Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posolstvo P. Michaela Brehla k sviatku sv. Klementa Hofbauera: Hlásať Evanjelium vždy nanovo

Drahí spolubratia, sestry, spolupracovníci a priatelia,

blížime sa k plánovaným stretnutiam v strede šesťročia a k schváleniu apoštolských a reštrukturalizačných plánov jednotlivých Konferencií. V tomto kontexte nám príbeh sv. Klementa Hofbauera dáva veľkú nádej a významné podnety na vnímanie ciest a spôsobov, ktorými Boh povoláva ľudí k účasti na misionárskom povolaní našej Kongregácie.

Klement Hofbauer mal takmer 33 rokov, keď bol prijatý do noviciátu redemptoristov spolu so svojím priateľom Tadeusom Hüblom. Hoci silno cítil povolanie k misionárskemu životu a ku kňazstvu, rôzne prekážky podporovali beznádej v uskutočňovaní tohto sna. Klement napriek tomu neprestal hľadať spôsoby, ktorými mohol odpovedať na to, čo zakúsil ako Božie povolanie. Študoval teológiu vo Viedni, strávil čas ako pustovník a katechista v Tivoli, čítal knihy, ktoré približovali k Bohu (medzi nimi niektoré diela sv. Alfonza de Liguori), prehlboval svoj život modlitby a putoval do Ríma. Tam stretol misionárov redemptoristov, ktorí pracovali v kostole San Guiliano, a požiadal o prijatie do Kongregácie.

Jeho pozoruhodný príbeh sa však v tomto momente nekončí! V skutočnosti to bol len začiatok. Neprešiel ani rok od ich redemptoristických sľubov a Klement spolu s Tadeusom znovu prekračujú Alpy, aby priniesli Kongregáciu najsv. Vykupiteľa do nových krajín a odpovedali na nové misijné potreby a výzvy. Ani nie do dvoch rokov založili vo Varšave prvý dom za Alpami, ďaleko od Talianska. Misionársky dynamizmus sv. Klementa premenil malý kostol Sv. Benona na pastoračné centrum, ktoré pritiahlo tisíce ľudí. Mladí muži vstúpili do Kongregácie, nové pôsobiská dostali reálnu víziu, starostlivosť o opustených sa zdokonaľovala a skúšali sa nové evanjelizačné metódy. Stále opakoval: Evanjelium sa má ohlasovať vždy nanovo, v každom období a generácii, v jazyku, ktorému rozumejú obyčajní ľudia. Naďalej nás tieto slová inšpirujú, keď prosíme Boha, aby obnovil náš apoštolský život a našu misionársku charizmu v dobe, v ktorej teraz žijeme!

Uprostred úspechu Klement čelil pretrvávajúcim prekážkam. Jeho priateľ, spolubrat a spoločník Tadeus Hübl zomrel po krutej bitke počas prenasledovania. Mnohé činnosti, ktoré redemptoristi vykonávali, boli občianskymi autoritami zakázané. Nemal podporu iných kňazov a cirkevných autorít, ktorí mu závideli. Nakoniec bol so svojimi spolubratmi vyhnaný z Varšavy. Počas nasledujúcich dvanástich rokov sa Klement snažil o založenie redemptoristických domov v Európe. Žiadna z týchto snáh sa nepodarila. Obklopil sa mnohými mladými mužmi, ktorí túžili vstúpiť do Kongregácie a dať svoj život pre hojné vykúpenie v misionárskom povolaní. Nemohol však založiť noviciát a nemohli žiť v komunite. Keď 15. marca 1820 zomrel, niektorým sa zdalo, že všetky jeho úsilia boli k ničomu. Neexistovala žiadna komunita. Boh mal však iné plány.

Mesiac po jeho smrti, 19. apríla 1820, povolil cisár Kongregácii najsv. Vykupiteľa založiť rehoľné domy v rakúsko-uhorskej ríši. Veľmi skoro mohli byť tí mladí muži, ktorí čakali tak dlho na naplnenie svojho misionárskeho povolania, prijatí do noviciátu. Nasledovalo rozšírenie Kongregácie od Viedne po severnú Európu, do Severnej Ameriky a ďalej. Sv. Klement Mária Hofbauer bol svätorečený v roku 1909 a za spolupatróna Viedne vyhlásený pred viac než sto rokmi, v roku 1914.

Život a povolanie sv. Klementa Hofbauera je dôležitým svedectvom Božej moci, ktorá dokáže premieňať naše zlyhania na nové príležitosti a vzbudiť misionárske povolanie na tých najmenej očakávaných miestach. Pri oslave jeho sviatku si pripomíname jeho vytrvalosť a vernosť, spolu s jeho obrovskou víziou a tvorivosťou. Na budúci rok budeme sláviť 200. rokov od jeho narodenia. Kongregácia pokračuje v budovaní na základoch, ktoré Klement a Alfonz odovzdali tejto generácii.

Nech Boh naďalej oživuje a obnovuje našu Kongregáciu a naše misionárske povolanie v duchu sv. Klementa. Milosťou a mocou Ducha Svätého nech Vykupiteľ naďalej povoláva mužov a ženy žiť toto misionárske povolanie v dnešnej dobe. Nech nás Mária, naša Ustavičná Pomoc, sprevádza v tejto misii.

 

Prajem Vám požehnaný a radostný deň sv. Klementa,
P. Michael Brehl C.Ss.R.

                    

V Ríme, 15. marec 2019

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved