Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vtelenie podľa sv. Alfonza a trojrozmerná duchovná empatia

V súvislosti so 150. výročím narodenia svätého Alfonza Mária de Liguori ako učiteľa Cirkvi, vás pozývam uchopiť myšlienky svätého Alfonza z novej perspektívy, počnúc jeho Novénou pred Vianocami. Vo svojej duchovnej skúsenosti sv. Alfonz pochopil a pocítil hĺbku vtelenia, diela bezpodmienečnej lásky a empatie. Skutočne môžeme oceniť dôležitosť tejto témy v jeho adventných a vianočných meditáciách.

1. Trojitý empatický a duchovný rozmer inkarnácie

Vo svetle jeho láskyplného a vrúcneho vzťahu k Otcovi a Synovi možno povedať, že sv. Alfonz svojím mystickým životom a intuitívnou psychológiou prežíval a cítil vo svojom vnútri trojitý empatický a duchovný rozmer tajomstva vtelenia:

1) Otcova duchovná empatia voči nám: Nebeský Otec prejavuje empatickú lásku voči nám prostredníctvom daru svojho jediného Syna, aby nás urobil účastníkmi svojho života a spásy (1. empatia).

2) Synova duchovná empatia voči nám: Boží Syn, Božské Dieťa Ježiš a Vykupiteľ, zaujíma empatický postoj, prijíma našu ľudskú prirodzenosť, aby nám so súcitom a milosrdenstvom zjavil bezpodmienečnú lásku nebeského Otca k nám (2. empatia).

3) Duchovná a charitatívna empatia Kristových učeníkov: Ako Kristovi učeníci sme napokon pozvaní rozvíjať vzťah empatickej lásky s Otcom a vo viere prijímať Božieho Syna, nášho Vykupiteľa, ktorý nám pomáha žiť vzťah charitatívnej empatie s našimi bratmi a sestrami (3. empatia).

2. K novému chápaniu vtelenia

Analyzujeme niektoré meditácie svätého učiteľa Cirkvi so zámerom identifikovať tieto tri aspekty duchovnej empatie vtelenia ako kľúč k pochopeniu.

V tretej adventnej meditácii Dar nebeského Otca sv. Alfonz píše:

Uvažujme, ako nám večný Otec, keď nám dal Syna ako nášho Vykupiteľa, [1. empatia] […] nemohol poskytnúť podstatnejšie dôvody na nádej a lásku [1. empatia], aby nám dal dôveru a zaviazal nás milovať ho [3. empatia]. […] Tento dar, ktorý nám Boh dal od svojho Syna, je darom daným každému z nás [empatia 1]; […] aby každý z nás mohol povedať: Ježiš je celý môj […], jeho život je môj [3. empatia]. […] Preto […] každý z nás môže povedať: môj Vykupiteľ ma miloval [2. empatia] a pre lásku, ktorú ku mne prechovával, sa mi celý daroval [2. empatia].[1]

V modlitbe Ježiš Svetlo národov, ktorá nasleduje po prvej vianočnej meditácii, svätý Alfonz píše:

Drahý Ježiš, […] po tom, čo ťa tvoj Otec daroval mne [1. empatia], si celý môj [3. empatia], pre mňa si sa narodil, pre mne si bol daný [2. empatia]. […] A ak si ty môj, kto ťa kedy bude môcť odo mňa odtrhnúť? [3. empatia] […] Ďakujem ti, ó, večný Otče, že si mi daroval svojho Syna [empatia 1]; a preto, že ty si mi daroval všetko [1. empatia], ja biedny sa celý odovzdávam tebe [3. empatia]. […] A ty, môj Spasiteľ, ak si celý môj [2. empatia]; vieš, že ja som celý tvoj [3. empatia].[2]

3. Zhrnutie

Tieto Alfonzove meditácie nám ponúkajú kľúč k ďalšiemu prehĺbeniu bohatstva kresťanskej empatie. Môžu nám pomôcť zintenzívniť a prehĺbiť náš vzťah empatickej lásky s nebeským Otcom, s Dieťaťom Ježišom, naším Vykupiteľom, a s našimi bratmi a sestrami. Súcitná a charitatívna skúsenosť kresťanskej empatie tak umožní nám všetkým byť svedkami a rozsievačmi Nádeje a Spásy, ktorá narodenie Vykupiteľa prináša betlehemským jasliam a celému ľudstvu.

Autor: P. Mario Boies CSsR

Zdroj: cssr.news (z blogu Alphonsian Academy)

Úprava a preklad: mediálny tím redemptoristov

Knihu Vianočná novéna od sv. Alfonza si môžete objednať v e-shope Slovo medzi nami.


[1] DE´ LIGUORI, Alphonsus Maria: Meditazioni e poesie. Milan : SanPaolo, vol. 57., 2003, s. 20-21.

[2] DE´ LIGUORI, Alfonz Mária: Vianočná novéna. Bratislava : Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2013, s. 10-11.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved