Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pozdrav a posolstvo generálneho predstaveného k spomienke bl. Gašpara Stanggassingera

Drahí spolubratia, bratia vo formácii, laickí partneri v misii, obláti a redemptoristická rodina!

Okrem vyučovania vždy poskytoval pastoračnú službu v kostoloch v okolitých dedinách, najmä kázaním. Hoci bol veľmi zaneprázdnený, bol vždy k dispozícii, najmä študentom, ktorí ho vnímali skôr ako priateľa než ako nadriadeného.

Vo svojich kázňach pozýval všetkých, aby sa v núdzi a tiesni utiekali k Najsvätejšej sviatosti Eucharistie.

Dňa 26. septembra 1899, vo veku 28 rokov, pre chorobu podstúpil Paschu k Pánovi. V tento deň by som chcel spomenúť a poďakovať všetkým formátorom Kongregácie. Formácia ľudí a misionárov redemptoristov je ťažká a krásna úloha, dôležité poslanie, ktoré Kongregácia žiada od každého z vás. Majte odvahu v tomto poslaní!

Dôležitá je pritom osobná formácia, redemptoristická spiritualita s jej pevnými základmi, dialóg, počúvanie a rozlišovanie. Rozlišovanie je veľmi dôležité slovo tak vo formácii, ako aj v našej misijnej a pastoračnej práci.

V tento deň blahoslaveného Gašpara povzbudzujem každého spolubrata v jeho rôznych misijných dielach a tých, ktorí sú vo formácii, aby zintenzívnil svoju nepretržitú formáciu.

Trvalá formácia je na celý život. Je to proces, ktorý sa začína vstupom do formačného domu a rozvíja sa počas celého života z osobného, komunitného a (vice)provinciálneho hľadiska ako dynamika osobného obrátenia, pochopenia a prehĺbenia nášho zasvätenia ako učeníckej odpovede Pánovi, ktorý povoláva a angažuje, a svojho poslania v prospech Božieho ľudu.

Preto presahuje intelektuálno-akademickú formáciu. Dotýka sa všetkých oblastí nášho života. Ak je to tak, kvalita našej počiatočnej formácie závisí od kvality našej trvalej formácie. Celoživotné vzdelávanie pre nás nie je doplnkom.

Vo svete, ktorý sa neustále mení a ktorý nám každý deň predkladá nové problémy, nemôžeme naďalej poskytovať staré odpovede na nové problémy. Uvediem len jeden príklad: v oblasti morálky a bioetiky (nové modely rodiny, sexuality atď.), ak nebudeme držať krok s dobou, robíme Božiemu ľudu medvediu službu. Je to otázka osobného a kolektívneho svedomia ako formátorov svedomia.

Všetci potrebujeme byť formovaní a formovať sa!

Formovať sa pre toľko vecí – pre misiu, ľudskosť, pre svet, charizmu, naše svedomie, pre slobodu, pre naše vnútro, rozlišovanie, interkulturalitu, – a formovať sa pre afektivitu prostredníctvom našich sľubov vzhľadom na to, že sme z tela, umožňuje pocit spolupatričnosti, a tým nám dáva schopnosť vytvárať kultúru starostlivosti – o druhých, o našich spolubratov a o tých, ktorí sa pýtajú.

Trvalá formácia je pre nás redemptoristov morálnou povinnosťou. Nebudeme mať zázračné a univerzálne odpovede, ale ak si aspoň osvojíme schopnosť viesť dialóg a počúvať našich partnerov, už to je veľký krok. Stangassinger sa vo svojich kázňach neuchyľoval k hrozbám trestov, ktoré boli v tom čase bežné. Naopak, bol jednoduchý a priamy, inšpiroval veriacich k dôvere a k tomu, aby brali kresťanský život vážne. Ak sa chceme dotknúť sŕdc ľudí, mali by sme nasledovať Gašparov príklad. Musíme sa na to pripraviť!

Nech nás blahoslavený Gašpar vedie na ceste svätosti a našej trvalej formácie, keď sa ako misionári snažíme slúžiť Božiemu ľudu.

P. Rogerio Gomes, CSsR

generálny predstavený

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved