Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posolstvo generálneho predstaveného na záver roku sv. Klementa

Drahí spolubratia, bratia a sestry v Kristovi našom Vykupiteľovi,

v pondelok 15. marca 2021 ukončíme naše oslavy jubilejného roku, počas ktorého sme slávili 200 rokov od smrti sv. Klementa Máriu Hofbauera, redemptoristu-misionára a nášho “druhého zakladateľa”. Bohužiaľ, tento jubilejný rok sa prelínal s pandémiou koronavírusu, ktorá zrušila takmer všetky oslavy plánované pri príležitosti tohto významného výročia. Avšak sv. Klement nás v duchu sprevádzal po celý rok a povzbudzoval dokonca aj uprostred „lockdownu”.

Po dlhom hľadaní svojho povolania Klement Hofbauer a Tadeáš Hübl zložili v roku 1785 sľuby a boli vysvätení ako redemptoristi-misionári v Taliansku. O niekoľko mesiacov boli vyslaní na sever od Álp, aby rozšírili Kongregáciu a ohlasovali evanjelium. V Pagani prijal túto správu sv. Alfonz s veľkou radosťou. Ako píše Tannoia, Alfonz potom prehovoril v prorockom duchu: „Boh neprestane šíriť svoju slávu prostredníctvom týchto mužov v tých krajinách, ktoré boli čiastočne opustené od čias zrušenia jezuitov. Tamojšie misie sa líšia od tých našich… môžu urobiť veľa dobrého, ale potrebujú viac svetla.“ Počas nasledujúcich 35 rokov sv. Klement zasvätil svoj život týmto dvom cieľom: ohlasovať evanjelium a rozšíriť Kongregáciu „v tých opustených krajinách“. Nebolo to ľahké.

Keď mu zakázali konať ľudové misie, nachádzal nové cesty evanjelizácie – cez sociálnu službu a starostlivosť o chudobných, cez písané slovo, knihy a noviny, organizoval malé skupiny pre štúdium evanjelia a pripravoval laikov, aby sa stali misionármi a prinášali radostnú zvesť druhým, využíval umenie a hudbu, aby odovzdával krásu evanjelia a Božej lásky a strávil hodiny v spovednici poskytujúc duchovné vedenie, radu a odpustenie. Jeho motto sa stalo slávnym: „ohlasovať evanjelium stále nanovo – v každej dobe, každej generácii, slovami, ktorým ľudia môžu rozumieť, musíme ohlasovať evanjelium stále nanovo”.

Sv. Klement pricestoval na sever od Álp v historickom okamihu epochálnej zmeny. Bol to čas Francúzskej revolúcie, po ktorej nasledovali Napoleonské vojny, ktoré pretvorili mapu Európy a priniesli nový politický populizmus. Bolo to obdobie osvietenstva a romantizmu, ktoré pretváralo filozofický a teologický diškurz v severnej polovici Európy. Čo však bolo azda najvýznamnejšie, bola to tiež doba „nativizmu“, antiklerikalizmu a silnej reakcie proti moci a vplyvu Cirkvi.

Napriek prekážkam, ktorým čelil, sv. Klement nikdy nestratil svoj zmysel pre humor ani svoj zmysel pre nádej. Odmietol nechať sa znechutiť alebo zahorknúť a možno práve preto je tak skvelým vzorom pre nás počas tejto pandémie v jeho jubilejnom roku. Povzbudení jeho tvorivosťou a optimizmom, redemptoristi na celom svete sa stali misionármi v elektronických médiách, na internete a prostredníctvom formácie v malých komunitách. Mnoho spolubratov namiesto toho, aby zostali bezpečne zatvorení v našich domoch, sa zapojilo do nových sociálnych služieb, aby sa dostali k chudobným a opusteným. „Ohlasovať evanjelium stále nanovo…“

Sv. Klement sa pokúsil rozšíriť Kongregáciu založením komunít redemptoristov v Poľsku a Rakúsku, v Rumunsku a Nemecku, vo Švajčiarsku a Uhorsku. Ale všetky komunity, ktoré založil, boli zatvorené nepriateľskými vládami a občas aj niekoľkými nemilými biskupmi alebo inými klerikmi. On sa ale nikdy nevzdal. Mladí redemptoristi, ktorých pripravoval, boli rozptýlení a nebolo im dovolené žiť v komunite. Študenti boli poslaní domov. Sv. Klement však naďalej zhromažďoval malé skupinky, aby sa spoločne modlili, diskutovali a zdieľali, aby slúžili chudobným a tajne formovali apoštolov. Z týchto malých skupiniek v budúcnosti povstalo mnoho redemptoristov, ako aj oddaných a angažovaných laických misionárov a oblátov. Mesiac po jeho smrti v roku 1820 cisár vydal povolenie založiť komunitu vo Viedni. A títo rozptýlení redemptoristi sa znova zišli a začali novú kapitolu v histórii Kongregácie.

O pár rokov vyšli z Viedne stovky redemptoristov a založili komunity v Nemecku, Belgicku, Francúzsku a Portugalsku. O dvanásť rokov prekročili oceán do Ameriky a usadili Kongregáciu v Spojených štátoch a Kanade, a čoskoro v Latinskej Amerike, v Afrike, v Ázii… Teraz sa nachádzame vo viac ako 80 krajinách sveta.

Toto je dedičstvo, ktoré sme zdedili po našich otcoch zakladateľoch, po Alfonzovi a Klementovi. Je to dedičstvo, ktoré si želáme chrániť a na ktorom chceme stavať. Konštitúcia č. 15 nám pripomína, že „pretože [redemptoristi] sú vždy povinní vyhľadávať pod vedením zákonitej autority nové apoštolské aktivity, zabraňuje sa im ustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Ale budú vynachádzavo hľadať nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu (Mk 16, 15).“ „Ohlasovať evanjelium stále nanovo!

V ére po Druhom vatikánskom koncile sme si tieto slová vzali k srdcu, keď sme svoju charizmu prispôsobovali rýchlo sa meniacemu a zložitému svetu, hlavne v duchu sv. Klementa v severnej Európe. 24. generálna kapitula uviedla v roku 2009 do pohybu proces, ktorý nás vyzýva „reštrukturalizovať sa“ kvôli misii. Odpoveď na túto výzvu v celej Kongregácii bola povzbudivá a dáva nám veľkú nádej do budúcnosti.

Zriadením piatich konferencií sme boli svedkami oveľa hlbšieho rozlišovania dnešného poslania Kongregácie. Každá konferencia počas tohto prítomného šesťročia usilovne pracovala v dialógu s každou jednotkou a miestnou komunitou na identifikácii našich misijných a apoštolských priorít. Tieto snahy o sformulovanie apoštolského plánu konferencií začínajú prinášať ovocie. Rastieme v našom zmysle pre misijnú solidaritu, vo vedomí, že sme v tom všetci spolu. Boli sme svedkami vzniku nových kreatívnych a odvážnych misijných iniciatív (Konštitúcia č. 13), keď sme reagovali na potreby nášho zraneného sveta.

Je pravdou, samozrejme, že pandémia poznačila životy nás všetkých. Ovplyvnilo a spomalilo to niektoré z našich úsilí. Nenechajme sa však odradiť! Je nádej! Z tejto pandémie vyjdeme s obnovenou energiou, aby sme pokračovali v práci reštrukturalizácie pre misiu. Budeme pokračovať v budovaní na dedičstve, ktoré sme zdedili po Alfonzovi a Klementovi.

V tejto chvíli nevieme, z čoho bude pozostávať „nový normálny“ život. Ale začali sme na tejto ceste reštrukturalizácie a obnovy, na ceste, na ktorej máme príležitosť byť ako Klement, riskovať, byť kreatívni a ohlasovať evanjelium vždy nanovo v našej dobe a našej generácii. A viem, že inšpirovaní povolaním a príkladom Klementa budeme ďalej rásť vo viere!

Kvôli pandémii sme si nemohli sv. Klementa uctiť veľkými a radostnými oslavami, ktoré boli starostlivo naplánované. Ale verím, že sv. Klementa naďalej uctievame omnoho zmysluplnejším spôsobom tým, že si osvojujeme jeho misionárskeho ducha a žijeme ním dnes ako kňazi, bratia, sestry a laickí partneri v misii.

V mene Kongregácie by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto zvláštnemu jubilejnému roku, či už publikáciami zo série o sv. Klementovi „Jedno telo“, životopismi, článkami, videami, listami. Ďakujem tiež mnohým projektom, vďaka ktorým je duch sv. Klementa známy našim formujúcim sa, našej redemptoristickej rodine a ľuďom, ktorým slúžime. Predovšetkým patrí vďaka sv. Klementovi Márii Hofbauerovi za jeho príklad a jeho ducha, ktorý nás dnes inšpiruje k tomu, aby sme v našom zranenom svete znovu hlásali evanjelium a vydávali svedectvo o Vykupiteľovi. Povzbudzujem každú miestnu komunitu, aby tento rok oslávila jeho sviatok v tomto duchu vďačnosti a nádeje.

Dve myšlienky na záver od samotného sv. Klementa:

1. „Ohlasujte evanjelium stále nanovo… v každej dobe a každej generácii… slovami, ktorým môžu všetci rozumieť…“ Ohlasujte evanjelium stále nanovo! Klement nám hovorí: „riskujte. Buďte kreatívni. A buďte vernými apoštolmi.“

2. Nikdy nestrácajte nádej, nikdy neklesajte na duchu, nech sú na vašej ceste akékoľvek prekážky: „Majte odvahu. Boh to má pod kontrolou a on všetko riadi pre vaše dobro a na svoju slávu.“

Nasledujme jeho kroky, keď slávime jeho život a vedzme, že nás naďalej sprevádza, možnože viac ako kedykoľvek predtým, v tomto čase pandémie a v týchto náročných časoch.

Nech Boh žehná Kongregáciu a celú rodinu redemptoristov, keď dnes zvestujeme evanjelium v ​​našom zranenom svete. Nech nás Duch Svätý urobí autentickými a prorockými svedkami Vykupiteľa. Nech nás sv. Alfonz a sv. Klement sprevádzajú a inšpirujú v misii.

Váš brat v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved