Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vianočné posolstvo generálneho predstaveného redemptoristov Michaela Brehla, C.Ss.R

Drahí spolubratia, sestry, spolupracovníci a priatelia!

Advent, to úžasné obdobie túžby a nádeje, sa končí. Vianoce sú tu. Za posledné štyri týždne nám čítania z Písma, ktoré sme ohlasovali v liturgii, hovorili o Božej vízii premeneného sveta. Kvitne púšť, hladní sú nasýtení telesne i duchovne, slepí vidia a chromí chodia. Počujeme ako vo tme žiari svetlo, ako sú meče prekované na pluhy a ako sa z kópií stávajú pomôcky na žatvu. A to nie je všetko! Boh sníva o svete, v ktorom sa nikto nechystá do vojny, kde nie je nikto ozbrojený. Boh túži po svete, v ktorom si ľudia spolu sadnú k stolu a kde sa zatrú slzy z každej tváre. Boh sľubuje svet, v ktorom vládne spravodlivosť, svet kde láska spája ľudí každej rasy, jazyka, kréda a spôsobu života. Lev a baránok si ľahnú spolu a viesť ich bude malé dieťa. Boh hovorí k svetu obrazmi, jazykom a s nádejou, ktoré pohýnajú ľudské srdce.

Vianoce oslavujú Vtelenie, Emanuela, „Boha s nami.“ Božie slovo sa stáva telom, stáva sa človekom. Ako to hovorí pápež Benedikt vo Verbum Domini: „Slovo bolo „skrátené“…večné slovo sa stalo malým – až tak, že sa zmestilo do jaslí. Stal sa dieťaťom, aby sme slovo dokázali pochopiť. Teraz je slovo nielen počuteľné, nielen že má hlas, ale slovo má už aj tvár, ktorú môžeme vidieť: tvár Ježiša z Nazareta.“ (č. 12). Tieto slová svätého otca sú ozvenou rozjímaní sv. Alfonza o tajomstve, ktoré slávime na Vianoce.

Keď kontemplujeme betlehemské dieťa, sme pozvaní vidieť svet tak ako ho vidí Boh a dúfať, že Boží sen, túžba a prísľub sa naplnia. Narodenie tohto dieťaťa, ako každého iného dieťaťa, je mocným znamením toho, že Boh ďalej dúfa, sníva a drží sľub o obnovenom svete.

Keď slávime narodenie betlehemského dieťaťa, začíname si uvedomovať, že v Ježišovi Boh vníma svet tak ako my. Ježiš zakúša hlad a zimu, radosť a rodinu, bolesť a smútok, úspech aj neúspech. Ježiš je pohnutý súcitom voči opusteným a chudobným, pretože vošiel do ich ľudskej skúsenosti vo svojom vlastnom tele. Súcit vyžaduje blízkosť. Emanuel, „Boh s nami,“ Ježiš je naozaj Božím súcitom, ktorý sa stal telom.

Vtelenie, ktoré slávime na Vianoce nie je len Slovom, ktoré sa stalo telom v lone Márie a vstúpilo do ľudských dejín v osobe Ježiša Krista. Slávime skutočnosť, že to isté Božie Slovo sa stáva telom dnes – v nás a v našej komunite. Vtelené Slovo ďalej koná v ľudských dejinách tu a teraz. Tým, že sa stal našim bratom, nás Ježiš spojil ešte dôvernejšie s Božou rodinou – a tiež nás spojil so sebou navzájom. Keďže sa slovo aj naďalej stáva telom v nás, dokážeme vidieť jeden v druhom brata a sestru. Táto skutočnosť premieňa všetko!

Sv. Alfonza viedlo k jeho dramatickému obráteniu práve to, že začal vidieť v opustených svojich bratov a sestry. Keď videl pastierov a stáda v horách nad Scalou, bol pohnutý ľútosťou. Alfonz odpovedal. Opustil Neapol a dal svoj život za hojné vykúpenie opustených chudobných, ktorých prijal ako sestry a bratov.

Tajomstvo Vianoc nás učí, že súcit nie je ľútosť, ktorá z postavenia nadradenosti a moci pozerá zhora na tých, ktorí sú núdzni. Súcit je skôr uznaním, že všetci sme zraniteľní, je to odpoveď lásky v konkrétnych situáciách. Boh odpovedá Vtelením: Ježiš prijíma naše človečenstvo a spoločnú zraniteľnosť a prináša radostné zvesť chudobným. Verím, že toto je dôvod, prečo bola pre Alfonza úcta k dieťaťu Ježišovi taká dôležitá. V Betlehemskom dieťati videl zraniteľnosť Boha, ktorý mal účasť na našom človečenstve, aby nás vykúpil. Nasledovaním Ježiša a prijatím spoločnej zraniteľnosti spolu sním, sme pozvaní „evanjelizovať a nechať sa evanjelizovať chudobnými.“ Ako nám pripomína konštitúcia č. 19, „ každý, kto nasleduje Krista, dokonalého človeka, sa stáva viac človekom.“ V tomto duchu budeme hľadať a nachádzať nové spôsoby, ako prinášať radostnú zvesť opusteným a chudobným.”

Každé Vianoce nás Boh pozýva snívať, dúfať a vidieť svet očami Vykupiteľa. Nech nám slávením Vianoc Boh obnoví našu nádej, naše srdcia a nech nás naplní radosťou, aby sme mohli stále novým spôsobom ohlasovať evanjelium.

Prajem Vám radostné Vianoce a veľa požehnania v Novom roku. 
Michael Brehl, C.Ss.R. Generálny predstavený  

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved