Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posolstvo kapitulárov kanonickej fázy 26. generálnej kapituly

Misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa

Bratia a sestry!

1. V duchu radosti a nádeje posielame toto posolstvo kapitulárov kanonickej fázy 26. generálnej kapituly všetkým členom redemptoristickej rodiny: kňazom a bratom, sestrám, laickým spolupracovníkom a laickým misionárom. Zjednotení ako jedno misionárske teleso (K 2) v Ježišovi Kristovi, našom Vykupiteľovi, sme vďační za vašu účasť na kapitule a najmä za modlitby, ktorými ste nás v týchto dňoch sprevádzali.

2. Veľmi dobre si uvedomujeme náš zranený svet a zmenu epochy, ktoré hlboko formujú kontext, v ktorom sme dnes povolaní byť svedkami Vykupiteľa: stonanie stvorenia; pandémiu a jej dôsledky pociťované v každej krajine a v celej Kongregácii; pokračujúcu vojnu na Ukrajine spolu s výbuchmi násilia, čo sa odohrávajú na každom kontinente; politické a ekonomické krízy a neistotu, v ktorej sa mnohí opustení chudobní, najmä migranti, ľudia z domorodého etnika a mládež, snažia vytvoriť život pre seba a svoje rodiny; bolesť, ktorú prežívajú obete zneužívania; problémy a výzvy čoraz viac sekulárneho a digitálneho sveta, ktorý je hlboko zranený „falošnými správami“ („fake news“); a mnoho ďalších situácií.

3. Sme súčasťou tohto zraneného sveta, ale zároveň si uvedomujeme mnohé znamenia nádeje, ktoré sa objavujú vo svete, v Cirkvi a v našej Kongregácii. Počas úvodných duchovných cvičení sme nanovo precítili naše povolanie byť misionármi nádeje v čase rozmedzia – „liminality“1, opúšťajúc „už nie“, no bez jasnej vízie „ešte nie“. Rozpoznali sme sa v príbehu učeníkov na ceste do Emauz (Lk 24, 13 – 43) a zhodli sme sa na tom, že nádej je odvahou – smelou, ale pokornou: odvahou niesť bremeno našej reality; odvahou veriť, že nás v tejto chvíli neistoty sprevádza Boh prostredníctvom Ducha Svätého; odvahou slúžiť so súcitom a láskou v synodálnom procese misie a dialógu. Veríme, že Ježiš kráča s nami, v našich komunitách a aj na tejto kapitule.

4. Pod vplyvom informácií z konferencií a obáv spolubratov a našich laických partnerov sme sa zaoberali otázkami redemptoristickej identity, nášho súčasného poslania (misie), zasväteného apoštolského života v komunite, formácie pre misiu, vedenia a riadenia pre súčasnosť. Sme hlboko presvedčení, že všetci sme povolaní k neustálemu „misionárskemu obráteniu“, ktorého základom je volanie chudobných a stvorenia. Toto obrátenie je charakteristické našou blízkosťou ľuďom a posilňované obnovenou interakciou s našimi Konštitúciami a Stanovami v každej komunite a v každej jednotke. Aby sme spolubratom, sestrám a laickým partnerom pomohli uskutočňovať túto obnovenú angažovanosť, posielame vám tento dokument, ktorý pripravili kapitulári ako výsledok spoločnej práce. Prosíme vás, aby ste si dokument prečítali a spoločne nad ním uvažovali.

5. V duchu príbehu z Emauz spoločne putujeme v nádeji v procese reštrukturalizácie. Je to cesta stretnutia a rozhovoru, dialógu a obrátenia, obnovenia a misie. Po tejto ceste sme kráčali spoločne, sprevádzaní Ježišom v sile jeho Ducha. Osobitným spôsobom chceme potvrdiť múdrosť a prínos našich starších spolubratov, ktorí aj ďalej uskutočňujú svoje misionárske povolanie (K 55). Sme vďační za všetkých spolubratov, sestry a laických partnerov, ktorí s tvorivou vernosťou žijú našu misionársku charizmu. Povzbudzujeme tých, ktorí sú možno znechutení a cítia sa osamelí. Odvahu! Pamätajme, že je to Vykupiteľ, ktorý kráča vedľa nás a posiela nás ako prorockých misionárov nádeje!

6. Osobitné slovo posielame aj všetkým, ktorí sú v počiatočnej formácii v Kongregácii. Vyzývame vás, aby ste sa aj naďalej delili o svoje sny a nádeje pre budúcnosť, ktorú budeme vytvárať spoločne! Spolu s vami veríme v krásu a dôležitosť našej redemptoristickej charizmy. Ďakujeme, že ste odpovedali na výzvu putovať s nami v tomto náročnom období!

7. Páter generál Rogerio Gomes nás povzbudil svojím posolstvom v deň svojho zvolenia: „Nebojte sa tvorivej vernosti, ktorá nás robí vernými Duchu, umožňuje nám nanovo si predstavovať veci, intuitívne objavovať nové spôsoby evanjelizácie; robiť chyby a učiť sa z vlastných omylov a nezostať skamenenými. Duch, ktorý pomazal Ježiša, Alfonza, našich svätých, mučeníkov, blahoslavených a ctihodných, je ten istý Duch, ktorý je tu a sprevádza nás, ten istý Duch, ktorý nás podnecuje a pomáha nám v tomto čase reštrukturalizácie a ktorý nás miluje bez strachu! Nebojme sa reštrukturalizácie, bude to naše nové víno na svadobnej hostine v Káne!“

8. Pri stretnutí s pápežom Františkom nás dojali jeho spontánne slová a Božia výzva, aby sme opustili svoju zónu pohodlia – čo je znakom každého misionára – a mohli sa tak priblížiť kopusteným chudobným, ku ktorým sme poslaní. Svätý Otec, uznávajúc význam Alfonziánskej akadémie, nás povzbudil a vyzval, aby sme sa stali odborníkmi na formáciu svedomia podľa našej alfonziánskej morálnej tradície, a tak v týchto neistých časoch ponúkali ľuďom nádej.

9. Bratia a sestry, dnes sme možno viac ako kedykoľvek predtým povolaní podstúpiť riziko ako prorockí misionári nádeje, ktorí sú ochotní ísť tam, kam ich volá Duch, s víziou stvorenstva a ľudstva obnoveného na obraz Ježiša, nášho Vykupiteľa (K 19)! Sprevádzaní našou Matkou ustavičnej pomoci a všetkými našimi predchodcami v redemptoristickej rodine „nestrácajme Ježiša z očí“ (Hebr 12, 2). Spoločne kráčame vpred v odvážnej nádeji!

Posolstvo kapitulárov kanonickej fázy 26. generálnej kapituly (11. 9. – 6. 10. 2022), Il Carmelo, Ciampino, Rím.


1 V antropológii je liminalita (z latinského slova limen, čo znamená „prah, okraj, hrana“) vlastnosť nejednoznačnosti alebo dezorientácie, ktorá sa vyskytuje v strednej fáze rituálu prechodu, keď účastníci už nemajú svoj status pred rituálom, ale ešte nezačali prechod k statusu, ktorý budú mať po ukončení rituálu. Počas liminálnej fázy účastníci „stoja na prahu“ medzi ich predchádzajúcim spôsobom štruktúrovania svojej identity, času alebo komunity a novým spôsobom, ktorý dokončenie obradu ustanovuje (spracované podľa Wikipédie).

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved