Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prvý týždeň 26. generálnej kapituly

Ponúkame vám stručné zhrnutie hlavných správ z prvého týždňa 26. generálnej kapituly, ktorá sa koná v Il Carmelo neďaleko Ríma.

Kanonickú fázu XXVI. generálnej kapituly našej kongregácie redemptoristov slávnostne otvoril v pondelok 11. septembra generálny predstavený páter Michael Brehl CSsR v Il Carmelo pri Ciampine neďaleko Ríma. Prítomných bolo približne 110 spolubratov, kňazov a bratov, z toho 91 kapitulárov a zvyšok tvorili spolupracovníci v rôznych pracovných tímoch, ako sú moderátori, sekretári, zamestnanci kancelárie, prekladatelia a tlmočníci, notári a kanonik. Tento moment Kairos v živote kongregácie, ktorý potrvá do 7. októbra, má pre nás ako kongregáciu mimoriadny význam, pretože ako kapitulári budeme musieť zhodnotiť súčasný stav kongregácie a naznačiť cestu do budúcnosti, minimálne na najbližších šesť rokov. Budeme tiež musieť zvoliť nové generálne vedenie, ktoré bude oživovať Kongregáciu počas nadchádzajúceho šesťročia a podporovať realizáciu projektov, ktoré budú schválené. 

Tento prvý týždeň generálnej kapituly sa začal úvodnou eucharistickou slávnosťou, ktorej predsedal generálny predstavený P. Michael Brehl, a na ktorej zdôraznil, že je dôležité byť otvorený Duchu Svätému, aby sme ho počúvali a rozlišovali cestu vpred. Po inauguračnej svätej omši bol zvyšok prvého dňa venovaný praktickým záležitostiam týkajúcim sa života v dome, a čo je dôležitejšie, predstaveniu delegátov, pomocného personálu, komisií, ako aj prechádzaniu Noriem postupu, ktorými sa bude generálna kapitula riadiť. Potom kapitulári jednomyseľne odhlasovali otvorenie kapituly. Bol predstavený časový plán na prvé dva týždne a deň sa skončil srdečnou oslavou a gaudeamusom.

Nasledujúce dva dni strávili na rekolekciách, ktoré viedol páter Daniel Huang, SJ, misiológ a profesor na Gregoriánskej univerzite v Ríme s bohatými medzinárodnými misijnými skúsenosťami ako jezuita pôsobiaci na Filipínach a v iných krajinách Ázie, ako generálny konzultor jezuitov a teraz ako profesor na Gregoriáne. Jeho hlavným cieľom bolo predstaviť výzvu pápeža Františka, aby sme dnes boli misionármi nádeje. Venoval sa významným témam, ako je naša súčasná doba „na pomedzí“, zdôrazňujúc neistotu, ktorú všetci prežívame, koniec doby, kedy v spoločnosti prevažoval kresťansky pohľad na svet, a teda výzvu byť znamením nádeje v tomto zranenom svete. Naša nádej musí byť odvážna a statočná. Mala by to byť nádej, ktorá sa odváži čeliť realite, aj keď je to ťažké, ktorá verí a dôveruje Bohu, ktorý je vždy prítomný, a prejavuje odvahu MILOVAŤ bez rozdielu. V rozmere myšlienok pápeža Františka vyzdvihol aj dôležitosť toho, aby sme boli misionárskymi učeníkmi v službe radosti z evanjelia. Modlitebné stretnutia pri rannej i večernej adorácii, spoločná Eucharistia, čas na ticho a osobné zvnútornenie a atmosféra ticha, ktorá sa udržiavala počas celého dňa, boli vrcholmi týchto dvoch dní.

Štvrtý deň tohto prvého týždňa bol venovaný správe generálneho predstaveného, pátra Michaela Brehla, o súčasnom stave kongregácie, v ktorej vyzdvihol výzvy a nádeje, ktoré sú v tomto období v našej kongregácii prítomné. Vychádzajúc z týchto výziev a nádejí bude kapitula hľadať cesty pre život a poslanie redemptoristov v budúcnosti. V malých jazykových skupinách kapitulári zvážili správu generálneho predstaveného, pričom vyjadrili vlastné obavy najmä v súvislosti s výzvou redemptoristickej identity v súčasnosti, ako aj zaznamenali iné znamenia nádeje. Otec generál sa na poslednom zasadnutí vyjadril veľmi osobne, pričom sa podelil o svoju vlastnú skúsenosť z 13 rokov pôsobenia na čele generálneho predstaveného. Podelil sa tiež o svoje obavy týkajúce sa niektorých oblastí, ako je redemptoristická Vita Apostolica a redemptoristická identita, naliehavá potreba blízkosti chudobným, výzva vedenia v službe misie, apoštolská komunita a jej dnešné výzvy, výzvy digitálneho sveta a napokon vzťah generálneho vedenia a celej kongregácie. Celá kapitula mu venovala dlhý a nadšený potlesk a standing ovation ako uznanie jeho obetavosti a veľkorysej disponovanosti slúžiť kongregácii už 13 rokov ako generálny predstavený. 

V piatok piateho dňa sa kapitula zaoberala ekonomickou správou, ktorú predložil generálny ekonóm P. Vicente spolu s finančnou bilanciou za posledných šesť rokov. Bol zdôraznený silný negatívny vplyv, ktorý mala pandémia Covid-19 na ekonomiku jednotiek a následne celej Kongregácie. Preto bolo navrhnuté, že by bolo potrebné prehodnotiť na všeobecnej úrovni a v jednotkách spôsoby, ako zlepšiť naše zdroje príjmov a hlbší zmysel pre ekonomickú solidaritu, ktorá je potrebná pre rast nášho apoštolského života a poslania. Komisia pre finančnú správu predložila svoju správu a určité návrhy týkajúce sa finančného riadenia v Kongregácii.

Popoludní P. Gerry O’Connor, správca pre Afriku a Madagaskar, predstavil správu Fondu pre Afriku a Madagaskar, ktorý je prioritou Kongregácie. Vzhľadom na takmer neexistujúce zdroje príjmov v afrických jednotkách je na ostatných konferenciách Kongregácie, aby rôznymi spôsobmi získavali finančné prostriedky na misijné projekty v Afrike a na Madagaskare, najmä na formáciu v rôznych fázach početných povolaní tejto konferencie. Po jeho veľmi podrobnej prezentácii nasledovala živá diskusia spolu so zdieľaním v jednotlivých jazykových skupinách. Bola vyjadrená potreba pokračovať v podpore Konferencie Afrika a Madagaskar spolu s vďačnosťou za prácu otca Gerryho a jeho tímu, ktorý spravuje financie Konferencie. 

Na záverečnom zasadnutí bol zvolený P. Kevin O’Neil, jeden z troch moderátorov spolu s P. Joaquimom a P. Giannim, za stáleho sekretára generálnej kapituly. Páter Kevin potom predstavil prácu, ktorá nás čaká počas druhého týždňa, a predniesol príspevok, ktorý dal do kontextu nadchádzajúce diskusie. Tie sa budú týkať novej predstavy o našej budúcnosti ako redemptoristov a obnovy nášho života a poslania. Predmetom nadchádzajúcich diskusií bude päť tém: identita redemptoristov, poslanie redemptoristov, zasvätený život redemptoristov, formácia redemptoristov pre poslanie a vedenie redemptoristov. Páter Kevin tiež poslal emailom všetkým kapitulantom dokument na čítanie a zamyslenie na víkend. 

Mnohí z kapitulantov sa rozhodli zostať na víkend doma a odpočívať, zatiaľ čo iní sa rozhodli ísť do Ríma a prezrieť si mesto. Budúci týždeň sa k nám pripojí päť laických partnerov pre misie. 

Joseph Ivel Mendanha CSsR

Zdroj: Scala News, preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved