Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posolstvo generálneho predstaveného Akadémii k jej 70. výročiu založenia

Drahí spolubratia, študenti a absolventi,

bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi!

Alfonziánska akadémia a morálna teológia

Pozdravujem vás pri príležitosti 70. výročia založenia Alfonziánskej akadémie. Už sedemdesiat rokov sa naša Akadémia venuje skúmaniu a vyučovaniu morálnej teológie v duchu nášho zakladateľa a otca, svätého Alfonza Mária de Liguoriho, morálneho teológa a duchovného pastiera, učiteľa Cirkvi a patróna spovedníkov a moralistov.

Svätý Alfonz, morálna teológia a Alfonziánska akadémia

Svätý Alfonz napísal, že sa svoju morálnu teológiu naučil najmä pri spovedaní chudobných vidiečanov. Práve jeho celoživotné odhodlanie venovať sa opusteným, a najmä chudobným, formovalo a stvárňovalo jeho misijného ducha. Toto odhodlanie ho podnecovalo k tomu, aby aj ako zakladateľ a generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa a aj ako biskup diecézy Santa’Agata dei Goti naďalej skúmal a študoval morálnu teológiu a písal o nej. Ba neprestával tak robiť ani po tom, ako sa vo vyššom veku utiahol do mesta Pagani. Jeho záujem o pastorálnu a morálnu teológiu, ktoré stoja v službe opusteným a chudobným, prenikal jeho duchovné i doktrinálne diela, ako aj jeho rady a usmernenia pre spovedníkov, misionárov, biskupov a duchovných pastierov.

Štúdium a vyučovanie morálnej teológie neznamenalo pre svätého Alfonza len službu Kongregácii, ale vôbec celej Cirkvi. Jeho diela nepomáhali len pripravovať misionárov-redemptoristov na ich službu kazateľov, spovedníkov a duchovných vodcov ľudu; jeho výskum tiež konkrétnymi spôsobmi pomáhal biskupom, duchovným pastierom, spovedníkom a seminaristom. V tomto duchu Alfonziánska akadémia pokračuje v tejto tradícii aj v tejto našej dobe. Jednou z hlavných služieb Akadémie je pritom práve príprava profesorov morálnej teológie, ktorí budú pripravovať ďalšiu generáciu pastoračných pracovníkov – seminaristov, rehoľníkov aj laických služobníkov – na ich službu Božiemu ľudu. Viac než 5000 mužov a žien – toľkí študovali na tejto Akadémii od jej založenia. Pozoruhodný príspevok k naplneniu poslania Cirkvi v duchu svätého Alfonza! Zároveň chceme týmto mužom a ženám poďakovať za všetko, čo vykonali pre Boží ľud.

Tým, že páter Leonard Buijs CSsR, generálny predstavený redemptoristov, 9. februára 1949 založil Alfonziánsku akadémiu, implementoval rozhodnutie Generálnej kapituly Kongregácie z roku 1947, ktorá nariaďovala pokračovať v tejto tradícii vyučovania a skúmania morálnej teológie, nesmierne dôležitej pre redemptoristickú charizmu. Akadémia mala skúmať a študovať morálnu teológiu a uvažovať o nej v kontexte meniacich sa kultúrnych a dejinných okolností.

XXIV. Generálna kapitula (uskutočnená v novembri 2009) sa zamýšľala aj nad súčasným poslaním Alfonziánskej akadémie. Vtedajší rektor Akadémie, Martin McKeever, vyzval účastníkov Kapituly, aby sa postavili zoči-voči problémom a výzvam, ktoré stoja pred Akadémiou a jej poslaním. Jeho prezentácia vyvolala diskusiu o potrebe vzájomného vzťahu medzi Kongregáciou Najsvätejšieho Vykupiteľa a Akadémiou, tvorenou profesormi, redemptoristami a študentmi.

XXIV. Generálna kapitula následne vyhlásila, že „Accademia Alfonsiana je jedným zo spoločných apoštolátov a priorít Kongregácie; všetky jednotky s ňou musia veľkodušne a efektívne spolupracovať“ (Rozhodnutie 13). V novembri 2016 to potvrdila aj XXV. Generálna kapitula: „Pokračovať v tradícii svätého Alfonza a Kongregácie v oblasti morálnej teológie je prioritou Kongregácie. Medzi spoločnými apoštolskými dielami, ktoré pokračujú v tejto tradícii, je Alfonziánska akadémia, ako aj ďalšie inštitúty v rôznych častiach Kongregácie, ktoré podporujú štúdium, výskum, prácu a prípravu morálnych teológov“ (Rozhodnutie 14).

Alfonziánska akadémia naďalej zohráva dôležitú úlohu – a to nielen v rámci Kongregácie, ale aj v rámci univerzálnej Cirkvi. Je dôležité vnímať a oceniť to, čo Akadémia ponúka Kongregácii i celej Cirkvi prostredníctvom:

  • pravidelných študijných programov, v ktorých možno získať licenciát a doktorát;
  • časopisu Studia Moralia s článkami na štúdium a úvahu, ktorý je dostupný aj online;
  • kongresov morálnej teológie, otvorených pre našich spolubratov, ako aj absolventov Akadémie;
  • jednotlivých profesorov z Akadémie, ktorí sú ochotní predniesť prednášku alebo urobiť krátky kurz či seminár v rôznych častiach sveta. Boli veľmi nápomocní pri duchovnej obnove kléru a pastoračnej služby, ako aj pri všeobecnom uvažovaní nad dôležitými súčasnými morálnymi otázkami.

Oslava sedemdesiatich rokov výskumu a vyučovania morálnej teológie je tiež oslavou redemptoristických a iných profesorov, ktorí zasvätili svoj život tomuto poslaniu. Hoci je nebezpečné menovať konkrétne mená profesorov, keďže všetci k dielu Akadémie prispeli veľkým dielom, predsa len nemožno zabudnúť na neoceniteľný prínos tých, ktorí nás už predišli na Večnú hostinu. Medzi nich patria pátri Capone a Vereecke, Häring a Hitz a s nimi mnohí ďalší, počet ktorých je taký veľký, že ich ani nemožno vymenovať, no ktorí utvárali zbor profesorov a vždy sa usilovali o to, aby boli v oblasti morálnej teológie vynikajúcimi odborníkmi. Pri príležitosti tohto výročia chceme poďakovať všetkým našim profesorom, spolupracovníkom, redemptoristom a dobrodincom, ktorí sa počas týchto sedemdesiatich rokov podieľali na napĺňaní poslania Akadémie.

Misijná a pastoračná skúsenosť presvedčila svätého Alfonza o dôležitosti morálnej teológie, ako aj o jej neodmysliteľnom mieste v rámci charizmy Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Alfonz svojej Theologia moralis venoval veľa času, štúdia a obrovského úsilia. Jeho spiritualita sa zakladá na hlbokom presvedčení o tom, že morálny kresťanský život sa zakladá a rozvíja prostredníctvom praktizovania lásky Ježiša Krista a zjednocovania sa s Božou vôľou. Toto vedie k svätosti. Pre svätého Alfonza morálna teológia nebola len nezávislou teologickou disciplínou, ale nesmierne dôležitým a neodmysliteľným praktickým cvičením, potrebným pre účinné ohlasovanie radostnej zvesti o „copiosa redemptio“ v Ježišovi Kristovi. Toto ohlasovanie je pritom upriamené na spásu a oslobodenie celého človeka – zvlášť však ľudí najopustenejších a najchudobnejších –, ako aj na budovanie kresťanských spoločenstiev, ktoré žijú radostnú zvesť Ježiša Krista a zasadzujú sa za plnú dôstojnosť ľudskej osoby, za spravodlivosť, pokoj, integritu stvorenia a starostlivosť o náš spoločný domov.

Kiež nás múdrosť a odhodlanie svätého Alfonza inšpiruje k tomu, aby sme naďalej žili jeho víziu o štúdiu, písaní, výskume a vyučovaní morálnej teológie, aby tak všetci povolaní k vykúpeniu a svätosti, našli inšpiráciu a nádej, ktorú potrebujú na to, aby vo všetkom plnili Božiu vôľu.

Tak ako s radosťou a nádejou oslavujeme jeho sviatok, tak s dôverou a vernosťou nasledujme aj jeho život. Nech nás vždy sprevádza Panna Mária, naša Matka ustavičnej pomoci.

Váš brat vo Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R.

generálny moderátor Alfonziánskej akadémie

Zdroj: www.alfonsiana.eu

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Učitelia a študenti Akadémie Alfonsiana boli na audiencii u pápeža Františka

Alfonziánska Akadémia v Ríme má nové vedenie

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved