsobia redemptoristi 

Angola (viceprovincia Luanda)

Prvú komunitu v Angole založili redemptoristi v r. 1954. V súčasnosti majú 6 komunít. V hlavnom meste Luanda spravujú farnosť Sv. Rodiny. Okrem farskej pastorácie sa venujú deťom z ulice a ľuďom bez domova. Slúžia aj na perifériách miest a vo vidieckych oblastiach, kde majú dve misijné stanice, vo Vouge and Menongue. Tento región bol dlho odrezaný od zvyšku Angoly kvôli dlhoročnému vojnovému konfliktu. Redemptoristi sa snažia pomáhať zdvíhať vzdelanostnú úroveň, podporovať lepšiu zdravotnú starostlivosť a bojovať za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti národa demoralizovaného vojnou.
Pri formácii rehoľného dorastu redemptoristi z Angoly spolupracujú s redemptoristami z Demokratickej republiky Kongo a Burkina Faso. Nedávno obnovili schátralú budovu pre bohoslovcov študujúcich filozofiu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hlavné mesto Angoly Luandu navštívil v dňoch 20.-23. marca 2009 aj pápež Benedikt XVI. (foto)

Burkina Faso

Redemptoristi v Burkina Faso pôsobia od r. 1946. Spolu s redemptoristami z Nigeru tvoria spoločnú viceprovinciu  Burkina – Niger. Majú dve misijné stanice, v ktorých pracujú na diele evanjelizácie. Majú veľmi veľa katechumenov pochádzajúcich z odľahlých vidieckych oblastí. Mnohí z nich konvertujú na kresťanstvo z islamu alebo animizmu.

Redemptoristi založili základné školy, starajú sa o dostatok pitnej vody, podporujú poľnohospodárstvo a lepšiu zdravotnú starostlivosť. Dôležitou službou je aj ochrana žien pred tradičnou obriezkou a nútenými sobášmi. Redemptoristi pomáhajú pri zakladaní farností v diecézach. Prvým biskupom v diecéze Fada N`Gourma bol redemptorista. Redemptoristi tiež slúžia ako duchovní v dvoch kláštoroch sestier redemptoristiek. V Burkina Faso sú 3 formačné redemptoristické domy, kde majú mnohých rehoľných bratov a bohoslovcov. Majú študentov a novicov aj z Nigeru, Beninu, Toga, Demokratickej republiky Kongo, Angoly a Madagaskaru.

Pobrežie Slonoviny (Cote d’Ivoire)  

Na Pobreží Slonoviny pôsobia redemptoristi od r. 1993. Založili 2 misijné stanice. Jedna je vo vidieckej oblasti Tiebissou a druhá v chudobnej predmestskej štvrti Bouake. Služba redemptoristov je zameraná na stretnutia s najopustenejšími chudobnými ľuďmi.

Veľkú časť služby venujú rozvoju lepších životných podmienok pre ľudí, ktorí sú zbedačení dlhými rokmi vojny a negatívne ovplyvnení nestabilnou spoločenskou a politickou situáciou. Redemptoristi spravujú centrá prijatia pre študentov a malé nemocnice. Podporujú rozvoj poľnohospodárstva a chovu dobytka. Vyvinuli systém malých pôžičiek pre chudobných, ktorí sa snažia získať základnú ekonomickú samostatnosť. Vo svojej službe často delegujú laických spolupracovníkov pre dielo katechézy a formácie. Mnohí laici pôsobia ako katechéti, lídri spoločenstiev a aktívni evanjelizátori.

Demokratická republika Kongo 

Redemptoristi sem prišli v r. 1899. V súčasnosti majú 12 komunít. Najviac sa venujú chudobným.  Vojna po sebe zanechala veľa sirôt, opustených ľudí, handicapovaných, ľudí bez prístrešia, detí na uliciach a nezamestnaných. Redemptoristi pracujú s týmito skupinami ľudí.

Spolupracujú aj s humanitárnymi organizáciami UNICEF, Lillian Foundation a USAID. V Mbanza-Ngungu spravujú centrum s dielňami, kde sa nezamestnaní mladí ľudia môžu vyučiť remeslu, ako napr. automechanik. Toto centrum je určené predovšetkým mladým ľuďom bez základného vzdelania. Pre ľudí z chudobných mestských štvrtí zriadili zdravotné centrá v Matadi a Miyambe. Farské misie ostávajú aj naďalej prioritou. Okrem toho v rámci pastorácie  pravidelne navštevujú vidiecke komunity. Nechýbajú ani duchovné cvičenia, formačné semináre a víkendy pre mladých, ktorí rozlišujú svoje povolanie. V apoštolskej službe intenzívne spolupracujú s laickými katechétami a inými spolupracovníkmi. Evanjelizujú aj prostredníctvom katolíckeho rádia „Vuvu Kieto“ (Naša nádej), ktoré je najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou v regióne.

Ghana 

Misia v Ghane začala v r. 1994. V súčasnosti je tu jedna komunita v meste Ho (Skode), ktoré je hlavným mestom regiónu Volta.
Redemptoristi sa snažia plnšie rozvinúť svoju službu v tejto krajine a viac sa tu zakoreniť. Veľký dôraz kladú na formáciu a dúfajú, že s novými povolaniami spomedzi domorodého obyvateľstva budú môcť začať novú misijnú službu v diecéze Ho aj v ostatných diecézach krajiny. Za posledných 10 rokov redemptoristi spravovali farnosť, ktorá mala 7 kostolov v 7 dedinách.

Keňa

V Keni žijú dve komunity redemptoristov. Jedna v Karen na predmestí Nairobi a druhá v meste Iruma v diecéze Meru.
Do farnosti pod vedením redemptoristov v meste Iruma patrí 7 misijných staníc. Najvzdialenejšia je 21km od fary. Farnosť zabezpečuje vodu pre 850 rodín, 12 škôl, viacero menších zdravotných zariadení a štátnu nemocnicu. Redemptoristi nedávno otvorili detské jasle a základnú školu. Vedú duchovné cvičenia pre  rehoľníkov, kňazov a mladých vo farnostiach. Zvažujú ponuku od biskupa vziať do správy novú farnosť v Nairobi. Nedávno dostali podobnú ponuku aj od biskupa zo susednej Tanzánie. Tím mužov z misijného spoločenstva Rieka Života z Podolínca podnikol doteraz 3 misijné výjazdy do Kene (2009, 2011, 2013).

Madagaskar

Madagaskar je ostrovný štát v juhovýchodnej Afrike. Je asi desaťkrát väčší ako Slovensko, má okolo pätnásť miliónov obyvateľov. Polovica z nich vyznáva tradičné náboženstvo – animizmus, predovšetkým veľmi ponurý kult predkov. Ľudia nosia pri sebe amulety, v ktorých majú popol svojich predkov. Okrem toho je tam okolo 20% katolíkov, približne rovnaký počet protestantov a asi 4% moslimov. Redemptoristi sú na Madagaskare od r. 1967. Majú tu 7 komunít a pracujú v 6 farnostiach, konkrétne vo Vohemare, Ampanefene, v oblasti Alasora, v Anjire a Andilamene, kde majú dohromady 160 misijných staníc.

Základom práce redemptoristov je starostlivosť o chudobných z vidieckych regiónov a okrajových častí miest. Vyučujú tisíce detí, dospievajúcich a mladých. Starajú sa o chorých v zdravotníckych zariadeniach. Zabezpečujú jedlo pre deti v školách, ktoré spravujú. Raz za dva mesiace pripravujú obed pre chudobných z oblasti Alasora a pre väzňov z Vohemaru. Každá komunita sa snaží rozvíjať nejakú formu misijnej aktivity a poskytovať pastoračnú  starostlivosť. Jednou z oblastí, ktorej pripisujú veľký význam, je pastorácia mládeže a nových misijných povolaní. Založili skupinu laických spolupracovníkov a v každej farnosti funguje aktívna farská rada. Slovenský redemptorista P. Štefan Varecha na Madagaskare pôsobil 11 rokov, od septembra 2005. Spolu s neapolskými a domorodými redemptoristami vytváral medzinárodnú komunitu. Vystriedal už viacero služieb. Nejaký čas pracoval v hlavnom meste ako predstavený formačného domu, kde žilo 30 bohoslovcov. Pracoval aj s opustenými deťmi z ulice. Duchovne viedol aj sestry františkánky, ktoré tam pôsobia. V nedeľu chodieval s bohoslovcami slúžiť sväté omše do dedín v okolí hlavného mesta. Navštevoval tiež farnosti počas tzv. turné, ktoré trvá týždeň až dva podľa vzdialenosti od misijnej stanice.

Mozambik

Redemptoristi sú v Mozambiku od r. 2002. Majú 2 komunity. Redemptoristická komunita v Muvambe sa stará o 54 katolíckych komunít, ktoré sú rozptýlené na území s rozlohou 2500 km2.  Druhá komunita spravuje farnosť Milostivej Panny Márie v hlavnom meste Maputo, v časti Xipamanine.

Súčasťou práce redemptoristov sú projekty, ktoré majú pomôcť ľuďom aj po materiálnej stránke. Sponzorujú rodiny, ktoré trpia extrémnou chudobou. Zabezpečujú jedlo pre deti a podvyživené matky. Poskytujú štipendiá študentom na druhom stupni vzdelávania a granty pre malé domáce podnikanie. Rozvíjajú pastoráciu mládeže a nových povolaní. Snažia sa o založenie formačného domu pre rehoľný dorast. Zakladajú a formujú laické misijné skupiny, ktoré učia rôznym formám modlitby, napr. ruženec, krížová cesta, čítanie Sv. Písma. Prostredníctvom triduí (troch dní duchovného zamyslenia a modlitby) a  novén sa snažia v spoločenstvách kresťanov zobudiť ducha, ktorý chýba tam, kde ľudia nepočuli o Ježišovi Kristovi.

Niger

Niger je časťou viceprovincie Burkina – Niger, ktorá bola založená v r. 1946. V Nigeri je 5 redemptoristických misionárskych farností. 3 patria do diecézy Maradi a 2 sa nachádzajú na okraji hlavného mesta Niamey. V tejto prevažne islamskej krajine je dialóg s moslimami veľmi dôležitý. Na všetkých redemptoristických projektoch sa podieľajú aj moslimovia. Je to veľká príležitosť na vydávanie svedectva.

Kvôli neľahkým podmienkam spôsobeným vzburami na severe krajiny sú snahy redemptoristov v oblasti materiálnej pomoci ľuďom obmedzené. Ďalej však vedú základnú školu, internátnu školu a veľké zdravotnícke zariadenie. Spolu s viceprovinciou Burkina Faso majú 3 formačné domy pre rehoľný dorast z Nigeru, Beninu a Toga.

Nigéria  

V Nigérii majú redemptoristi 13 komunít. Prioritou je farská pastorácia. Služba farských misií sa rozvíja. Zatiaľ pôsobí jeden misijný tím, ktorý koná misie v rôznych oblastiach na pozvanie. Redemptoristi šíria úctu k Matke ustavičnej pomoci. Biskup z Enugu im poskytol pozemok na stavbu národnej svätyne Matky ustavičnej pomoci.

Redemptoristi majú jeden rekolekčný dom, kde poriadajú duchovné obnovy. Ich formačné domy  sú plné študentov pripravujúcich sa na misijnú prácu. V oblasti prvotnej formácie spolupracujú s redemptoristami z Ghany. Nezabúdajú na chudobných a opustených. Farnosť v Anujae má sirotinec. Venujú sa aj väzňom. Redemptoristi majú skupinu laických spolupracovníkov v každej farnosti, ktorých volajú „priatelia redemptoristov“.

Južná Afrika

Keď prišli redemptoristi prvýkrát do Južnej Afriky v r. 1912, usadili sa v Pretórii. V súčasnosti majú svoje domy v Kapskom Meste, KwaZulu Natale, Rustenburgu a Johannesburgu. V celom svojom pôsobení kladú dôraz na zmierenie a spoluprácu. Je tu veľká priepasť medzi bohatými a chudobnými a HIV/AIDS je medzi obyvateľstvom veľmi rozšírený.

V Kapskom Meste sú 2 komunity, jedna je v Bergvliete a druhá slúži v Retreate. Obidve komunity spravujú obrovské farnosti. V Bergvliete redemptoristi slúžia aj vo väzení Pollsmor a v nemocniciach. Pomáhali pri zakladaní diecézy Rustenburg a od r. 1988, kedy vznikla, tu boli ustanovení 2 biskupi – redemptoristi. Prvým bol biskup Paxon Haller a druhým je súčasný biskup Kevin Dowling. Táto diecéza pokrýva množstvo vidieckych oblastí. Zo svojej základne v Phokengu redemptoristi vychádzajú slúžiť do 6 eucharistických centier. Venujú sa pastorácii aj v osade „Park slobody“, v ktorej žijú desaťtisíce ľudí v plechových chatrčiach. Títo ľudia sem prišli s vyhliadkou na novú prácu v platinových baniach. V Phokengu je aj nemocnica Tapolongo pre pacientov chorých na AIDS, ktorú dal postaviť biskup Dowling. Stovky prevažne mladých černošských žien, ale aj detí sem prichádzajú dôstojne zomrieť. Vo svetle skutočnosti, že do Južnej Afriky prichádzajú milióny migrantov z ostatných afrických krajín, si redemptoristi uvedomujú, že sú povolaní ísť týmto ľuďom v ústrety. Ako reakciu na xenofóbne násilie voči migrantom pozvali nedávno juhoafrickí redemptoristi 3 nigérijských redemptoristov, aby viedli dvojtýždňové misie v katedrálnom chráme Krista Kráľa v Johannesburgu. Formačná komunita, kde prebieha výchova a formácia rehoľného dorastu, má svoju základňu v KwaZulu Natale. V tomto meste spravujú redemptoristi aj farnosť Howick, kde rehoľný dorast získava svoje prvé pastoračné skúsenosti.

Tete – Mozambik      

Írska provincia Dublin a brazílska viceprovincia Fortaleza v auguste 2011 založili spoločnú misiu. Centrom misie je pohraničná oblasť Tete na hranici Mozambiku a Malawi. V tejto oblasti sú veľké pastoračné potreby. Žijú tu Chichewania, ktorí sa vyskytujú aj v okolitých krajinách (Zambia, Zimbabwe, Tanzánia).

Redemptoristi zvažujú dve potenciálne misijné stanice. Prvá je v oblasti Macanga, ktorá sa rozprestiera okolo mesta Furancunga v diecéze Tete v Mozambiku. Oblasť Macanga je pustá,  má rozlohu 6999 km² a úplne tu chýba pastoračná starostlivosť. Druhá možnosť je misijná stanica Kanyaama v diecéze Dedza v Malawi. Nachádza sa v nadmorskej výške 1500m a prekvitá tu život. Je tu základná aj stredná škola, pekný kostol, ale chýbajú kňazi a pastorační pracovníci.

Zimbabwe 

Prvý dom založili redemptoristi v tejto krajine v r. 1960. V súčasnosti majú 2 komunity. Snažia sa šíriť evanjelium, pomáhať chudobným a opusteným. V štvrti Hatcliffe redemptoristi pomáhali postaviť 1000 jednoduchých prístreškov pre ľudí bez domova, ktorí sú obeťami neslávnej vládnej operácie „Zbavme sa špiny“ (Murambatsvina). Redemptoristi sýtia mnohých hladných, distribuujú lieky proti cholere a tablety na čistenie vody. Spoločne s dvoma ženskými rehoľami pomáhajú deťom bez vzdelania.

V ďalších dvoch farnostiach Tafara a Mabvuku redemptoristi zabezpečujú stravu a vzdelávacie programy pre negramotných. Jedno z redemptoristických centier poskytuje stravu 7200 deťom, z ktorých mnohé sú siroty a HIV pozitívne. Redemptoristické vydavateľstvo v Zimbabwe šíri Božie slovo prostredníctvom publikačnej a mediálnej činnosti. V súčasnosti majú redemptoristi v Zimbabwe vo formácii 25 mladých mužov.

Misijné projekty

Krátko vám chceme predstaviť niektoré misijné projekty, ktorým sa redemptoristi v Afrike venujú. Na internetovej stránke www.africaredemptorists.com sa dočítate o všetkých projektoch.

Krátkodobé výjazdy do Kene

Slovenskí redemptoristi na podnet spoločenstva Rieka Života podnikli niekoľko krátkodobých výjazdov do Kene. Spoločenstvo Rieka Života, Calvary a redemptoristi doteraz spolu participovali na 4 misijných výjazdoch. Misijné programy sa uskutočnili v Nairobi,  Kilgoris a v Loitokitok. Programy obsahovali predovšetkým duchovné cvičenia pre mužov a farnosti, ako aj programy vo väznici. Stále je tu možnosť podporiť misiné výjazdy plánované v najbližšej budúcnosti. Reportáže zo všetkých výjazdoch boli uverejnené aj v časopise Slovo medzi nami. Z archívu je možné si ich prečítať: smn.sk.

Misijná práca P. Štefana Varechu na Madagaskare

Od septembra 2005 pôsobí na Madagaskare páter Štefan Varecha. Žije a pracuje v medzinárodnej komunite, ktorú založili neapolskí redemptoristi. Okrem neho tam pôsobí jeden Brazílčan, Taliani a domorodí Malgaši. Redemptoristi majú na Madagaskare už 14 domorodých kňazov, asi 20 študentov teológie a 12 kandidátov. Páter Štefan pracoval aj vo formácii nového dorastu. Často pracuje s chudobnými deťmi a kvôli pastorácii cestuje za komunitami, ktoré sú roztrúsené po okolí. Páter Štefan často na evanjelizáciu používa evanjelizačný film Ježiš v malgašskom jazyku, ktorý používame aj na misiách na Slovensku. Je nožné podporiť jeho evanjelizáciu medzi chudobnými.

Program Tapologo

Redemptorista biskup Kevin Dowling pracuje v Rustenbergu v Južnej Afrike, angažuje sa v boji za ľudské práva a bol jedným z popredných osobností hnutia proti apartheidu. Pri komunitnej práci jasne videl, že HIV/AIDS dosahuje v tomto regióne až pandemické rozmery, zdroje určené na pomoc sú obmedzené a neefektívne koordinované, preto založil projekt Tapologo (Pokoj a odpočinok). V teréne pracuje tím vyhľadávajúci najchudobnejších z chudobných, ktorí potrebujú pomoc. Ponúkajú im testy na zistenie prípadného ochorenia, poradenstvo a starostlivosť o chorých pacientov. Tých, ktorých stav už nedovoľuje domácu liečbu, umiestňujú v centre Tapologo. Centrum od svojho vzniku prijalo asi 1500 pacientov, mnohým z nich pomohla účinná antiretrovirálna terapia. Poskytuje starostlivosť a pocit ľudskej dôstojnosti aj pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Centrum sa v spolupráci s inými tiež stará o siroty a zraniteľné deti.

Projekt na získanie základnej obživy

Svetový potravinový program (WFP) uviedol odhad, že 1,68 milióna obyvateľov Zimbabwe žije bez pravidelnej stravy. Okrem toho má Zimbabwe najvyšší výskyt HIV/AIDS. Odhaduje sa, že asi 1,2 miliónov obyvateľov krajiny je HIV pozitívnych a približne 378 tisíc dospelých a detí urgentne potrebuje antiretorovirálnu terapiu. Liekov je však nedostatok.

Redemptoristi pôsobiaci v hlavnom meste Harare pod vedením rehoľného brata Francisa Marimbe rozbehli projekt skleníkov a chovu hydiny na troch miestach. Projekt má pomôcť mladým ľuďom postaviť kurníky na chov hydiny, skleníky, nainštalovať zavlažovacie systémy na pestovanie zeleniny a následne sa o ne starať. Týmto spôsobom mladí produkujú potravu pre miestne komunity. Takto získaná obživa je dostupná pre ľudí za prijateľné ceny. Zisky z týchto projektov slúžia prevažne na zakladanie ďalších podobných projektov na generovanie príjmov pre mladých ľudí. Od miestnych komunít sa očakáva zabezpečenie chovateľov a pestovateľov na dlhodobejšie udržanie projektu. Najčastejšie sa pestujú uhorky, paradajky a zelená paprika, cibuľa a listová zelenina. Projekt je zameraný na mladých ľudí, ktorí sú veľmi často hlavnými chlebodarcami rodiny, často preto, že rodičia sú nakazení vírusom HIV/AIDS, alebo naň umreli. Redemptoristi a laickí spolupracovníci, ktorí vedú tento projekt, uprednostňujú podporu najchudobnejších a najmenej zvýhodnených mladých ľudí. V roku 2012 írski redemptoristi vyzbierali 22 tisíc eur na tento projekt. 100 mladých na základe grantu rozbehlo chov hydiny a práce v skleníku a 700 ďalších má z toho projektu nepriamy úžitok. Podobné programy podľa tohto vzoru rozbehli aj redemptoristi v Nigeri a Kongu.

Projekt na podporu pastierov – nomádov v Nigeri 

Redemptoristi sa snažia pomáhať kočovnému národu – Tuaregom v Effidaye. V tejto oblasti ľudia často nemajú prístup k pitnej vode, čo má za následok nedostatočnú hygienu. Je bežné, že ženy a dievčatá prejdú 4 až 6 kilometrov, aby sa dostali k studni. Často sa stáva, že zo studne čerpajú znečistenú vodu. Úmrtnosť detí pod 5 rokov je 262 z 1000. V tejto oblasti je vysoké percento podvyživených ľudí. Je tu tiež vysoká negramotnosť. Obdobia sucha často spôsobujú chudnutie zvierat alebo ich úhyn. Komunita sa snaží pomáhať pastierom malými pôžičkami, ktoré majú zabezpečiť vychudnutým zvieratám výživnejšiu potravu. Redemptoristom sa podarilo postaviť zásobník na obilie a zabezpečiť vykopanie dvoch studní pre pastierov. Tuaregským ženám poskytujú malé pôžičky na pomoc pri chove kôz a oviec.

Pútnické centrum Matky ustavičnej pomoci v Enugu v Nigérii 

Na pozvanie biskupa prišli v r. 2005 redemptoristi do diecézy Enugu. Prevzali kostol Matky milosrdenstva. Neskôr im biskup natrvalo zveril národnú baziliku Matky ustavičnej pomoci v Enugu. Bazilika je pútnickým centrom. Denne sem prichádzajú stovky ľudí. Redemptoristi chcú postaviť jednoduché hostely pre pútnikov. Mnohí nocujú pod holým nebom na otvorenom priestranstve pred bazilikou. Pri bazilike nie je ani zdroj pitnej vody. V pláne je  nájsť prameň a zabezpečiť vrt.

Katechetické centrum sv. Pavla v Menongue v Angole

Provincia Kwando-Kubango na juhovýchode Angoly je nesmierne chudobná a zaostalá. Väčšina ľudí musí vyžiť z menej ako jedného dolára na deň. Ľudia sa spoliehajú na samozásobiteľské poľnohospodárstvo. Nie je tu nijaký priemysel. Negramotnosť dosahuje až 70%. Redemptoristi prišli do Angoly v r. 1954. V r. 1971 otvorili formačné centrum sv. Pavla, aby formovali katechétov a robotníkov z vidieka. Centrum bolo naprojektované s ubytovacou kapacitou pre 66 ľudí. Slúžilo hlavne pre účastníkov dvojročného katechetického kurzu. V r. 1975 muselo byť zatvorené, pretože vypukla občianska vojna. Centrum zažilo niekoľko útokov, ktoré ho výrazne poškodili. Redemptoristi už získali nejaké prostriedky na obnovu centra, ale zatiaľ to je málo. V pláne je postupná rekonštrukcia. Túžbou redemptoristov a veriacich je obnoviť dvojročné katechetické a evanjelizačné kurzy, ako aj mnohé ďalšie spojené s rozvojom dôstojnejšieho života ľudí. V tejto fáze renovácie sa hľadajú prostriedky na pokrytie nákladov spojených s opravou tried a veľkej posluchárne. Neskôr sa budú hľadať zdroje na knižnicu, hygienické zariadenia, opravu  ubytovacích priestorov pre študentov a kuchyňu. Centrum si potrebuje zabezpečiť základný kapitál, pomocou ktorého pokryje režijné náklady, kým sa stane sebestačným.

Tréningové centrum pre chudobných  v Dondo (Beira) v Mozambiku 

Redemptoristi sa snažia pomáhať mladým budovať svoju budúcnosť s nádejou. Spojili sa preto s organizáciou Mladá Afrika (Young Africa), aby spolu ponúkli mladým školenia pre nadobudnutie rôznych praktických  zručností potrebných v poľnohospodárstve. Podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) iba 12 % z 36 miliónov hektárov pôdy sa obrába. Potenciál na poľnohospodárske využitie pôdy v Mozambiku je veľmi veľký. Redemptoristi sa zaviazali, že pomôžu s výstavbou 6 učební. Pomôcť chcú pri hľadaní prostriedkov na vrt studne pri škole. Chcú zabezpečiť inštaláciu vodnej pumpy, zakúpiť jednoduché zavlažovacie zariadenie a materiál na jednoduché skleníky. Okrem toho chcú prispievať na plat inštruktora výcviku a jedného jeho asistenta. Cieľom projektu je poskytnúť troj- až šesťmesačné praktické a finančne dostupné kurzy na získanie základných zručností v rôznych odboroch. Absolventi kurzu dostanú certifikát INEPP, ktorý udeľuje učňovským školám kompetentný štátny orgán. V pláne je vybudovať školu s kapacitou pre 157 študentov. Redemptoristi podporujú podobné programy na rozvoj praktických zručností aj v Zimbabwe, Angole, Kongu, v Burkina Faso, na Madagaskare a v Južnej Afrike.

Misijné výjazdy slovenských redemptoristov a laických misionárov do Kene 

Možnosti podpory práce redemptoristov v Afrike

 • modlitba a pôst
 • šírenie informácií o týchto misiách
 • dobrovoľníctvo
 • pravidelná finančná podpora pre bohoslovca
 • jednorazový finančný príspevok
 • pravidelný finančný príspevok

Veríme, že sa nájdu ľudia, ktorým začne horieť srdce pre pomoc ľuďom, o ktorých ste sa niečo  dozvedeli prostredníctvom týchto informácií. Modlitba a pôst sú vždy tie najpodstatnejšie a najdôležitejšie prostriedky na pomoc komukoľvek v akejkoľvek situácií. Ak vám srdce začne biť pre týchto ľudí, môžete o nich povedať aj iným. Možno vznikne veľká reťaz modlitby príhovoru a možno Pán inšpiruje aj prostredníctvom vašej modlitby a vášho svedectva nejakého človeka, aby išiel do Afriky na misie, alebo aby veľkoryso pomohol niektorému projektu. Redemptoristi vytvorili medzinárodnú sieť dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú s jednotlivými projektmi, krátkodobými aj dlhodobými, v niektorej africkej krajine. Niektoré programy sú len o spoznaní situácie týchto ľudí. Často sa na nich zúčastňujú mladí zo spoločenstiev, škôl a farností. Takéto programy trvajú jeden alebo maximálne dva týždne. Iné programy sú zamerané na konkrétnu pomoc vo vybranom projekte. Trvajú dva až tri týždne. Potom sú tu krátkodobé misijné projekty, kde dobrovoľník spolupracuje na vybranom projekte 4 až 6 týždňov. Napokon sú tu dlhodobé dobrovoľnícke programy. Participujú na nich dobre pripravení dobrovoľníci, ktorí sa zaviažu pracovať na nejakom projekte po dobu jedného roka a podpíšu kontrakt o spolupráci. Súčasťou každého dobrovoľníckeho programu je príprava, ktorá zahŕňa modlitbu, reflexiu a rozlišovanie, kde Boh človeka chce mať. Okrem toho sa očakáva od záujemcu o dobrovoľnícky program proaktívny prístup, t.j. spoznávanie misie, na ktorú sa dobrovoľník plánuje vydať a poznanie sociálnej náuky Cirkvi. Kľúčová je schopnosť pracovať v tíme. V neposlednom rade sa očakáva aj to, že dobrovoľník bude aktívny v oblasti fundraisingu pre tieto misie. Ak máte záujem zúčastniť sa na akomkoľvek z týchto dobrovoľníckych programov, či už ako jednotlivec alebo ako skupina, farnosť, škola, prosím, kontaktujte írskeho redemptoristu P. Gerryho O’Connora, C.Ss.R., riaditeľa Kancelárie solidarity, ktorý koordinuje dobrovoľnícke aktivity a iné spôsoby medzinárodnej podpory. P. Gerry O’Connor komunikuje hlave prostredníctvom e-mailu gerry@africaredemptorists.com.

Ak máte záujem pravidelne finančne podporovať bohoslovca, môžete to urobiť tak, že sa  zaregistrujete a vyberiete si krajinu, v ktorej chcete bohoslovca podporovať. Vy sami určíte sumu, ktorú budete posielať. Môže ísť aj o malý príspevok. E-mailom vám príde potvrdenie a meno bohoslovca.

Ak sa rozhodnete jednorazovo podporiť jeden z projektov uvedených na internetovej stránke,  môžete to urobiť v sekcii Get Involved podľa návodu, ktorý tam nájdete. To isté platí o pravidelnom príspevku. V prípade, že neovládate anglický jazyk, môžete svoj príspevok poslať aj na účet vedenia Bratislavskej viceprovincie, ktorý nižšie uvádzame. Ak chcete, do poznámky môžete napísať aj konkrétnejšie, pre ktorú krajinu poukazujete príspevok, prípadne môžete špecifikovať aj projekt, ktorý ste sa rozhodli podporiť. Viceprovincialát Bratislavskej provincie váš dar presunie na miesto určenia. Ak sa rozhodnete poukázať dar na tento účet s tým, že ponecháte viceprovinciálnemu vedeniu právo rozhodnúť, na ktorý projekt pošle váš príspevok, do poznámky stačí napísať „Afrika redemptoristi“. Už teraz sa chceme poďakovať za vašu spoluprácu na tejto službe, či už modlitbovú alebo inú.
IBAN: SK4311000000002621080380
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 663444
Poznámka: Afrika redemptoristi

Vstávaj, Cirkev v Afrike, Božia rodina, pretože ťa volá Nebeský Otec, ktorého tvoji predkovia vzývali ako Stvoriteľa, skôr než spoznali blízkosť jeho milosrdenstva, ktoré sa zjavilo v jednorodenom Synovi, Ježišovi Kristovi. Vydaj sa na cestu novej evanjelizácie… Ty, putujúca cirkev v Afrike tretieho tisícročia, nie si v tomto náročnom poslaní osamotená. Svojou modlitbou a reálne uskutočňovanou solidaritou je ti nablízku celá Katolícka cirkev a z neba ťa sprevádzajú africkí svätci a svätice, ktorí svojím životom vydali svedectvo o plnej vernosti Kristovi, často až po mučeníctvo.“ (Benedikt XIV., z homílie v závere Synody pre Afriku, 25. október 2009)

Príbuzné články:

Zephyrin Luyila Ndongala – nový koordinátor Konferencie Afrika – Madagaskar

V Afrike sa redemptoristi a laici zamerali na výsledky

Školenie pre ekonómov v jednotkách Afriky a Madagaskaru

Súvisiace články:

PRÁCA V AFRIKE A MADAGASKARE – PASTORAČNÁ PRIORITA KONGREGÁCIE

Páter Brian Holmes o redemptoristickej misii v Mozambiku

Argentínski redemptoristi konali v júni 2014 v Mozambiku ľudové misie

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved