Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovo, ktoré nás dvíha – Ako s nami Boh hovorí?

Dňa 23. marca 1857 newyorský obchodný dom spoločnosti Eder Haughwout a spol. spustil prvý komerčne využívaný výťah na svete.

Tento novátorský dopravný prostriedok priemyselníka Elishu Otisa dokázal prepravovať zákazníkov hore a dole medzi piatimi poschodiami, pričom sa pohyboval na tú dobu úchvatnou rýchlosťou 0,2 metra za sekundu. Vďaka úspechu Otisovho výťahu sa začala v stavebnom priemysle nová éra a o necelých pätnásť rokov bolo spustených už viac než dvetisíc výťahov. Krátko nato začali rásť mrakodrapy a zmenili celkový obraz každého veľkého mesta. Dalo by sa povedať, že Elisha Otis svojím vynálezom zmenil tvár zeme!
Vďaka výťahu sa už ľudia nemusia k svojmu cieľu vliecť po nekonečných schodoch. Robotníci už nemusia riskovať svoj život pri prenášaní ťažkých predmetov. Vzrástla produktivita aj bezpečnosť. Táto inovácia znamenala veľký krok vpred. Výťah bol akoby jednoduchým návodom na úspech: odteraz nemusíš vyvinúť ani len polovicu predchádzajúcej námahy na to, aby si sa dostal do svojho cieľa.
Takto sa dá vnímať aj dar Božieho zjavenia. Môžeme minúť všetku svoju energiu v snahe pochopiť Boha a jeho plán spásy – a tiež v úsilí plniť Božie prikázania. To by však bolo ako chcieť sa vyštverať k nesmierne vzdialeným hviezdam. No máme aj druhú možnosť: nastúpiť do výťahu a stlačiť tlačidlo hore.

Kde teda môžeme nájsť toto zjavenie? Kde je to tlačidlo hore? V tomto článku sa chceme pozrieť na tri spôsoby, akými tento výťah funguje, čiže na tri najdôležitejšie pramene Zjavenia: na stvorenie, Sväté písmo a Tradíciu Cirkvi.

HLAS STVORENIA

Stvorenie je úžasné, však? A je aj zjavením od Boha. Všetko okolo nás a v nás má potenciál sprostredkovať nám stretnutie s tým, ktorý nás stvoril: krása kvetov, majestát neba, ladný pohyb ľudského tela a úžasné možnosti a schopnosti ľudskej mysle.
Na chvíľku sa zamysli nad tým, čo veda zistila o DNA. Každá jedna bunka v tele nesie molekulu DNA. Táto molekula obsahuje jedinečný genetický kód zachytávajúci to, aký si: tvoju výšku, farbu vlasov, farbu očí, tvoje fyziologicky silné a slabé stránky, ba do značnej miery aj tvoje mozgové „závity“. Každá molekula DNA skladajúca sa z dvoch navzájom prepletených reťazcov by bola po rozvinutí dlhá asi dva metre; a keby si všetky svoje molekuly DNA pozapájal za seba, boli by dvakrát dlhšie ako priemer slnečnej sústavy. A toto všetko je tvojom vnútri! Boh sám všetky tieto genetické informácie tvoril, a tak ich dôverne pozná.

Už samotné uvažovanie nad zázrakom našej DNA by nás malo naplniť veľkou bázňou nad tým, ako intenzívne nás Boh pozná a ako úzko je spätý s naším životom. Rovnako by nás mohla dojať úvaha o nesmiernej veľkosti vesmíru: viac než sto miliárd planét obiehajúcich miliardy a miliardy hviezd – a to len v našej galaxii! Astronómovia odhadujú, že v celom vesmíre existuje asi sto až dvesto miliárd galaxií. Takáto nesmierna veľkosť hovorí o tom, aký veľký a vznešený je náš Boh.

Boh sa nám prihovára prostredníctvom celého stvorenia – od našej DNA až po vznešené galaxie. Stále nám hovorí, aký je mocný a vznešený. Neustále nám hovorí, že nás miluje a pozná nás a že nás má vo svojej dlani.

Skús si zvyknúť každý večer hľadieť na nebo. Hľaď na tie nádherné hviezdy. Pri prechádzke si všímaj obrovské stromy a farebné kvety – a slnko, ktoré tomu všetkému dáva rásť. Rozjímaj o pokoji a moci oceánov aj o zurčiacich riekach. Nie je Božie stvorenie úžasné? Náš veľký a nádherný Boh nám dovoľuje hľadieť na úžasné predstavenie svojej slávy… A to všetko len preto, aby si ťa pritiahol bližšie k sebe.

ŽIVÉ SLOVO

Okrem „nemého“ zjavenia stvoreného sveta máme aj vzácne slová Svätého písma. Písmo hovorí o Bohu. Hovorí o tom, kto je Boh a ako veľmi nás miluje. Hovorí, že Boh má s Cirkvou plán plný lásky. Hovorí, že náš silný a mocný Boh je zároveň trpezlivý, bohatý na milosrdenstvo a pohotový v odpúšťaní.
Písmo však neopisuje len všetky úžasné Božie vlastnosti, ale predkladá aj mnohé príbehy, prostredníctvom ktorých nám zjavuje Božie srdce ako také, ktoré je plné lásky a milosrdenstva. Je v ňom príbeh o tom, ako Boh vyslobodil Izrael z egyptského otroctva. Rozpráva sa v ňom aj o tom, ako sa prihováral ľudu a priťahoval si ho naspäť k sebe prostredníctvom prorokov, akými boli napríklad Jeremiáš či Ezechiel. Nachádzame v ňom Ježiša, ktorý neustále povzbudzuje svojich učeníkov, neustále odpúšťa rôznym ľuďom (Zachejovi, mýtnikovi) a uzdravuje ich (ako napríklad ženu trpiacu na krvotok). No predovšetkým v ňom máme príbeh o Ježišovom utrpení, jeho smrti a zmŕtvychvstaní.
Každý z týchto príbehov (a tiež mnohé ďalšie) hovorí, že Boh sa úplne oddane o nás stará a kráča s nami po ceste domov – po ceste do neba. Každý príbeh Písma má moc povedať nám niečo osobné o našich potrebách, starostiach, nádejach a obavách.
Možno poznáte príbeh o tom, čo sa stalo svätému Augustínovi. Tento mimoriadne vzdelaný muž, ktorý všetku svoju dôveru vkladal do toho, čo sa naučil, nevedel prijať myšlienku o milujúcom Bohu, ktorý by sa mu osobne prihováral. A bojoval tiež s mravnou čistotou. Jedného dňa počul akýsi detský hlas hovoriť slová: „Vezmi a čítaj.“ Nikto pri ňom nebol a Augustín si pomyslel, že je to slovo od Boha. Otvoril si teda Písmo a v ňom narazil na verš z Pavlovho Listu Rimanom: „Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve… ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí“ (Rim 13, 13 – 14). Tie slová v tom momente prenikli jeho srdce; Augustín odovzdal svoj život Pánovi a od tej chvíle bol iným človekom.
Tak ako Boh skrze Písmo hovoril s Augustínom, tak chce hovoriť aj s nami. V našom prípade sa to nemusí udiať tak dramaticky, ako sa to stalo Augustínovi, no môžeme si byť istí tým, že aj nám Boh chce otvoriť príbehy a učenie Písma. Chce sa nám prihovárať. Sadnime si teda k nemu, čítajme jeho Slovo a modlime sa.

ŽIVÁ TRADÍCIA

Okrem stvorenia a Písma sa nám Boh zjavuje aj prostredníctvom posvätnej Tradície našej Cirkvi. „Posvätná Tradícia“ označuje spôsob, akým apoštoli uchovali Ježišovo učenie a akým ho odovzdali ďalším generáciám. Tradícia v spojení s Písmom podáva plnší obraz o tom, kto je Boh a ako na nás chce vylievať svoje milosti. A hovorí nám veľa aj o živote v pokoji a svätosti, ku ktorej nás Boh volá.
Spomeň si, ako ti tvoji rodičia a starí rodičia odovzdávali svoju múdrosť a svoje životné skúsenosti: rozprávaním príbehov a tým, ako slávili narodeniny a sviatky. Možno ti o nich niečo poodhalili zvláštne tradície, ktoré zachovávali pri vymýšľaní mien detí. Možno ti o nich veľa napovedali aj také obyčajné veci ako to, čo robievali pred spaním alebo čo pozerávali v televízii.
Každá z týchto tradícií ti hovorí o tom, čo to znamená byť členom tvojej rodiny. Každá tradícia vyjadruje nejaký názor, presvedčenie či rodinnú filozofiu. A keďže pochádzajú z tvojej rodiny, môžu ti povedať veľa o živote, ktorý žiješ, a o tom, kto vlastne si.

Naše slávenie svätej omše je zas ideálnym príkladom toho, ako Cirkev v dejinách žila a žije Písmo. Naša liturgia má svoje korene v starozákonnom príbehu o Pasche a v Ježišových slovách vyslovených pri Poslednej večeri. Keď teda slávime svätú omšu, v istom zmysle sa pripájame k dlhému zástupu svätých a veriacich siahajúcich – v nepretržitej reťazi viery a chvály – až k Mojžišovi. Jazyk svätej omše sa možno zmenil a mnohé časti omše sa pridali alebo naopak vymizli, no podstata každého eucharistického slávenia zostala vždy verná Písmu. A tak, keďže je súčasťou tejto Tradície aj svätá omša, i skrze ňu nám Boh môže dať svoje zjavenie.

ŠTEDRÝ BOH

Pozri sa na všetky prostriedky, ktorými sa Boh zjavuje. Všimni si, ako veľmi túži prihovoriť sa tvojmu srdcu a stať sa súčasťou tvojho života. Nemusíš sa k nemu šplhať po nekonečne stúpajúcich schodoch. Veď on sa s tebou prišiel stretnúť a skrze moc svojho zjavenia je vždy pripravený vyzdvihnúť ťa do svojej prítomnosti.
Akého štedrého Boha máme!

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved