Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Výročie vzniku Alfonziánskej akadémie

Alfonziánska Akadémia (Accademia Alfonsiana)

9. februára 1949 generálny predstavený P. Leonardo Buys zriadil Alfonziánsku Akadémiu. Takto vznikol inštitút, ktorý bol právne súčasťou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. 25. marca 1957 bola Akadémia oficiálne uznaná Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života ako interná škola morálnej teológie s právom prináležiacim verejným školám. 2. augusta 1960 bola Alfonziánska Akadémia definitívne začlenená medzi fakulty Lateránskej univerzity.

Akadémia pomenovaná po sv. Alfonzovi v Ríme je centrom štúdia morálnej teológie. Jej cieľom je vernosť duchu sv. Alfonza, ktorý je učiteľom Cirkvi a patrónom teológov a moralistov. Preto chce slúžiť Cirkvi a byť verná Učiteľskému úradu Cirkvi.

Akadémia, ktorú založili redemptoristi, ponúka štúdium morálnej teológie v licenciátnom a doktorandskom stupni.

Štúdium morálnej teológie sa uskutočňuje vo svetle tajomstva Krista a vedeckého výskumu, ktorý sleduje súčasný vývoj a potreby Božieho ľudu. Na tejto fakulte získavajú odborné vzdelanie kňazi, rehoľníci a laici, muži a ženy. Cieľom je naučiť študentov používať pramene, spoznať princípy, metódy a spôsoby aplikácie morálnej teológie. Dôležitým je aj spoznávanie príbuzných vedných disciplín. Celé štúdium je zamerané na uskutočňovanie pravdy a službu v Cirkvi a spoločnosti v rôznych oblastiach.

Dejiny a identita Akadémie

Už po vyhlásení sv. Alfonza za učiteľa Cirkvi v roku 1871 sa redemptoristi snažili založiť inštitút zameraný na výučbu, štúdium a propagáciu morálnej teológie sv. Alfonza. Generálna kapitula v roku 1894 vydala dekrét o úmysle zriadiť inštitúciu vyššieho vzdelania, v ktorej by mohli pod vedením tímu odborníkov študovať redemptoristi z rôznych provincií a ktorí by po ukončení vzdelania mohli pedagogicky pôsobiť vo svojich provinciách. Štúdium malo pomôcť študujúcim hlbšie vniknúť do teologických a filozofických koreňov morálky.

Akadémia otvorila svoje brány v akademickom roku 1910 – 1911. Mala 26 študentov a 6 profesorov. Ponúkala kurzy filozofie, dogmatickej teológie, morálnej teológie a hebrejského jazyka. Počas prvej svetovej vojny bola činnosť Akadéme pozastavená. Neskôr boli všetky pokusy o obnovenie činnosti Akadémie márne.

9. februára 1949 generálny predstavený P. Leonardo Buys zriadil Alfonziánsku Akadémiu. Takto vznikol inštitút, ktorý bol právne súčasťou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Nasledujúce roky boli poznačené reorganizáciou a vývojom. 25. marca 1957 bola Akadémia oficiálne uznaná Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života ako interná škola morálnej teológie s právom prináležiacim verejným školám. V praxi to znamenalo, že aj keď škola nemala formálne štatút univerzity, mohla prijímať a vzdelávať študentov – redemptoristov.

2. augusta 1960 bola Alfonziánska Akadémia definitívne začlenená medzi fakulty Lateránskej univerzity. Dostala tým aj oprávnenie na vydávanie licenciátnych a doktorských titulov. Vo svojej reči, ktorá mala oznámiť začlenenie Akadéme do Lateránskej univerzity, jej rektor povedal:

„Je pravdou, že tento inštitút morálnej teológie je prvý svojho druhu v dejinách Cirkvi. Je inšpirovaný učením sv. Alfonza de Liguori. Kladie si za cieľ prehlbovať štúdium prirodzených aj nadprirodzených aspektov všetkých problémov v oblasti morálky. Inštitút to robí v súlade s potrebami súčasného sveta pod vedením Učiteľského úradu Cirkvi.“

Alfonziana dnes

Inštitút sa nachádza v srdci Ríma, pár minút od Kolosea a baziliky Santa Maria Maggiore. Akadémia je centrom intelektuálneho života, kde morálnu teológiu študuje viac ako 300 študentov v licenciátnom a doktorskom stupni. Študenti, kňazi, rehoľníci a laici, muži aj ženy, pochádzajú z vyše 60 krajín a z rôznych kontinentov. Študujú pod vedením 30 profesorov, z ktorých 20 sú redemptoristi.

Akadémia má vplyv na celú Cirkev. Niektorí jej profesori sa aktívne zúčastnili prác na kľúčových dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu ako napr. Gaudium et spes. Jeden profesor bol pozvaný svätým otcom Pavlom VI., aby pre neho viedol duchovné cvičenia. Jeden z absolventov Akadémie sa stal  kardinálom. 45 ďalší absolventi štúdia sa stali biskupmi. Mnoho ďalších absolventov pracuje na akademickej pôde vo svojej krajine, alebo v zahraničí. Niektorí sú autormi kníh, vedú inštitúty vzdelania, alebo pracujú pri ohlasovaní evanjelia ako služobníci Slova.

Akadémia Alfonziana je uskutočnením veľkého sna redemptoristov. Je vyjadrením túžby vychádzajúcej z ich misijnej charizmy v línii s inšpiráciou a pod vedením svojho zakladateľa sv. Alfonza, učiteľa Cirkvi a patróna morálnych teológov a spovedníkov. Sv. Alfonz napísal svoju slávnu Teologia Morale (Morálnu teológiu) preto, aby pomohol kňazom a iným služobníkom lepšie viesť veriacich k duchovnému rastu a osobnému posväteniu. Podobne sa o to snaží aj Akadémia. Sv. Alfonz aj naďalej „učí tých, ktorí učia.“

Studia Moralia 

Akadémia Alfonziana vydáva od roku 1963 vedecké periodikum Studia Moralia. Na internete je archív jednotlivých čísel tohto vedeckého časopisu voľne k dispozícii na stiahnutie (studiamoralia.org). Archív bol sprístupnení pri príležitosti 50. výročia existencie tohto periodika.

Viac o Akadémii: http://www.alfonsiana.org/italian/istituto/it_storia.htm

Príbuzné články:

Spicilegium Historicum – historický časopis rehole Redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved