Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristickí laickí misionári sú povolaní byť svetlom sveta a soľou zeme v zranenom svete

Od 19. do 23. mája 2017 sa štyria redemptoristickí laickí misionári Konferencie Latinskej Ameriky a Karibiku zúčastnili tretej fázy generálnej kapituly a štvrtého zasadania Konferencie Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré sa konali vo Villa Marianella, v Kolumbii. Účastníkmi boli laici z troch subkonferencií. Zástupcov URSAL-u, Claudia Tebes (provincia Buenos Aires), URNALC José Antonio Hidalgo (provincia Strednej Ameriky), URB Francisco Farias (viceprovincia Fortalezy) a Sinay Lourdes Tovar z viceprovincie Caracas pozvala Komisia za účelom prezentácie smerníc, navrhnutých redemptoristickými laickými misionármi Latinskej Ameriky a Karibiku.

Počas stretnutia sme zažili okamihy výmeny skúseností, myšlienok a tiež rozhodnutí, ktoré ovplyvnia Kongregáciu do budúcnosti. Ako laici sme mali priestor na to, aby sme predstavili návrh na zoznam laických misionárov Konferencie Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorý bude príspevkom k zoznamu laických misionárov na úrovni Kongregácie.

Ďakujeme Kongregácii, že laikom otvorila dvere, za podporu laikov v ich povolaní a uvedomovanie si,  že s redemptoristami nespolupracujeme len kvôli priateľstvu, ale chceme žiť redemptoristickú charizmu v našom bežnom živote a sme súčasťou tejto úžasnej redemptoristickej rodiny.

Chceme byť subjektmi evanjelizácie a ostať verní našej svetskej identite a úlohe, ktorú sme dostali pri krste. „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo“ (Jn 15, 16). Laici sú povolaní byť katalyzátormi zvesti o spáse v Ježišovi Kristovi, čo znamená, že sme zárukou toho, že sa dobrá novina dostane tam, kam rehoľníci nemajú prístup.

Z tohto hľadiska majú laici povolanie byť „soľou zeme a svetlom sveta“ (porov. Mt 5, 13-16) v zranenej spoločnosti, ktorá žije v strachu a beznádeji. V tejto spoločnosti, ktorej sme súčasťou, máme pracovať a prinášať Božie slovo. Preto sú laici umiestnení do sveta, povolaní vítať a ohlasovať Božie kráľovstvo a oživovať ho v životoch ľudí, prostredí a inštitúcií; na tých miestach predovšetkým musíme svietiť svedectvom života, viery, nádeje a dobročinnej lásky.

Takže našou úlohou nie je len práca vo farnosti, ale ohlasovanie Dobrej noviny tam, kde pracujeme, ako to spomínal pápež František v jednom zo svojich príhovorov vo Vatikáne: „Často sme podľahli pokušeniu myslieť si, že angažovaní laici sú tí, ktorí sa zasvätili práci pre Cirkev a/alebo záležitostiam farnosti či diecézy, a málo sme sa zamýšľali nad tým, ako sprevádzať pokrstených v ich verejnom a každodennom živote; ako sú pri ich bežných denných aktivitách, s povinnosťami, ktoré majú, zapojení do života v spoločnosti ako kresťania. Bez toho, aby sme si to uvedomili, sme stvorili elitu laikov. Mysleli sme si, že angažovaní laici sú len tí, ktorí pracujú „pre kňazov“ a zabudli, prehliadli sme veriacich, ktorí veľmi často strácajú nádej v každodennom zápase o žitie svojej viery“ (Pápež František. Vatikán, 19. marca 2016).

Znamenia čias si vyžadujú, aby sa charizma redemptoristov otvorila pre všetkých laikov (mladých aj dospelých), predovšetkým pre tých, ktorí sú ochotní zapojiť sa do misijnej práce. Musíme pochopiť, že pri misii musia spolupracovať rehoľníci aj laici, každý prispieva na základe situácie, v ktorej sa práve nachádza. Takto môže byť misijná činnosť vierohodnejšia, hlbšia a môže prinášať viac ovocia.

Preto musíme ďalej svedčiť o našom misijnom živote v atmosfére spoločenstva, spolupráce a zodpovednosti, aby sme spolu, rehoľníci aj laici, boli „svedkami Vykupiteľa, v spojení s misiou v zranenom svete.“

 

Sinay Lourdes Tovar

Laický redemptoristický misionár

viceprovincia Caracas

Zdroj: cssr.news

Preklad: Jana Badurová

PRÍBUZNÉ ČLÁNKY

Pracovná skupina Partneri v misii sa stretli v Porte (jún 2017)

Krátke dejiny spoločenstva Rieka Života pri redemptoristoch v Podolínci (Od cca 2. do cca 10. minúty).

APOŠTOLÁT PERA A SV. KLEMENT HOFBAUER
LAICKÁ SPIRITUALITA PODĽA SV. KLEMENTA
SVÄTÝ KLEMENT, FORMÁTOR LAIKOV – OBLÁTOV
OBLÁTI – PRVOTNÁ FORMA APOŠTOLÁTU LAIKÁTU V KONGREGÁCII

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved