Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Druhý týždeň 26. generálnej kapituly

Druhý týždeň generálnej kapituly sa venoval dôležitým témam: redemptoristická identita, redemptoristická misia, zasvätený život redemptoristov, redemptoristická formácia pre misiu a redemptoristický leadership pre misiu. V pondelok ráno dostal každý kapitulant text s niekoľkými otázkami na osobné zamyslenie a potom nasledovalo zdieľanie v skupinkách s cieľom nanovo si predstaviť redemptoristickú identitu v meniacom sa svete. Po zdieľaní vo dvojiciach a po osobnom čase na zamyslenie a modlitbu nasledovalo živé zdieľanie v každej z jazykových skupín. Popoludní skupiny podali správu o svojom zdieľaní a potom sa konalo otvorené zasadnutie s ďalším zdieľaním. Kapitulári sa zhodli, že 20. konštitúcia tvorí jadro našej redemptoristickej identity, pričom každý redemptorista sa snaží neustále zakoreniť svoju identitu v Ježišovi, našom Vykupiteľovi, v osobnom vzťahu s Pánom a potom prežívať Vykupiteľovo poslanie k chudobným a najopustenejším (Konšt. 1). Druhá časť popoludnia bola venovaná prezentácii správy Konferencie Afrika a Madagaskar. Konferencia má za svoje misijné priority chudobných a marginalizovaných, obete povier, strachu a čarodejníctva, migrantov a obete obchodovania s ľuďmi, mladých, deti a slobodné matky. Konferenciu tvorí 10 jednotiek s plánom rekonfigurácie do dvoch provincií (provincia severozápadnej Afriky a provincia strednej, východnej a južnej Afriky s Madagaskarom). Koordinátor konferencie Noel s pani Judith odpovedali na otázky týkajúce sa výziev a plánov konferencie do budúcnosti, ako aj partnerstva v misii.

Druhý deň bol zameraný na misiu redemptoristov. Panel spolubratov: Jose Nazarin Ramos z Mexika, Willy Pala z Indonézie, Bohumír Živčák, laický partner zo Slovenska a Patrice z Burkiny Faso sa podelili o svoje osobné skúsenosti s misiou a jej vplyvom na ich život ako členov rodiny redemptoristov. Po čase osobnej modlitby a reflexie nasledovalo zdieľanie v skupinkách nad textom a otázkami týkajúcimi sa misie a jej výziev. Popoludňajšie stretnutie bolo určené na podávanie správ o zdieľaní v skupinách a na zdieľanie na otvorenom zasadnutí. Niektoré z bodov, ktoré sa objavili, sa týkali kreativity a flexibility v misii, blízkosti k ľuďom, najmä chudobným, potreby silného komunitného života, ktorý podporuje misiu, dôležitosti rozlišovania pri určovaní misijných priorít, potreby učiť sa od tých, ku ktorým sme poslaní a pre ktorých a s ktorými pracujeme, a počúvať ich, partnerstva v misii, ktoré je základom a už nie je len možnosťou, a napokon tímovej práce, ktorá je charakteristickou črtou redemptoristického života a misie. Druhá časť popoludnia bola venovaná prezentácii správy z Konferencie Ázia a Oceánia. Konferencia má za svoje misijné priority migrujúce národy, materiálne chudobných, pôvodné obyvateľstvo, rodiny v núdzi a opustenú mládež. Konferencia má 13 jednotiek a bude sa riadiť plánom rekonfigurácie, podľa ktorého vzniknú 3 konfederácie: 1) Konfederácia Indie, ktorú tvoria Bangalore, Liguori a Majella, 2) Konfederácia Vietnamu, Thajska, Južnej Kórey a Cebu a 3) Konfederácia Oceánie, Manily a Singapuru, Srí Lanky a Indonézie s Japonskom. Koordinátor konferencie Jovencio Ma s laickou partnerkou pre misiu Rosannou odpovedali na otázky týkajúce sa života a misie redemptoristov v konferencii.

Tretí deň sa začal svätou omšou, ktorú celebroval generálny predstavený P. Michael Brehl na sviatok svätého Matúša, a celé spoločenstvo kapituly sa modlilo za všetkých spolubratov a laických partnerov, ktorí zomreli na covid-19 počas niekoľkých mesiacov pandémie. Každý spolubrat dostal text o redemptoristickom zasvätenom živote s otázkami na osobné zamyslenie i zdieľanie v skupine. Popoludňajšie spravodajstvo sa zameralo na dôležitosť nášho apoštolského života zakoreneného v Pánovi Ježišovi a na náš život v spoločenstve, ktorý je v službe misii, pričom sa vzali na vedomie výzvy nášho zasväteného života a napätie medzi životom ako zasvätené osoby a prežívaním svojho zasvätenia skôr s klerikálnym zmýšľaním. Zaznela tu silná výzva vážne nasledovať Redemptoristický plán komunitného života s pravidelným hodnotením ako nástrojom radostného rastu v našom zasvätenom živote. Do popredia sa dostali mnohé dôležité návrhy, ktoré by sa mohli objaviť v záverečnom posolstve kapituly, napríklad dať nádej našim starším a chorým spolubratom. Alfonziánske „distacco“ sa ukázalo ako dôležitý prvok pre náš zasvätený život. Druhá časť popoludnia bola zameraná na správy dvoch konferencií z Latinskej Ameriky a Karibiku a Severnej Ameriky. Konferencia Latinskej Ameriky a Karibiku má v súčasnosti 26 jednotiek a podľa plánu rekonfigurácie bude mať konferencia 7 provincií. Sú to: 1) Fortaleza, Recife a Goias, 2) Bahia, Rio de Janeiro a Sao Paolo, Surinam, 3) Manaus, Campo Grande a Porto Alegre, 4) Buenos Aires, Paraguaj, Resistencia, Čile a Uruguaj 5) Bolívia, Peru Juh a Peru Sever, 6) Bogota, Quito, Caracas a 7) America Central, San Juan, Haiti a misia na Kube. Ide o veľmi odvážny plán, ktorý je spojený s výzvami, ale Konferencia sa snaží napredovať v tomto pláne, pretože sa snaží plniť svoje poslanie pre materiálne chudobných, domorodé obyvateľstvo a migrantov, opustenú mládež, rodiny a tých, ktorí stratili svoju vieru alebo ju už nepraktizujú. Marcelo, koordinátor konferencie, s Vandou Mariou de Limou odpovedali na otázky týkajúce sa výziev konferencie. Konferencia Severnej Ameriky predstavila svoju správu s misijnými prioritami, ktorými sú migranti, prisťahovalci, utečenci a pôvodní obyvatelia, mládež a mladí dospelí a tí, ktorí nevnímajú evanjelium ako dobrú zvesť. Konferencia sa usiluje o rekonfiguráciu do týchto jednotiek: Kanada, Baltimorská konfederácia, Denver a Mexiko s Extra Patriam. Koordinátor konferencie Jack Kingsbury spolu s Anne Walshovou, laickou partnerkou pre misie, odpovedali na otázky týkajúce sa života a poslania Konferencie, pričom zdôraznili prácu laických partnerov pre misie.

Štvrtý deň bol zameraný na reflexiu o redemptoristickej formácii. Po osobnej reflexii so zdieľaním vo dvojiciach sa kapitula stretla v rôznych skupinách, aby sa zamyslela nad daným textom a otázkami týkajúcimi sa ďalšieho postupu pri formácii pre misiu. Popoludňajšia reflexia bola zameraná na dôležitosť stálej formácie s rôznymi návrhmi na posilnenie redemptoristickej identity, misie a zasväteného života vo formálnych momentoch stálej formácie pre redemptoristov aj laických partnerov pre misiu. Zdôraznil sa význam výberu formátorov, ich prípravy, potrebné hodnoty, ktoré treba zdôrazniť v meniacom sa svete, ako je zodpovednosť, transparentnosť atď. spolu s významom formácie pre medzikultúrne spoločenstvá. Druhá časť popoludnia bola venovaná správe z Konferencie Európy, kde je 12 provincií, 1 viceprovincia a 1 misia. V budúcnosti vznikne jedna Provincia južnej Európy (Portugalsko, Španielsko, Rím, Neapol a Francúzsko), Federácia severnej Európy (Svätý Klement, Londýn, Dublin, Mníchov-Viedeň) a Konfederácia východnej Európy (Varšava, Bratislava-Praha, Michalovce a Ľviv). Konferencia má za svoje misijné priority tieto skupiny: duchovne opustení, mladí ľudia, migranti a utečenci a tí, ktorí stratili vieru. Koordinátor Konferencie Johannes spolu s laickým partnerom pre misie Bohumírom odpovedali na otázky týkajúce sa misie a života v konferencii. Výnimočným momentom dňa bol večer, keď brazílski spolubratia pripravili grilovačku, ktorá sa ukázala ako nádherný čas na oddych a zdieľanie a oslavu nášho života v spoločenstve.

Piaty deň týždňa sa kapitula venovala téme líderstva pre misiu. Zasadnutie sa začalo zdieľaním osobných skúseností s vedením a výzvami, ktoré dnes prináša práca vyšších predstavených, od 5 spolubratov: Jan Hoffman zo Sv. Klementa, Cesar Torres z Peru Juh, Benjamin zo Zimbabwe, Biju M z Liguori a Steve Rehrauer. Spolubratia a laickí partneri sa potom vo dvojiciach zamýšľali nad daným textom a nad otázkou, čo by kapitula chcela ponúknuť ako novú víziu pre líderstvo pre misiu v kongregácii. Na popoludňajšom zasadnutí odzneli správy zo skupín s rôznymi bodmi o rodiacom sa líderstve a potrebe stálej formácie pre nových lídrov. Generálny prokurátor P. José Carlos sa podelil o výzvach týkajúcich sa laicizácie a spolubratov žijúcich v neregulárnych situáciách a o potrebe venovať týmto prípadom dôkladnú pozornosť. Druhá časť popoludnia bola venovaná zdieľaniu od 5 laických partnerov pre misie: Anne Walsh z Kanady, Rosanna z Manily, Vanda Maria z Fortalezy, Lady Judith z Nigérie a Bohumír zo Slovenska. Hovorili o svojich skúsenostiach z účasti na generálnej kapitule počas tohto týždňa. Vyjadrili sa, že je to pre nich veľká česť a neoceniteľný dar a privilégium byť prítomný na generálnej kapitule. Ponúkli veľmi úprimné zdieľanie s niektorými vyzývajúcimi podnetmi, aby sme venovali pozornosť nebezpečenstvu klerikalizmu a realite nášho krstného povolania k misii a úlohe laikov ako učeníkov pri nasledovaní Pána v misii, dôležitosti formácie našich laických partnerov, ako aj formácie spolubratov, aby boli otvorení pre prácu a sprevádzanie našich laických partnerov, dôležitosti hodnôt zodpovednosti, dostupnosti, líderstvu pre laických partnerov. Vyjadrili obavu, že väčšina toho, o čom tu hovoríme, môže skončiť len na papieri a nebude sa uplatňovať v praxi. Zároveň zdôraznili dôležitosť nádeje pre nás všetkých tu na kapitule. Zdôraznili hodnotu toho, že my redemptoristi ponúkame nový spôsob, ako byť Cirkvou tým, že posilňujeme našich laických partnerov, že pracujeme na výchove ďalšej generácie mladých laických partnerov. Kapitulári potom položili laickým partnerom objasňujúce otázky, na ktoré úprimne a s radosťou odpovedali. Na záver sa otec generál poďakoval piatim laickým partnerom za to, že sú s nami, a vyjadril, že my kapitulári sa cítime pokorní a privilegovaní ich prítomnosťou medzi nami, pretože ideme ruka v ruke, žijeme a pracujeme pre to isté poslanie ohlasovania Božieho kráľovstva. Potom celá kapitula venovala panelu potlesk v stoji.

Týždeň ukončil páter Kevin O’Neil, sekretár moderátorov, ktorý predstavil plán na nasledujúci týždeň generálnej kapituly.

Autor: Joseph Ivel Mendanha CSsR

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved