Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ústredná prípravná komisia zasadla naposledy pred generálnou kapitulou

O dva mesiace sa v Ríme začne druhá, teda kanonická fáza 26. generálnej kapituly Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Počas štvortýždňového zasadania delegáti zo všetkých jednotiek Kongregácie určia smerovanie Kongregácie na nasledujúcich šesť rokov a zvolia nové generálne vedenie, ktoré bude dohliadať na realizáciu tohto smerovania. Prípravy na toto významné podujatie sa začali pred viac ako dvoma rokmi a koordinovala ich Ústredná prípravná komisia, ktorá sa zišla v Ríme na prelome júna a júla. Komisii pomáha páter Brendan Kelly CSsR, generálny sekretár kongregácie, ktorý odpovedal na niekoľko otázok.

Čím sa Komisia zaoberá na svojom poslednom zasadnutí pred generálnou kapitulou?

V skutočnosti je to kvôli pandémii vlastne prvé stretnutie, ktoré sme ako Komisia mali a na ktorom sme boli skutočne spolu v jednej miestnosti. Samozrejme, mali sme pravidelné stretnutia, ale, žiaľ, boli to virtuálne stretnutia. Aj keď boli cenné, je veľkou výhodou, keď si spolu skutočne sadneme a diskutujeme o veciach. A práve to sme v posledných dňoch robili s generálnym predstaveným a jeho radou a koordinátormi konferencií. Napriek pandémii sa nám podarilo dokončiť všetkých päť stretnutí prvej fázy. Každá konferencia predložila prípravnej komisii správu týkajúcu sa súčasnej situácie a otázok, ktoré by sa podľa nich mali riešiť v druhej fáze kapituly. V posledných dňoch sme tieto správy veľmi pozorne študovali (a každý z nás pred stretnutím v Ríme) a s pomocou Ducha Svätého sme sa snažili „čítať znamenia čias“ cez prizmu týchto správ a pokúšali sme sa stanoviť program pre druhú fázu. Nebolo to ľahké – žijeme vo svete, ktorý sa dostáva z pandémie, vo svete, kde sa zvyšuje polarizácia, a vo svete, kde sa Cirkev a Kongregácia snaží nájsť svoju úlohu a prínos, keď sa snažíme objaviť spôsoby, ako pokračovať v misii Vykupiteľa. Netreba pripomínať, že sme sa zaoberali aj niektorými praktickými otázkami, ktoré je potrebné vyriešiť pri organizovaní takéhoto podujatia. V septembri sa v Ríme zíde 90 kapitulárov spolu s piatimi laickými partnermi a približne 15 spolubratmi a laickými partnermi, ktorí budú pomáhať pri hladkom priebehu kapituly.

Ako prebiehala príprava na generálnu kapitulu na úrovni celej kongregácie?

Organizácia tejto kapituly bola náročná. Covid sa s nami pohral. Ale napriek týmto výzvam si myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť veľa. S rizikom, že to bude znieť arogantne, si myslím, že žiadna predchádzajúca generálna kapitula sa nezapojila do takého procesu príprav a konzultácií. Začali sme konzultáciami s Generálnou radou a koordinátormi konferencie. Potom nasledovali konzultácie, do ktorých sa zapojili rady všetkých jednotiek Kongregácie. Konzultovali sme aj s misiológmi a teológmi, aby sme získali ich pohľad na súčasnú situáciu nášho zraneného sveta. Na základe získaných odpovedí a s pomocou Komunikačného úradu Kongregácie sme pripravili sériu štyroch videoprezentácií, ktoré sa venujú téme súčasného šesťročia „Svedkovia Vykupiteľa v solidarite pre misiu v zranenom svete“. Pri tvorbe týchto videí nám výrazne pomáhali spolubratia a laickí partneri z rôznych konferencií Kongregácie. Pomocou videí sme mohli zapojiť spolubratov a laických partnerov z celej Kongregácie. Videá boli prezentované a prediskutované vo veľkej väčšine komunít našej Kongregácie a ich reakcie a pripomienky boli predložené Prípravnej komisii. Všetky reakcie, ktoré sme dostali, umožnili prípravnej komisii pripraviť pracovný dokument pre I. fázu kapituly. Ústredná téma pracovného dokumentu odrážala túžbu, ktorá jasne vyplynula z odpovedí, ktoré sme dostali – potrebu „nanovo si predstaviť“ našu charizmu, keďže sa pohybujeme v novom a zložitom svete. Pracovný dokument poskytol východisko pre stretnutia I. fázy kapituly a zdá sa mi, že to bol dokument a myšlienka, ktoré rezonovali u mnohých kapitulárov v I. fáze.

Aké ciele si Komisia stanovila v procese prípravy všeobecnej kapituly? Boli dosiahnuté?

Myslím, že moja odpoveď na túto otázku je do istej miery zodpovedaná mojou odpoveďou na tú predchádzajúcu. Ako Komisia sme si stanovili, že v Kongregácii uskutočníme proces konzultácií, do ktorého sa zapoja všetci spolubratia a laickí partneri, ako aj tí, ktorí sú poverení zodpovednosťou za vedenie. Chceli sme získať predstavu o tom, čo spolubratia a partneri v súčasnosti skutočne prežívajú, keď vykonávajú poslanie Kongregácie. Dúfali sme, že konzultačný proces nám umožní pracovať na kapitule, ktorá by odpovedala na „znepokojivé otázky“, ktoré mnohí z nás v tomto období majú. Myslím, že sme to dosiahli. Hoci si uvedomujeme nedostatky v prípravnej fáze, veríme, že sme uskutočnili konzultačný proces, ktorý zapojil spolubratov a laických partnerov najlepšie ako sme mohli, berúc do úvahy obmedzenia, ktorým sme čelili. V pracovnom dokumente sme použili vetu, že táto kapitula je pre nás možno najvýznamnejšou od Druhého vatikánskeho koncilu. Toto tvrdenie bolo spochybnené. Rešpektujem to. Ale stále si myslím, že zostáva v platnosti. Už v roku 2015 pápež František vyhlásil, že „nie sme v ére zmien, ale v zmene éry“. Tieto slová sú dnes významnejšie ako vtedy! Výzvy, ktorým čelíme, sú veľké. Dokážeme na ne reagovať? Je to na nás. Je to v našich rukách!

Zdroj: Scala News, preklad a úprava: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved