Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posolstvo generálneho predstaveného k Svetovému dňu misií 2021

„Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4,20)

Drahí spolubratia, sestry a členovia redemptoristickej rodiny,

túto nedeľu, 24. októbra, celý Boží ľud oslavuje Svetový deň misií. Pápež František nás tento rok pozýva, aby sme sa zamysleli nad svojou skúsenosťou stretnutia sa s Ježišom, naším Vykupiteľom – „čo sme videli a počuli,“ – aby sme sa mohli radostnejšie a aktívnejšie podieľať na misii Cirkvi. Ako nám Svätý Otec pripomína vo svojom posolstve: „Nikto nie je vylúčený, nikto sa nemusí cítiť vzdialený alebo zbavený od tejto súcitnej lásky.“

Tohtoročná téma a zameranie nás vyzývajú, aby sme si osvojili slová Evangelii gaudium: „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť. V tejto exhortácii sa chcem obrátiť na kresťanských veriacich, aby som ich pozval do novej etapy evanjelizácie plnej radosti a naznačil cesty napredovania Cirkvi v budúcich rokoch.“ (EG 1).

Nech všetci s radosťou prijmeme toto pozvanie svedčiť o radosti zo stretnutia sa s Ježišom, naším Vykupiteľom, v našom dnešnom zranenom svete!

Náš svet je hlboko zranený. Dnes je to jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Pandémia COVID-19 naďalej ohrozuje životy, zdravie a dokonca aj živobytie mnohých zraniteľných ľudí a ich rodín. Klimatická kríza a ekologické katastrofy poukazujú na rany, ktoré ľudstvo spôsobilo nášmu spoločnému domovu. Politické a humanitárne krízy naďalej prerastajú v mnohých krajinách do násilia. Práve tento zranený svet Boh tak miluje, že nám posiela svojho Syna ako Vykupiteľa. Je to tento svet, náš spoločný domov, v ktorom sme povolaní svedčiť o tom, čo sme videli a počuli.

V službe tejto misie nádeje pápež František v Bazilike svätého Petra v Ríme otvoril 10. októbra „synodálnu cestu“ spoločenstva, účasti a misie. Minulý víkend túto cestu inauguroval každý biskup v každej miestnej cirkvi na celom svete. Biskupi a laici, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, mladí a starí, budeme spoločne kráčať po tejto synodálnej ceste počas nasledujúcich dvoch rokov, ktoré povedú k zhromaždeniu biskupskej synody v Ríme v októbri 2023.

Pápež František osobitne požiadal, aby sa všetci rehoľníci a rehoľníčky – kňazi, bratia a sestry spolu s laickými partnermi – zúčastnili na synodálnej ceste vo svojich miestnych cirkvách. Generálni predstavení medzinárodných kongregácií, ako sú redemptoristi, sa budú tiež podieľať spolu s ostatnými generálnymi predstavenými – mužskými a ženskými – na príprave nášho príspevku na synodu. Pozývam vás všetkých, aby ste sa, prosím, zúčastnili na tejto ceste vo farnosti, diecéze a v spoločenstve, v ktorom žijete.

Tak ako pokračujeme na našej vlastnej „synodálnej ceste“ smerom k 26. generálnej kapitule, nech nás Duch Svätý vedie a osvecuje. Kráčame spoločne, sprevádzaní Máriou, našou ustavičnou Pomocou, spolu so sv. Alfonzom a všetkými našimi svätými spolubratmi.

V Kristovi, našom Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved